Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:
300,000,000

 HRK
 • IZNOS POTPORE: OD 150.000,00 DO 22.000.000,00 HRK
 • INTENZITET POTPORE: 60 -100 %
 • DATUM PRIJAVE: 17.05.2022. OD 9 h
OTVOREN
VRIJEME DO POČETKA PRIJAVE
DANA
SATI
MINUTA

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu eNPOO dozvoljena je najranije od 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, a moguća je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine u 16:00 sati. Unošenje projektnih prijedloga putem sustava eNPOO će potencijalnim prijaviteljima biti
omogućeno od 25. travnja 2022. godine.

Pozivom Energetska obnova višestambenih zgrada pružat će se potpora u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, odnosno podupirat će se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE) koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije obnovljenih zgrada, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA – OPSEG I CILJEVI

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine:

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

– povećanja sigurnosti u slučaju požara,
– mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i
– mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Energetska obnova višestambenih zgrada - Iznos bespovratnih sredstava

a) najniži iznos 150.000,00 HRK

b) najviši iznos 22.000.000,00 HRK

Intenzitet bespovratnih sredstava: 300 000 000 HRK

Energetska obnova višestambenih zgrada - Intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova

Maksimalni intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova za mjere u okviru aktivnosti projekta
pod I.-III. u ovisnosti je o kategoriji obnove:
a) Integralna energetska obnova
b) Dubinska obnova
c) Sveobuhvatna obnova
Dodatno:
d) Integralna energetska obnova s mjerama zaštite od požara
e) Dubinska obnova s mjerama zaštite od požara
Aktivnost
Stopa sufinanciranjaMaksimalni iznos bespovratnih sredstava
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove


a), d) 85 %
b), e) 85 %
c) 100 %
a), d) 12,00 kn/m2 GBP-a
b), e) 12,00 kn/m2 GBP-a
c) 14,00 kn/m2 GBP-a
Izrada glavnog projekta energetske obnove
(i pripadajućih elaborata, ako je primjenjivo)
a), d) 60 kn/m2 GBP-a
b), e) 60 kn/m2 GBP-a
c) 70 kn/m2 GBP-a
Energetski pregled i
energetski certifikat, nakon
obnove
a), d)) 8,00 kn/m2 GBP-a
b), e) 8,00 kn/m2 GBP-a
c) 9,00 kn/m2 GBP-a
ENERGETSKA OBNOVA
Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata
pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene
infrastrukture, urbane održive mobilnosti i elektromobilnost)
a), d) - 60 %
b), e) - 80 %
c) - 80 %
a) 900,00 kn/m2 GBP-a
b) 2.000,00 kn/m2 GBP-a
c) 2.800,00 kn/m2 GBP-a
d) 1.035,00 kn/m2 GBP-a
e) 2.300,00 kn/m2 GBP-a
Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/Koordinator zaštite na radu60% a) 220.000,00 kn
b) 220.000,00 kn
c) 220.000,00 kn
Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove85% 8,00 kn/m 2 GBP-a
Upravljanje projektom i administracijaa), d) - 85 %
b), e) - 85 %
c) - 100 %
40.000,00 kn
Promidžba i vidljivost projekta85% 20.000,00 kn

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Za sufinanciranje u okviru ovog Poziva prihvatljivi troškovi nastali su nakon 1. veljače 2020. godine. Odobrenje sufinanciranja aktivnosti koje su započele prije trenutka podnošenja projektnog prijedloga moguće je isključivo ako se radi o troškovima povezanima s energetskim pregledom zgrade, izradom izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove te glavnog projekta energetske obnove zgrade nastalim nakon 1. veljače 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti

I. Projektna dokumentacija

1. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove

2. Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade, uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade ;

 • povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
 • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrade kojima se povećava toplinska zaštita
  ovojnice
 • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice

2. Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode

3. Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade

4. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

5. Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)

6. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

7. Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

8. Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta.

9. Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrade uključuju i uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)

10. Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle), elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom

11. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;

12. Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

13. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor, ako je primjenjivo / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo

14. Upravljanje projektom i administracija: izrada prijavnih obrazaca, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi;

14. Promidžba i vidljivost projekta – privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

Energetska obnova višestambenih zgrada - Kriteriji prihvatljivosti

 • Predmet projektnog prijedloga je višestambena zgrada ili neobnovljeni dio višestambene zgradePredmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ), koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje
 • Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd)(kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove, koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje
 • Prijavitelj je priložio akt za građenje, odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja (ako je primjenjivo)Prijavitelj je priložio Izjavu je li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom potrebno ishoditi akt za građenje te je li potrebno ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja
 • Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade, uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo, ne stariji od 1. siječnja 2016. godine, s propisanim minimalnim sadržajem (arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade s fotodokumentacijom, projektirane mjere energetske učinkovitosti, proračuni energetskih potreba za postojeće i projektirano stanje, troškovnik opreme i radova, izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu te dr. u skladu sa Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima)
 • Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove te se obvezuje priložiti izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • Natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) je suglasna s obavljanjem radova energetske obnove zgrade
 • Predstavnik suvlasnika je od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, a upravitelj zgrade je od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje zgradom
 • Projekt energetske obnove zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva
 • Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje
 • Prijavitelj se obvezao otvoriti poseban račun višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade
 • Projekt je u skladu s načelom nenanošenja bitne štete (Do no significant harm – DNSH)

Popis dokumentacije

 • Prijavni obrazac – ispunjava se elektronski u sustavu eNPOO
 • Tehnički obrazac – sadrži tehničke podatke o zgradi koja je predmet projektnog prijedloga
 • Izjava prijavitelja – potpisom Izjave prijavitelj potvrđuje kako su svi podaci priloženi prijavi istiniti i točni te kako projekt zadovoljava opće i specifične kriterije Poziva
 • Izjava o imenovanju voditelja projekta
 • Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH principom – obrazac kojim se definira usklađenost projektnog prijedloga s pojedinim okolišnim ciljem i DNSH načelom
 • Izjava glavnog projektanta o  usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom
 • Ažurirani popis suvlasnika zgrade izrađen od strane upravitelja zgrade/predstavnika suvlasnika s izraženom korisnom površinom te podatkom o namjeni (stanovanje ili gospodarska djelatnost) pojedinog suvlasničkog dijela
 • Izjava o korištenim potporama – dokaz o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis) od strane svakog pojedinačnog suvlasnika zgrade koji obavlja gospodarsku djelatnost
 • Međuvlasnički ugovor – dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva postoji više međuvlasničkih ugovora, odnosno postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)
 • Ugovor o upravljanju zgradom kojim se definiraju ovlaštenja i obveze upravitelja zgrade (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva postoji više Ugovora o upravljanju, odnosno postoji više upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)
 • Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika – ukoliko se projektni prijedlog odnosi na višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva kojom upravlja više upravitelja, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja/predstavnika suvlasnika kao Prijavitelja
 • Odluka o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade donesena temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a sukladno članku 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti
 • Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta
 • Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar – ako je primjenjivo
 • Zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća u smislu Zakona o gradnji
 • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade koja je predmet projektnog prijedloga, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine
 • Glavni projekt energetske obnove zgrade (uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo) koja je predmet projektnog prijedloga, ne stariji od 1. siječnja 2016. godine
 • Fotodokumentacija zgrade koja je predmet projektnog prijedloga i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova
 • Akt za građenje za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo
 • Potvrda o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva

Kriteriji odabira projektnih prijedloga

1. Iznos projektirane uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta:

 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >90% ≤ 100% – 35 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >85% ≤ 90% – 33 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >80% ≤ 85% – 32 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >75% ≤ 80% – 30 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >70% ≤ 75% – 28 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >65% ≤ 70% – 26 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >60% ≤ 65% – 24 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >55% ≤ 60% – 22 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: ≥50% ≤ 55% – 20 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: <50% – 0 bodova

Bodovni prag (minimalni broj bodova) za kriterij odabira br. 1. 20

2. Iznos projektirane uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini nakon provedbe projekta:

 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >90% ≤ 100% – 40 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >80% ≤ 90% – 38 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >70% ≤ 80% – 36 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >60% ≤ 70% – 34 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >50% ≤ 60% – 32 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >40% ≤ 50% – 30 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >30% ≤ 40% – 28 bodova
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: ≥10% ≤ 30%

Bodovni prag (minimalni broj bodova) za kriterij odabira br. 2. 25

3. Građevinska bruto površina (GBP) zgrade

GBP zgrade koja se obnavlja:

 • GBP >8000 m2 – 10 bodova
 • GBP >5000 m2 ≤ 8000 m2 – 8 bodova
 • GBP >1000 m2 ≤ 5000 m2 – 6 bodova
 • GBP >300 m2 ≤ 1000 m2 – 4 boda
 • Ukupni iznos ušteda na godišnjoj razini: >50% ≤ 60% – 32 boda
 • GBP ≤ 300 m2 – 1 bod

4. Godina izgradnje zgrade

Projekt će se provesti na postojećoj zgradi izgrađenoj:

 • Prije 1.1.1945. godine – 3 boda
 • Od 1.1.1945. do 31.12.1969. godine – 4 boda
 • Od 1.1.1970. do 31.12.1987. godine – 5 bodova
 • Od 1.1.1988. do 31.12.2001. godine – 2 boda
 • Nakon 1.1.2002. godine – 1 bod

5. Uvođenje obnovljivih izvora energije / visokoučinkovitih alternativnih sustava za opskrbu energijom / učinkovitih daljinskih
sustava grijanja

 • Uvođenje više od jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkovitih daljinskih sustava grijanja (broj bodova se odnosi i na projekte kojima se, uz uvođenje više od jednog novog tehničkog sustava, zamjenjuju najmanje na istoj razini ili unaprjeđuju postojeći tehnički sustavi) – 5 bodova
 • Uvođenje jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkovitih daljinskih sustava grijanja (broj bodova se odnosi i na projekte kojima se,
  uz uvođenje jednog novog tehničkog sustava, zamjenjuju najmanje na istoj razini ili unaprjeđuju postojeći tehnički sustavi) – 4 boda
 • Zamjena na istoj razini ili unaprjeđenje postojećih tehničkih sustava OIE/VUAS/učinkovitih daljinskih sustava grijanja – 3 boda
 • Projekt ne uključuje uvođenje niti zamjenu odnosno unaprjeđenje tehničkih sustava OIE/VUAS/učinkovitih daljinskih sustava grijanja
  – 0 bodova

6. Uključuje li projektni prijedlog horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost)

 • Uvođenje više od jedne nove horizontalne mjere (broj bodova se odnosi i na projekte kojima se, uz uvođenje više od jedne nove
  horizontalne mjere, zamjenjuju najmanje na istoj razini ili unaprjeđuju postojeće horizontalne mjere) – 5 bodova
 • Uvođenje jedne nove horizontalne mjere (broj bodova se odnosi i na projekte kojima se uz uvođenje jedne nove horizontalne mjere,
  zamjenjuju najmanje na istoj razini ili unaprjeđuju postojeće horizontalne mjere) – 4 boda
 • Zamjena najmanje na istoj razini ili unaprjeđenje postojećih horizontalnih mjera – 3 boda
 • Projekt ne uključuje uvođenje niti zamjenu odnosno unaprjeđenje horizontalnih mjera – 0 bodova

7. Operativna sposobnost Prijavitelja – stručne kompetencije i kvalifikacije potrebne za provedbu projektnog prijedloga

 • Prijavitelj ili voditelj projekta imenovan od strane Prijavitelja ima iskustvo provedbe više EU projekata – 5 bodova
 • Prijavitelj ili voditelj projekta imenovan od strane Prijavitelja ima iskustvo provedbe jednog EU projekta – 3 boda
 • Prijavitelj ili voditelj projekta imenovan od strane Prijavitelja ima iskustvo u vođenju projekata – 1 bod
 • Prijavitelj ili voditelj projekta imenovan od strane Prijavitelja nema iskustvo u vođenju projekata – 0 bodova

Bodovni prag (minimalni broj bodova) za sve kriterije odabira – 51

UKUPAN MAKSIMALNI BROJ BODOVA – 100

Ako trebate stručnu pomoć za Poziv Energetska obnova višestambenih zgrada molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, kontakt (email) i kratak opis prijavitelja kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: MPGI

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr