4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

4.1.1 - Vinograd, crno grožđe

Iznos potpore, rok za podnošenje zahtjeva i uvjeti prihvatljivosti

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 70.000.000 HRK

VISINA POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 500.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET POTPORE: 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju iz točke 1., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 1. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
 2. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama 1) ili 2) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
 • Projekt se odnosi na podizanje novih vinograda vinskih i/ili stolnih kultivara i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara sa ili bez opremanja, pri čemu je rezultat ulaganja podignut novi vinograd i/ili restrukturiran postojeći vinograd stolnih kultivara, minimalne površine 0,5 hektar 
 • Ulaganje se ne odnosi na restrukturiranje vinograda vinskih kultivara koji su upisani u Vinogradarski registar kao vinski kultivari
 • U slučaju ulaganja u restrukturiranje postojećeg vinograda stolnih kultivara, isti mora biti upisan u Vinogradarski registar u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
 • Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige

Prihvatljivi troškovi:

 • UREĐENJE ZEMLJIŠTA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA – krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina (rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje), uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamenja
 • TRAJNIJE POBOLJŠANJE KVALITETE ZEMLJIŠTA – organsko gnojivo (stajnjak), razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači (kondicioneri) tla, organsko gnojivo (peletirano)
 • PRIPREMA TERENA/TLA ZA SADNJU – oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada (stupovi, kolci, zatega, žice i dr.) s postavljanjem
 • SADNJA NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VINOGRADA STOLNIH KULTIVARA – certificirane sadnice vinove loze, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju (stajnjak)
 • OPREMANJE VINOGRADA – navodnjavanje (sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija), antifrost sustav, lovac na mraz (mobilni), lovac na mraz (stacionirani), sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje
 • POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, OPREMA I GOSPODARSKA VOZILA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U SEKTORU VINOGRADARSTVA (prihvatljiva samo u slučaju ulaganja u podizanje novog vinograda) – traktor, atomizer (nošeni i vučeni), kombajn za berbu grožđa (samohodni i/ili vučeni), malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, traktorska prikolica, prikolica za prijevoz grožđa, stroj za zelenu rezidbu, električne škare, gospodarsko vozilo (od 2600 mm međuosovinskog razmaka naviše)
 • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova)
 • OPĆI TROŠKOVI – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje (do 10% prihvatljivih troškova projekta)

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na navedeni Natječaj ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju