4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Pogon za proizvodnju maslinovog ulja

SVRHA NATJEČAJA 4.2.1  je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike
 • Korisnici su fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla
 • U slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda, korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

IZNOS POTPORE:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 2.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike

INTENZITET: 50%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 200.000.000 KN

ROK ZA PRIJAVU: Od 06.02.2023. – 04.05. 2023. godine do 12:00 sati

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

 • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju i
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja.
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.
  • Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.2.1 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA:

 • Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru
 • Rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru.
 • Ulaganje uključuje zelenu i/ili digitalnu komponentu u skladu s opisom troškova iz Priloga 3 ovoga Natječaja
 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • Kod građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla i u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede
 • U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige
 • Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA:

 • Trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova.
 • Ulaganje u kupnju gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva (osim samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima) prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta
 • Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave – korisnici neobveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) za sve nabave, a korisnici obveznici Zakona o javnoj nabavi (OJN) samo za postupke jednostavne nabave.
 • Korisnik je obvezan prikupiti najmanje dvije valjane ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika i opće uvjete iz Poziva na dostavu ponuda od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje– korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu. U slučaju specifičnosti troška kada na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave prihvatljiva je jedna ponuda prikupljena preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja uz detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima. Navedeno obrazloženje sa dokazima potrebno je učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.Ponuda mora biti izdana nakon objave Poziva za dostavu ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.
 • Ponuda mora biti izdana nakon objave Poziva za dostavu ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.
 • Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna, troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova
 • Korisnik mora realizirati više od 50% troškova iz Ugovora o financiranju. Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50% do 80% u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: esavjetovanje