4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Ulaganje u nove nasade - jabuke na krošnji

Iznos potpore, rok za podnošenje zahtjeva i uvjeti prihvatljivosti

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 200.000.000 HRK

VISINA POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 750.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET POTPORE: 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju iz točke 1., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 1. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
 2. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama 1) ili 2) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
 • Projekt se odnosi na ulaganje u višegodišnje nasade voćnih vrsta navedenih u Prilogu 10 Natječaja, pri čemu ulaganje uključuje:
  • podizanje novog višegodišnjeg nasada (sa ili bez opremanja)
  • restrukturiranje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja)
  • opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada preporučenim sustavima koji su navedeni u Prilogu 10 ovoga Natječaja
 • U slučaju podizanja novih i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada, projekt obuhvaća ulaganja u nasade voćnih vrsta:
  • jagodastog i/ili bobičastog i/ili južnog voća i/ili citrusa navedenih u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 0,5 ha te
  • koštićavog i/ili jezgričavog i/ili lupinastog voća navedenog u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 1 ha  
 • Višegodišnji nasad koji je predmet ulaganja mora biti upisan u Upisnik voćnjaka/Upisnik maslinika pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu i pet godina nakon konačne isplate potpore (izuzev američkih borovnica, jagoda koje moraju biti upisane u ARKOD)

Prihvatljivi troškovi:

 • UREĐENJE ZEMLJIŠTA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA
 • TRAJNIJE POBOLJŠANJE KVALITETE ZEMLJIŠTA
 • PRIPREMA TERENA/TLA ZA SADNJU
 • SADNJA NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA I PODIZANJE PLASTENIKA
 • OPREMANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA
 • POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, OPREMA I GOSPODARSKA VOZILA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U SEKTORU VOĆARSTVA
 • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova)
 • OPĆI TROŠKOVI

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na navedeni Natječaj ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju