6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

6.3.1 i 6.1.1 - Raznovrsno povrće servirano na stolu
6.3.1 i 6.1.1

6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja 6.3.1 je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

 • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
 • trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:  112.500.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 15.000 EURA

Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 03. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2022. godine do 12:00 sati

6.3.1 - Izmjene natječajne dokumentacije

 • Promjene nastale na strani korisnika nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljive. Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koja se dostavlja uz zahtjev za potporu, neće se uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon dana objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • Povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu mora proizlaziti iz podizanja jednogodišnjeg ili višegodišnjih nasada/usjeva/ ili podizanja plastenika/staklenika u kojem će se odvijati proizvodnja ili kupovine živih životinja unutar odabranog sektora (razreda EVPG).
 • Prihvatljivi troškovi moraju biti povezani i u srazmjeru s planiranom aktivnošću za koju se podnosi poslovni plan. Npr: U slučaju podizanja nasada/usjeva, korisnik može kupiti isključivo zemljište na kojem će podići višegodišnji nasad koji je predmet poslovnog plana. Nije dozvoljeno kupiti 2 ha zemljišta u slučaju da se nasad podiže na 1 ha. Kupnja postojećih nasada/usjeva nije prihvatljiva aktivnost

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR
 • Potpora za tip operacije 6.3.1 može se dodijeliti istom korisniku i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., uključujući prijelazno razdoblje
 • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za jedan sektor (sektor stočarstva uključujući peradarstvo, voće i povrće, ostali sektori) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe
 • Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.
 • Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.
 • Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani. Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2.
 • Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju
 • U slučaju kupovine zemljišta korisnik mora biti upisan u zemljišne knjige kao vlasnik. U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta i/ili opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 5 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI - NATJEČAJ 6.3.1

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja 6.1.1 je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici: Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju. Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

 • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 152.563.412,00 HRK

Bespovratna sredstva: 50.000 EURA

Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 03. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2021. godine do 12:00 sati

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI - Mladi poljoprivrednik stariji od 18 i mlađi od 41 godine

 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR
 • Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, zahtjev za potporu podnosi mladi poljoprivrednik. Ako je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt već postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, zahtjev za potporu podnosi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, odnosno obrt. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno zahtjev za potporu mora podnijeti trgovačko društvo
 • Mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.
 • Ako je mladi poljoprivrednik već bio nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (uključujući i gospodarstvo za koje podnosi zahtjev za potporu na Natječaj 6.1.1) ne smatra se da je po prvi puta postavljen kao nositelj/odgovorna osoba.
 • Ako je mladi poljoprivrednik istovremeno nositelj OPG/obrta i odgovorna osoba u pravnoj osobi prihvatljiv je s PG-om u kojem je po prvi puta postavljen kao nositelj/odgovorna osoba
 • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za jedan sektor (sektor stočarstva uključujući peradarstvo, voće i povrće, ostali sektori) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe
 • Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.
 • Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju a prije podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
 • U slučaju kupovine zemljišta korisnik mora biti upisan u zemljišne knjige kao vlasnik. U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta i/ili opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 6 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu
 • Korisnik je u obvezi ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godina nakon konačne isplate potpore
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi nesamostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora ostati pretežita djelatnost najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba, poljoprivreda joj mora ostati glavna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore
 • Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 30 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju
 • Potpora za tip operacije 6.1.1 može se dodijeliti istom korisniku i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., uključujući prijelazno razdoblje
 
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI - NATJEČAJ 6.1.1

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom:

 • kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata
 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2
 • troškovi edukacije 10 % iznosa potpore
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (troškovi plaće i doprinosa) do 100.000,00 kn
 • opći troškovi 3.750,00 kn

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na  Natječaj 6.3.1 ili 6.1.1 ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za aktualne i nadolazeće natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.

Izvor: ruralni razvoj