BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA - NATJEČAJ ZA INOVACIJE NOVOOSNOVANIH PODUZEĆA

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Predmet Poziva
Kroz Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. njihova tehnološka razina razvijenosti na početku projekta je između TRL 5-8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha (cilj) Poziva
Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom, i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:
141,700,000

 HRK
 • IZNOS POTPORE: OD 200.000,00 DO 1.000.000,00 HRK
 • INTENZITET POTPORE: 85 %
 • DATUM PRIJAVE: OD 12.08.2022. do 12.09.2022. GODINE
OTOREN
VRIJEME DO KRAJA PRIJAVE
DANA
SATI
MINUTA

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima  za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8.
 • Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.
 • Da bi bili prihvatljivi, poduzetnici moraju u sklopu prijave dostaviti financijsku dokumentaciju (GFI-POD – dokaz o predaji financijske dokumentacije FINA-i ili Obrazac DOH ili sl.) za najmanje prethodnu godinu (u slučaju novoosnovanih poduzeća osnovanih u godini u kojoj se podnosi projektna prijavu a čiji financijski izvještaji još nisu odobreni, dostavljaju se privremeni GFI-POD ili Obrazac DOH ili sl. iz kojih se mogu vidjeti poslovni događaji i bilanca MSP-a).
 • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje 30 dana prije predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme tijekom trajanja projekta i imati najmanje 1 zaposlenog godinu nakon završetka projekta (uvjet se odnosi na sve MSP-ove, uključujući paušalne obrte i slične, a koji spadaju pod definiciju MSP-ova).
 • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti ljudske, financijske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.
 • Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Prihvatljive aktivnosti projekta

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija u pretkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju :

 • nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg7 odabere prijavitelj. Usporedno s financiranjem, korisnici su obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za startup tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije.

Kriteriji za isključenje prijavitelja

Kriteriji za isključenje prijavitelja – U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • Udrugama ili dobrotvornim organizacijama
 • Prijavitelju koji ne spada u skupinu MSPova
 • Prijavitelju koji je osnovan više od 5 godina odnosno manje od 30 dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga i nije postojeći MSP koji se zatvorio i ponovno otvorio za potrebe Poziva niti je nastalo spajanjem ili izdvajanjem
 • Prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga
 • Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje trideset (30) dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga)

Prihvatljive kategorije troškova

 • Troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;
 • Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta;
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.
  Neizravni troškovi nastali provedbom projekta uključuju sljedeće:
  • troškovi najma i održavanja prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci),
  • režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije).
 • Troškovi vanjskih usluga:
  • Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije (savjetodavne usluge i pomoć u području prijenosa znanja, stjecanja, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, primjene normi i propisa koji ih obuhvaćaju)
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (odnose se na osiguravanje banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga.),
  • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
  • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
  • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
  • Osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa i sl.) u svrhu izgradnja kapaciteta i spremnosti za investicije;
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od dana objave poziva), usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta do iznosa 30.000,00 HRK.

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA - ŠTO SE SMATRA INOVACIJOM

Inovacija – Inovacija je implementacija novog ili značajno unaprijeđenog proizvoda, usluge, procesa, marketinške ili organizacijske metode u okviru postojećeg poslovnog procesa, radne organizacije ili druge vrste ugovornog odnosa. Četiri vrste inovacija u tvrtkama: inovativan proizvod, inovativan proces (tehnološke inovacije), te marketinška ili organizacijska inovacija (ne-tehnološke inovacije). Inovacije mogu imati različite stupnjeve noviteta. On ne mora biti nov u svijetu; već može biti nov tržištu/sektoru

Inovacije organizacije poslovanja – Provedba nove organizacijske metode u poslovnoj praksi poduzetnika, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim odnosima te isključuje promjene koje se temelje na organizacijskim metodama koje poduzetnik već primjenjuje, promjene upravljačke strategije, spajanja i preuzimanja, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima.

Inovacije procesa – Provedba novih ili znatno poboljšanih metoda proizvodnje ili isporuke (uključujući znatne promjene u tehnikama, opremi ili softveru). Metode proizvodnje uključuju tehnike, opremu i softver koji se koristi za proizvodnju dobara ili usluga. Metode isporuke odnose se na logistiku tvrtke i obuhvaćaju opremu, softver i tehnike za izvorne inpute, raspored zaliha unutar tvrtke ili isporuku konačnih proizvoda. Inovacijom procesa se ne smatraju manje izmjene ili poboljšanja, povećanja proizvodnih kapaciteta ili kapaciteta usluga dodavanjem proizvodnih ili logističkih sustava vrlo sličnih onima koji se već upotrebljavaju, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima.

Inovacija proizvoda/usluga – Inovacija proizvoda/usluge je uvođenje dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Komercijalizacija inovativnog proizvoda/uslug – Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije je postojanje dovršenog prototipa tehnologije/proizvoda/usluge/sustava/poslovnog modela testiranog stvarnom okruženju

POSTUPAK PRIJAVE

Poziv Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave.

Poziv otvoren do 12.09.2022. godine u 16 h, a prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele neće moći ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Formiranje rangliste
U modalitetu privremenog Poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, Odbor priprema Ranglistu (prioritetnu i rezervnu) projektnih prijedloga u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije.

U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju isti broj bodova, prednost će se na rang listi dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 2. Razina inovativnosti. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 3. Dizajn i zrelost projekta.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na  Natječaj Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte. Radimo detaljnu analizu razine projektne inovacije i kvalitete projektnog prijedloga.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za aktualne i nadolazeće natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr