Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva –  je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

najmanje 66% ukupne korisne površine* iste koristi se za stanovanje;

ima tri (3) ili više stambenih jedinica;

njome upravlja upravitelj zgrade;

jedinstvena je arhitektonska cjelina**;

nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Siječanj 2020

Iznos bespovratnih sredstava

a) najniži iznos 100.000,00 kuna ,

b) najviši iznos 17.000.000,00 kuna.

Intenzitet bespovratnih sredstava: 152 000 000 kn

Aktivnost
Stopa sufinanciranjaMaksimalni iznos bespovratnih sredstava
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove85,0000000% 8,00 kn/m 2 GBP-a
Izrada glavnog projekta energetske obnove
(i pripadajućih elaborata, ako je primjenjivo)
85,0000000% 25,00 kn/m 2 GBP-a
ENERGETSKA OBNOVA
Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere60,0000000% Građevinske mjere: 600,00 kn/m 2 GBP-a

Zeleni krov/zid: 450,00 kn/m 2 krova/fasade

Strojarske mjere koje ne uključuju uvođenje OIE: 250,00 kn/m 2 GBP-a

Uvođenje OIE: 380,00 kn/m 2 GBP-a

Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom: 5,00 kn/m 2 GBP-a

Sustav automatizacije i upravljanja zgradom: 36.000,00 kn

Horizontalne mjere sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13): 270.000,00 kn
Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/Koordinator zaštite na radu60,0000000%3% ukupne vrijednosti radova
Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove85,0000000% 8,00 kn/m 2 GBP-a
Upravljanje projektom i administracija 85,0000000% 22.000,00 kn
Promidžba i vidljivost projekta 85,0000000% 20.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti

I. Projektna dokumentacija

1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji.

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog  certifikata prije provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade ;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;

3. Zamjena ili poboljšanje postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode visokoučinkovitim sustavom;

4. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

5. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd. ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

6. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje;

7. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

8. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (dizalo, rampa i sl.);

9. Stručni nadzor građenja;

10. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;

11. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;

12. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji  i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;

13. Upravljanje projektom i administracija: izrada prijavnih obrazaca, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi;

14. Promidžba i vidljivost projekta – sukladno Uputama za korisnike sredstava: a obvezno:

–  naljepnice,

–  rajna ploča ili pano,

– priopćenje ili konferencije za medije (obvezno za Prijavitelje koji imaju više od 10 projektnih prijedloga, dok je opcionalno za ostale Prijavitelje).

Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga

– Predmet projektnog prijedloga je zgrada energetskog razreda D ili nižeg (E, F, G) u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg (D, E, F, G) u primorskoj Hrvatskoj    

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ), koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje

Predmet projektnog prijedloga je zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Prijavitelj je priložio akt za građenje, odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja (ako je primjenjivo)

Prijavitelj je priložio Izjavu je li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom potrebno ishoditi akt za građenje te je li potrebno ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja

Prijavitelj je priložio izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, za zgradu koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove zgrade, s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo, ne stariji od 1. srpnja 2013. godine, s propisanim minimalnim sadržajem (arhitektonski snimak postojećeg stanja, projektirane mjere energetske učinkovitosti, proračuni energetskih potreba za postojeće i projektirano stanje, troškovnik, izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu)

Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove te se obvezuje priložiti izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava

Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje osigurati stručni nadzor

Prijavitelj je priložio Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za sufinanciranje u sklopu ovog Poziva

Natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) je suglasna s obavljanjem radova energetske obnove zgrade

Predstavnik suvlasnika je od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, a upravitelj zgrade je od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje zgradom

Projekt energetske obnove zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva

Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje

Kriteriji odabira projektnih prijedloga

Financijska isplativost i održivost projekta (financijski kriteriji):

Održivost financijskih ušteda i koristi nakon završetka provedbe projekta

Doprinos smanjenju potrošnje energije i zrelost projekta:

Omjer ostvarene godišnje uštede energije i zatraženog iznosa sufinanciranja po projektu

Postotni iznos projektirane uštede toplinske energije

Postotni iznos projektirane uštede primarne energije

Godina izgradnje višestambene zgrade

Veličina zgrade

Spremnost projekta za provedbu mjera energetske obnove u trenutku prijave

Doprinos uravnoteženom razvoju:

Pripadnost lokacije na kojoj se projekt provodi na način da će se projektima koji se provode u JLS sa statusom potpomognutog područja odnosno brdsko-planinskim područjima i otocima dodijeliti dodatni bodovi

 Promicanje održivog razvoja:

Povećanje udjela OIE

Zamjene energenta za grijanje/hlađenje i/ili pripremu tople vode

 Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti

Mjere kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba višestambene zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Detaljnije možete pogledati ovdje. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktorajte putem mail-a ili na broj 098 160 1261. Aditus Pro