6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Natječaj 6.2.1. ruralni razvoj - Blato na Korčulu

Natječaj 6.2.1. –  provodi se u sklopu podmjere 6.2. iz programa M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja koji ima za cilj demografsku obnovu opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, a jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti poljoprivrednicima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

U nastavku donosimo detaljan opis Natječaja 6.2.1. i koje su sve mogućnosti ulaganja u dopunske djelatnosti uz poljoprivrednu kao i izmjene u odnosu na prethodni natječaj.

1. IZMJENA NATJEČAJA 6.2.1. za provedbu Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« – provedba tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

IZMJENE:

 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: Od 10. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 10. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.
 • Ukida se obveza dokazivanja vlastitih sredstava – nije potrebno dostaviti dokaz o vlastitim sredstvima ili pismo banke
 • U slučaju građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) i opremanja objekata maksimalni iznosi propisani su Prilogom 8 ovoga Natječaja prema BGP objekta.
 • U slučaju građenja koje se sukladno Zakonu o gradnji ne smatra objektom koji ima izraženu BGP (zgradom, kućom i sl.), potrebno je dostaviti procjenu troškova građenja izrađenu od strane ovlaštenog projektanta ili ponuditelja.
 • Za svu opremu koja se ne smatra opremanjem objekta, potrebno je dostaviti neobvezujuću ponudu.
 • Ako je nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva izmijenjen/upisan nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, neće se ostvarivati bodovi po kriteriju broj 3. „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.“
 • Obrti i tvrtke koji imaju upisane djelatnosti u obrtni/sudski registar, a nemaju rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu odnosno uslugu i nisu se bavili tim djelatnostima, moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bave djelatnošću koja je predmet potpore i da nemaju rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu odnosno uslugu.
 • U sektoru pružanja usluga OPG ne smije u Upisniku poljoprivrednika imati upisanu djelatnost Priloga 6 Pravilnika o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava oznake 3 i 5 na drugoj razini (primjeri oznaka: 3.1., 3.2., 3.3…3.8…5.1.,5.2.). Na pr. ako OPG ima upisanu dopunsku djelatnost pod oznakom 3.1. prihvatljiv je za prijavu za sve druge oznake osim 3.1.).
 • Potpora se ne može koristiti za kupovinu robe, izvođenje radova i usluga od članova istog kućanstva, članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/osnivača obrta/vlasnika trgovačkog društva/povezanih i partnerskih poduzeća.

NATJEČAJ 6.2.1.pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

IZNOS POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 120 000 000 KN

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: Od 10. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 10. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

VRIJEME DO KRAJA PRIJAVE:

Dana
Sati
Minuta

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1.
 •  SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga – upisani u registar poljoprivrednika
 • U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata. , dok u sektoru usluga ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu, ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1. ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.e-savjetovanju.
 • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prilikom konačne isplate i 5 godina nakon
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1  mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.  U razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu ispod 1.000 eura.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca.

PRIHVATLJIVI SEKTORI ZA ULAGANJA

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

 • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)
 • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
 • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 •  Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj 6.2.1., u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.
 • Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove
 • Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate
 • Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete nisu prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika koja imaju izlaz na more, osim otoka gdje je ulaganje u smještajne kapacitete prihvatljivo
 • U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora , a marketing se mora odnositi na predmet prerade.
 • U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne može registrirati djelatnost sukladno nacionalnom zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski oblik i podnijeti Zahtjev za promjenu organizacijskog oblika nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate
 • Cjelokupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju. U slučaju kada su procijenjeni iznosi za gore navedene aktivnosti svedeni na propisane maksimalne iznose, ukupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) nakon svođenja na maksimalne iznose mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive su aktivnosti:
 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)
Neprihvatljive aktivnosti su:
 • rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
 • kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Maksimalni iznosi prihvatljivih aktivnosti za koje nije potrebno prikupiti neobvezujuću ponudu:

– za građenje i opremanje objekata(HRK/ m²):

 • Izgradnja plivačkih bazena 3.900,00 (4.875,00 s PDV -0m)
 • Izgradnja građevine 5.200,00 (6.500,00 s PDV -0m)
 • Opremanje građevine 1.040,00 (1.300,00 s PDV -0m)
 • Rekonstrukcija građevine 2.500,00 (3.125,00 s PDV -0m)

PDV je prihvatljiv trošak za korisnike koji nemaju pravo na povrat pdv-a.

 1. za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna
 2. za kupnju gospodarskih vozila iznosi 150.000,00 kuna
 3. za kupnju plovila iznosi 178.000,00 kuna
 4. za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) prikazane u poslovnom planu nakon svođenja na maksimalne iznose u svrhu pravdanja potpore, ako je primjenjivo, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore, u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju.

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

PROVEDBA NATJEČAJA 6.2.1. - POKAZATELJI

 • Korisnik u svom zahtjevu za potporu na Natječaj 6.2.1. mora navesti pokazatelje provedbe projekta po pitanju očuvanja postojećih/stvaranja novih radnih mjesta te pokazatelje prihoda od djelatnosti i/ili prodajnih količina. Pokazatelji će biti navedeni kao obveza Korisnika u Ugovoru o financiranju.
 • Pokazatelji moraju biti ostvareni najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Ako korisnik u petogodišnjem razdoblju praćenja provedbe projekta nakon konačne isplate potpore ne ostvari i zadrži planiranu razinu pokazatelja, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja
 • Ako je korisnik ostvario razinu pokazatelja po pitanju očuvanja postojećih/stvaranja novih radnih mjesta te prihoda od djelatnosti i/ili prodajnih količina veću ili jednaku od 80%, provedba projekta se smatra uspješnom. U slučaju prihoda od djelatnosti i prodajnih količina uspješnim će se smatrati ako je korisnik ostvario minimalno jedan od ta dva pokazatelja (ako se utvrdi da je korisnik u zadanom roku ostvario planiranu razinu prihoda od djelatnosti, neće se dodatno provjeravati prodane količine).
 • Agencija za plaćanja će od korisnika koji su zadržali razinu pokazatelja veću od 50%, a manju od 80% tražiti povrat isplaćene potpore u iznosu od 25% od ukupnog isplaćenog iznosa.
 • U slučaju da je korisnik zadržao razinu pokazatelja 50% i manje, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zatražiti izvršenje povrata ukupno isplaćenih sredstava te se Ugovor o financiranju raskida.
 • Iznimno, u slučajevima obrazloženih odstupanja uzrokovanih višom silom ili nastupom izvanrednih okolnosti „viša sila” i „izvanredne okolnosti”, Agencija za plaćanja može odlučiti ne primijeniti financijsku korekciju ili ju smanjiti na 10% ili 5% ovisno o težini okolnosti zbog koje korisnik nije ostvario planiranu razinu pokazatelja.
 • Ako je korisnik zadržao razinu pokazatelja provedbe projekta po pitanju doprinosa stvaranju novih – zadržavanju postojećih radnih mjesta veću ili jednaku od 80%, financijske korekcije se neće primjenjivati

NOVI NATJEČAJ 6.2.1. - ŠTO JE NOVO U ODNOSU NA PRIJE

Gledajući nact novi Natječaj 6.2.1. – potpora za ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i ruralni razvoj RH donosi nekoliko velikih promjena u odnosu na isti natječaj u odnosu na 2018. godinu.

Najznačajnija promjena je ukidanje turističkih razreda. Na novom natječaju ulaganje u sektor turizma je dozvoljeno svima koji zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja uz jednu vrlo značajnu iznimku. Naime, ulaganje u smještajne kapacitete je dozvoljeno u svim naseljima s manje od 5000 stanovnika osim u naseljima koja imaju izlaz na more. To se ne odnosi na otoke na kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne kapacitete. Na taj način se prednost daje slabije razvijenim turističkim naseljima u kontinentalnom dijelu i naseljima na otocima koji su zbog veće ili manje izoliranosti, do sada bili u podređenom položaju.

Također, uveden je uvjet koji isključuje sve korisnike koji planiraju pokretanje nove dopunske djelatnosti a već se na neki drugi način bave djelatnošću koju žele razvijati. To je uvjet koji će imati isključujući efekt za mnoge koji su planirali aplicirati na natječaj 6.2.1., posebno za planirana ulaganja u turističkom sektoru.

Druga značajna izmjena je obveza upisa u porezni registar koja je i dalje uvjet, ali tek prilikom konačne isplate. Još jedna olakotna okolnost za sve poljoprivrednike je obveza zapošljavanja, ali tek u periodu od 24 mjeseca od konačne isplate. To će poljoprivrednicima omogućiti “sigurniju” priliku za apliciranje jer se u RPO morati upisati tek, i ako ostvare pravo na potporu. Još jedna značajna promjena je i mogućnost ulaganja u susjednoj općini što na prijašnjem natječaju 6.2.1. nije bilo moguće. To se odnosi samo na općine koje su povezane kopnenom granicom.

Izbačen je uvjet o obveznom plaćanju doprinosa po bilo kojoj osnovi nositelja opg-a ili nositelja dopunske djelatnosti što će omogućiti nekim opg-ovima da apliciraju bez dodatnih troškova. Moguća je i promjena sjedišta opg-a tako da svi nositelji s prebivalištem izvan općine ulaganja imaju priliku aplicirati uz promjenu prebivališta.

Uvedene su i neke promjene tehničke prirode pa tako u slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom. U slučaju ulaganja u građenje jednostavnih građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je dostaviti izjavu ovlaštenog projektanta.

Također, za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke, ugovor o kreditu i sl). Kao dokaz o vlastitim sredstvima može se dostaviti i neobvezujuće pismo banke. Rabljena oprema i strojevi više nisu prihvatljivi za ulaganje kao na prošlom natječaju.

ZAKLJUČAK

Uz par značajnih izmjena sigurno je da ću biti dosta onih kojima novi uvjeti za prijavu na natječaj 6.2.1.  idu u prilog, kao i onih kojim će pokvariti određene planove. Nakon što je Poziv za Natječaj 6.2.1. službeno objavljen, dojma smo kako su ovaj put stvari malo preciznije definirane, uvjeti su blaži što odgovara potrebama većine potencijalnih prijavitelja, uz jednu zamjerku a to je financijska omotnica koja iznosi 120 000 000 kn. S obzirom na interes koji vlada za ovim natječajem i velikim brojem korisnika koji žele aplicirati, sredstva koja se dodjeljuju trebala bi biti značajno veća.

Treba napomenuti i kako su uvažene određene kritike sa savjetovanja od strane korisnika na uvjete prihvatljivosti od strane Agencije za plaćanje i Ministarstva poljoprivrede što znači da su uvjeti za Natječaj 6.2.1. ipak malo bolje prilagođeni potrebama većine korisnika. Nadamo se i da će financijska omotnica biti povećana jer se očekuje jako veliki broj prijava.

Na kraju, kao što smo i pretpostavili, trenutna situacija u gospodarstvu je doprinijela određenom ublažavanju uvjeta za apliciranje kao i povećanju alokacije(ne baš velikoj ali ipak povećanju), kako bi oni najugroženiji mogli aplicirati i dobiti neophodnu potporu za opravak i razvoj poslovanja, a samim time i gospodarstva u cjelini. Ostaje da vidimo kako će Ministarstvo reagirati u slučaju očekivano velikog broja kvalitetnih prijava.

Za sve nejasnoće koje možda imate vezene za Natječaj 6.2.1 kao što su uvjeti prihvatljivosti korisnika ili ulaganja, potrebne dokumentacije ili slično, možete postaviti službeno pitanje Ministarstvu poljoprivrede na sljedećem LINKU.

Odgovore na pitanja postavljena od strane drugih korisnika vezanih za Natječaj 6.2.1. kao i odgovore s drugih natječaja možete pregledavati na sljedećoj POVEZNICI.

KRITERIJI ODABIRA ZA NATJEČAJ 6.2.1

Maksimalan broj bodova koji korisnik može ostariti apliciranjem na Natječaj 6.2.1. – pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti  je 100, a prag prolaznosti je 40.  Bodovanje je vrlo slično kao i na prošlom natječaju uz neznatne izmjene broja bodova za određene stavke. Novim bodovanjem smanjuju su razlike razvijenih i nerazvijenih područja, potiče zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta kao i ulaganje u preradu (proizvodnju) ili uslužnu djelatnost. Uvode se i neke nove mogućnosti za ostvarivanje dodatnih bodova što će biti iznimno važno s obzirom na veliki interes koji vlada među potencijalnim prijaviteljima.

U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova prednost se određuje sljedećim redoslijedom:
a) Projektom se doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta
b) Pojedinačni kriteriji po redoslijedu u tablici kriteriji odabira
c) Vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu

Detaljnu tablicu bodova za Natječaj 6.2.1. možete pogledati ispod.

[wpdm_package id=’2890′]

Ako vas zanima ulaganje u razvoj dopusnke djelatnosti više pročitajte o Natječaju 6.4.1.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: ruralnirazvoj