fbpx

6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Natječaj 6.2.1. ruralni razvoj - Blato na Korčulu

Podmjera 6.2. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Natječaj 6.2.1. provodi se u sklopu podmjere 6.2. iz programa M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja koji ima za cilj demografsku obnovu opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, a jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti poljoprivrednicima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

U nastavku detaljan opis Natječaja 6.2.1. i koje su sve mogućnosti ulaganja u dopunske djelatnosti uz poljoprivrednu.

NATJEČAJ 6.2.1.pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

IZNOS POTPORE: 50 000 Eura (371.975,00 HRK)

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 100 000 000 KN

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Ožujak 2020.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta za Natječaj 6.2.1. na e-savjetovanju (14.02.2020.).
 • U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu, dok u sektoru usluga ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu u trenutku objave nacrta Natječaja 6.2.1. na e-savjetovanju.
 • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prilikom konačne isplate i 5 godina nakon
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.  U razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu ispod 1.000 eura.
 • Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u općini u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj općini u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

PRIHVATLJIVI SEKTORI ZA ULAGANJA

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

 • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)
 • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
 • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.
 • Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove
 • Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate
 • Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar općine koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI
 • U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora , a marketing se mora odnositi na predmet prerade.
 • U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne može registrirati djelatnost sukladno nacionalnom zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski oblik i podnijeti Zahtjev za promjenu organizacijskog oblika nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive su aktivnosti:
 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)
Neprihvatljive aktivnosti su:
 • rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
 • kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Maksimalni iznosi prihvatljivih aktivnosti za koje nije potrebno prikupiti neobvezujuću ponudu:

– za građenje i opremanje objekata(HRK/ m²):

 • Izgradnja plivačkih bazena 3.900,00
 • Izgradnja građevine 5.200,00
 • Opremanje građevine 1.040,00
 • Rekonstrukcija građevine 2.500,00
 1. za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna
 2. za kupnju gospodarskih vozila iznosi 150.000,00 kuna
 3. za kupnju plovila iznosi 178.000,00 kuna
 4. za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) prikazane u poslovnom planu nakon svođenja na maksimalne iznose u svrhu pravdanja potpore, ako je primjenjivo, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore, u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju.

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

NOVI NATJEČAJ 6.2.1. - ŠTO JE NOVO U ODNOSU NA PRIJE

Gledajući nact novi Natječaj 6.2.1. – potpora za ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i ruralni razvoj RH donosi nekoliko velikih promjena u odnosu na isti natječaj u odnosu na 2018. godinu.

Najznačajnija promjena je ukidanje turističkih razreda. Na novom natječaju ulaganje u sektor turizma je dozvoljeno svima koji zadovoljavaju uvjete natječaja uz jednu vrlo značajnu iznimku. Naime, ulaganje u smještajne kapacitete je dozvoljeno samo u jedinicama lokalne samouprave razvrstane po indeksu razvijenosti od I-VI. To automatski isključuje veliki broj razvijenih općina, iako postoje značajne razlike u razvijenosti unutar pojedinih općina.

Druga značajna izmjena je obveza upisa u porezni registar koja je i dalje uvjet, ali tek prilikom konačne isplate. Još jedna olakotna okolnost za sve poljoprivrednike je obveza zapošljavanja, ali tek u periodu od 24 mjeseca od konačne isplate. To će poljoprivrednicima omogućiti “sigurniju” priliku za apliciranje jer se u RPO morati upisati tek, i ako ostvare pravo na potporu. Još jedna značajna promjena je i mogućnost ulaganja u susjednoj općini što na prijašnjem natječaju 6.2.1. nije bilo moguće. Promjena sjedišta opg-a nije moguća nakon objave natječaja na esavjetovanju.

Uvedene su i neke promjene tehničke prirode pa tako u slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom. U slučaju ulaganja u građenje jednostavnih građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je dostaviti izjavu ovlaštenog projektanta.

Također, za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke, ugovor o kreditu i sl). Rabljena oprema i strojevi više nisu prihvatljivi za ulaganje kao na prošlom natječaju.

ZAKLJUČAK

Uz par značajnih izmjena sigurno je da ću biti dosta onih kojima novi uvjeti za prijevu na natječaj 6.2.1.  idu u prilog, kao i onih kojim će pokvariti određene planove. Iako Poziv za Natječaj 6.2.1. još uvijek nije službeno objavljen i moguće su određene izmjene, dojma smo kako su ovaj put stvari malo preciznije definirane uz jednu zamjerku a to je financijska omotnica koja iznosi 100 000 000 kn. S obzirom na interes koji vlada za ovim natječajem i velikim brojem korisnika koji žele aplicirati, sredstva koja se dodjeljuju trebala bi biti značajno veća.

Treba napomenuti i kako su, prema neslužbenim inforamcijama, ipak uvažene određene kritike sa savjetovanja od strane korisnika na uvjete prihvatljivosti os strane Agencije za plaćanje što znači da bi Natječaj 6.2.1. ipak trebao biti izmijenjen u odnosu na Nacrt Natječaja. Usvojene izmjene su poslane u Ministarstvo poljoprivrede i čeka se njihovo odobravanje i objava izvješća. Nakon toga Natječaj 6.2.1. će biti i službeno objavljen.

Ali treba uzeti u obzir i novonastalu situaciju s pandemijom koronavirusa radi koje je neminovno da će objave svih Poziva, pa tako i Ntječaja 6.2.1., dodatno kasniti. Ipak nadamo se da će ova situacija doprinijeti određenom ublažavanju uvjeta za apliciranje kao i povećanju alokacije, kako bi oni najugroženiji mogli aplicirati i dobiti neophodnu potporu za opravak i razvoj poslovanja, a samim time i gospodarstva u cjelini.

KRITERIJI ODABIRA ZA NATJEČAJ 6.2.1

Maksimalan broj bodova koji korisnik može ostariti apliciranjem na Natječaj 6.2.1. – pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti  je 100, a prag prolaznosti je 40.  Bodovanje je identično kao i na prošlom natječaju uz neznate izmjene bodovanja lokacije koje se malo detaljnije raščlanjeno. Uvode se i neke nove mogućnosti za ostvarivanje dodatnih bodova što će biti iznimno važno s obzirom na veliki interes.

Detaljnu tablicu bodova možete pogledati ispod.

 

Ako vas zanima ulaganje u razvoj dopusnke djelatnosti više pročitajte o Natječaju 6.4.1.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: esavjetovanje