4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Ulaganje u nove nasade - jabuke na krošnji

Iznos potpore, rok za podnošenje zahtjeva i uvjeti prihvatljivosti

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 200.000.000 HRK

VISINA POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 750.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET POTPORE: 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju iz točke 1., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 1. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
 2. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama 1) ili 2) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
 • Projekt se odnosi na ulaganje u višegodišnje nasade voćnih vrsta navedenih u Prilogu 10 Natječaja, pri čemu ulaganje uključuje:
  • podizanje novog višegodišnjeg nasada (sa ili bez opremanja)
  • restrukturiranje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja)
  • opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada preporučenim sustavima koji su navedeni u Prilogu 10 ovoga Natječaja
 • U slučaju podizanja novih i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada, projekt obuhvaća ulaganja u nasade voćnih vrsta:
  • jagodastog i/ili bobičastog i/ili južnog voća i/ili citrusa navedenih u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 0,5 ha te
  • koštićavog i/ili jezgričavog i/ili lupinastog voća navedenog u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 1 ha  
 • Višegodišnji nasad koji je predmet ulaganja mora biti upisan u Upisnik voćnjaka/Upisnik maslinika pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu i pet godina nakon konačne isplate potpore (izuzev američkih borovnica, jagoda koje moraju biti upisane u ARKOD)

Prihvatljivi troškovi:

 • UREĐENJE ZEMLJIŠTA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA – krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina (rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje), uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamenja
 • TRAJNIJE POBOLJŠANJE KVALITETE ZEMLJIŠTA – organsko gnojivo (stajnjak), razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači (kondicioneri) tla, organsko gnojivo (peletirano)
 • PRIPREMA TERENA/TLA ZA SADNJU – oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada (stupovi, kolci, zatega, žice i dr.) s postavljanjem (jabuka, kruška trešnja), sječka, piljevina, kora (američka borovnica), treset (američka borovnica i jagoda)
 • SADNJA NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA I PODIZANJE PLASTENIKA – sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada I sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika
 • OPREMANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA – navodnjavanje (sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav), antifrost sustav, lovac na mraz (mobilni), lovac na mraz (stacionarni), sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje
 • POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, OPREMA I GOSPODARSKA VOZILA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U SEKTORU VOĆARSTVA – traktor, atomizer (nošeni i vučeni), malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, prednji traktorski utovarivač s vilicama, traktorska kosilica, prikolica za prijevoz boks paleta, boks palete, okretač boks paleta, električne škare za rezanje, platforma za berbu voća, vučeni tresač za voće, vučeni kombajn/sakupljač za orašasto voće, samohodni kombajn/sakupljač za orašasto voće, gospodarsko vozilo (od 2600 mm međuosovinskog razmaka naviše)
 • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova)
 • OPĆI TROŠKOVI – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje (do 10% prihvatljivih troškova projekta)

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na navedeni Natječaj ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju