Energetska obnova obiteljskih kuća 2020

malo selo u Dalmaciji sa starim kućama i crkvom sa zvonikom. Energetska obnova obiteljskih kuća

PREDMET JAVNOG POZIVA “Energetska obnova obiteljskih kuća”.

Ovaj se Program odnosi na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

1) ima najviše tri stambene jedinice;

2) ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m 2 .

U Programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće.

Ovaj Program  u razdoblju od 2019. do 2020. provodi se u dva  dijela tj. za dvije ciljne skupine:

1) Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;

2) Ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.

 Prijavu na Javni poziv moguće je izvršiti preko sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda (u kojem je prethodno potrebno izraditi korisnički račun)  te ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda)
 • Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
 • Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
 • Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove;  ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 • Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 • Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ukoliko na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

 

Zaprimanje prijava na Javni poziv počinje 1. rujna 2020. (utorak) od 9:00 sati.

Do tog datuma građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. (Klik na “Prijavi se” bit će moguć tek od 1. rujna od 9 sati.)

Više informacija o Javnom pozivu za građane dostupno je na e-mail adresi: obiteljske2020@fzoeu.hr

Nakon što prijave budu obrađene, prijavitelji kojima budu odobrena sredstva od Fonda će dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Korisnici sredstava zatim imaju rok od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora za provedbu energetske obnove i dostavu potrebne dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava.

1. INTENZITET POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 204 000 HRK.

UKUPNA ALOKACIJA: 142 000 000 kn.

Razina potpore iznosi do 60% od ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve  sljedeće aktivnosti:

 • Toplinska izolacija vanjske ovojnice – max. 60 000 kn
 • Zamjena vanjske stolarije- max. 60 000 kn
 • Ugradnja najaviše dva sustava OIE – max. 84 000 kn
Aktivnost energetske obnove Maksimalno dozvoljena jedinična cijena [kn/m 2 ] Maksimalni iznos opravdanog roška [kn] Stopa sufinanciranja [%] Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu [kn]
Toplinska izolacija vanjske ovojniceVanjski zid – 350,00
Ravni krov – 500,00
Kosi krov – 140,00
Pod – 500,00
100.000,00 60% 60.000,00
Zamjena vanjske stolarije 2.500,00 60% 60.000,00
Sunčani toplinski sustavi 36.250,0060% (samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici)
21.750,00
Kotlovi na sječku/pelete 36.250,00 21.750,00
Dizalice topline 48.750,00 29.250,00
Fotonaponski sustavi 91.250,00 54.750,00

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Mjere energetske obnove za OK u postojećem Programu grupirane su na sljedeći način:

OK.1 – obnova vanjske ovojnice (toplinska izolacija vanjskih elemenata ovojnice i zamjena vanjske stolarije)

–  OK.2 – zamjena sustava grijanja (zamjena postojećih kotlova novim plinskim kondenzacijskim kotlovima)

OK.3 – ugradnja sustava za korištenje OIE (sunčani toplinski kolektori, kotlovi na pelete, pirolitički kotlovi i geotermalne dizalice topline).

Ovim ProgramOM za razdoblje 2019.-2020. predviđa se poticanje sljedećih aktivnosti:

1.  Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:

 • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
 • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;

 2. Cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
 • sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

 

2. INTENZITET POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – RANJIVE SKUPINE

Osnovni kriterij za sudjelovanje u ovom dijelu Programa je da je vlasnik obiteljske kuće ili član kućanstva s prebivalištem u obiteljskoj kući korisnik zajamčene minimalne naknade.

Stopa sufinanciranja i maksimalni iznosi sufinanciranja za ranjive skupine građana ugrožene energetskim siromaštvom jest 100%.

Prihvatljivi troškovi:

 • Energetski pregled i izradu energetskog certifikata prije i nakon energetske obnove i tehničku pomoć prijaviteljima;
 • Opremu i radove za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i zamjena vanjske stolarije) te za uvođenje jednog sustava za korištenje OIE (npr. kotla na drvnu sječku/pelete).

Maksimalno sufinanciranje iznosi 236 250 kn + 10 000 kn za projektnu dokumentaciju.

Uvjeti prihvatljivosti troškova:

 • Na javni poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema Q H,nd ) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj;
 • Za aktivnosti vezane uz vanjsku ovojnicu grijanog prostora, tehnički uvjeti se iskazuju preko U-vrijednosti komponenti ovojnice
 • Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora). Ukoliko se prozori zamjenjuju djelomično, postojeći prozori koji ostaju na kući moraju zadovoljavati  uvjete iz Tehničkog propisa;
 •  Za sustave OIE, FZOEU također u javnom pozivu određuje minimalno prihvatljivi stupanj djelovanja odnosno COP i EER za dizalice topline, u skladu sa stanjem na tržištu i razvojem tehnologije.

Detaljnije pogledajte na linku.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.fzoeu.hr