HAMAG BICRO - NOVI COVID-19 ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Hamag bicro - snop novčanica os 20 eura i stetoskop

NOVO - Povećan je maksimalni iznos zajma na 750.000,00 kuna, a prihvatljivi prijavitelji su svi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u 2020. godini ostvarili pad prihoda minimalno 20%.

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva - 380 000 HRK

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

IznosDo 750.000,00 kuna
Kamatna stopa0,25%
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma
PotporaDe minimis
NamjenaObrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Financijski instrument Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG BICRO će mikro, malim i srednjim poduzetnicima izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

1. CILJ FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malimi srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 20 % i više u odnosu na 2019. godinu.

Zbog činjenice da je nužno utvrditi negativni utjecaj pandemije na poslovanje potencijalnih korisnika ovog zajma u odnosu na proteklu poslovnu godinu, prihvatljivi prijavitelji su oni koji su aktivno poslovali barem cijeli zadnji kvartal u 2019. godini.

Hamag Bicro zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju u Hamag-Bicro sukladno Ugovoru o zajmu(npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • mikro, mali ili srednji poduzetnici
 • ostvaraju dobit,odnosno registrirani su kao:
   • trgovačko društvo ili obrti)
   • fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja)
   • ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama
  • za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
  • za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Krajnji korisnik može koristiti samo jedan Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Dozvoljeno je odobrenje Hamag Bicro COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove.

Prijava za drugi Hamag Bicro ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za Hamag Bicro COVID-19 zajam.

NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

 • Ribarstvo i akvakultura(proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture)
 • Primarna poljoprivredna proizvodnja(proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda);
 • Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima;
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima
 • Kasina i istovjetna poduzeća;
 • Ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA ZA HAMAG BICRO COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

U izvorniku (potpisano i ovjereno od strane podnositelja zahtjeva):

 • Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam(automatskise generira po završetku on-line prijave)
 • Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • Tablica kreditne zaduženosti
 • Poslovni plan kroz pitanja

U preslici:

 • Statusna dokumentacija:
  • Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
 1. Obveznici poreza na dobit:
  • Godišnji financijski izvještaji za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje sastavljen sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
  • Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam

2. Obveznici poreza na dohodak:

  • Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine-obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama-obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)
 • Potvrde o urednosti otplate svih postojećih zaduženja prijavitelja
 • Dokaz o ostvarenom padu prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u vidu:
  • PDV obrazaca/bruto bilanci/ knjiga primitaka i izdatakai sl. za 2019. i 2020. godinu ili
  • Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine kojom se prijavitelju zabranjuje obavljanje djelatnosti

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Hamag Bicro-a Covid 19 zajam za obrtna sredstva, Hamag Bicro investicijski krediti ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Izvor: Hamag Bicro

Kontakt: 098 160 1261