HAMAG BICRO ZAJMOVI - COVID-19 KREDITI/ZAJMOVI

Hamag Bicro krediti i zajmovi - kalkulator s natpisom corona okružen novčanicama Eura

Hamag Bicro uvodi nove mjera namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom.

Za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa Hamag Bicro je najavio devet mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uključujući moratorij na kredite, smanjenje kamatnih stopa i uvođenje dvije nove mjere kreditiranja.

Uvode se dva nova financijska instrumenta, COVID-19 krediti/zajmovi i Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva,  uz pomoć kojih bi se trebala osigurati dodatna likvidnost uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

U nastavku donosimo kratak pregled novih mjera koje se uskoro očekuju, sažetak Hamag Bicro kredita i zajmova s izmijenjenim uvjetima te ostale izmjene vezane uz jamstva i provedbu projekata.

Ako vas zanimaju krediti HBOR-a za mikro, male i srednje poduzetnike u turističkim djelatnostima, više proćitajte u našem tekstu Mjera COVID 19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima – HBOR zajam za obrtna sredtsva. Krediti se kreću od minimalno 100 000 EURA do maksimalno 1 250 000 EURA.

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva - 750 000 HRK

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

IznosDo 750.000,00 kuna
Kamatna stopa0,25%
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma
PotporaDe minimis
NamjenaObrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Financijski instrument Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

Krajnji korisnik mora dokazati da je koronavirus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati(npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju u Hamag-Bicro sukladno Ugovoru o zajmu(npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
 • mikro, mali ili srednji poduzetnici
 • ostvaraju dobit,odnosno registrirani su kao:
   • trgovačko društvo ili obrti)
   • fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja)
   • ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.
NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

Krajnji korisnici čija je osnovna djelatnost i/ili djelatnost ulaganja iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje:

 • Sektori isključeni člankom Uredbe o potporama male vrijednosti:
   • Ribarstvo i akvakultura(proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture)
   • Primarna poljoprivredna proizvodnja(proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;
 • Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima;
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima;
 • Kasina i istovjetna poduzeća;
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima:
   • su ciljevi: podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (2) do (4); igre na sreću i kasina na internetu; ili pornografija,
   • je svrha omogućiti: nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže; ili nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka
 • Ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”);

Krajnji korisnik može koristiti samo jedan Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Dozvoljeno je odobrenje Hamag Bicro COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove.

Prijava za drugi Hamag Bicro ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za Hamag Bicro COVID-19 zajam.

VAŽNO!

Svi ppodnositelji zahtjeva za zajam za obrtna sredstva i/ili jamstvo za kredite putem poslovnih banaka moraju uz standardnu predaju zahtjeva u HAMAG-BICRO, koja uključuje svu propisanu dokumentaciju, naprave i registraciju na portalu MJERE Financijske agencije (FINA) putem poveznice: https://gospodarskemjere.fina.hr  budući da sustav centralizirano prikuplja i analizira prijave gospodarskih subjekata čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije korona virusom te je registracija na FINA portalu uvjet za realizaciju bilo koje od COVID mjera.

HAMAG BICRO COVID 19 ZAJMOVI/KREDITI - ZA OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE - 25 000 EURA

Planirana alokacija putem ovog instrumenta je 380 milijuna kn. Namjena instrumenta je ulaganje u obrtna sredstva. Prijaviti se mogu mikro i mali poduzetnici u prihvatljivim djelatnostima.

IznosOd 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa0,5% – 0,75% – 1,0%
PočekDo 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplateDo 3 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
 • financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika
 • povećanje konkurentnosti
 • podmirenje obveza prema dobavljačima
 • priprema izvoza
 • poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni

Financiranje troškova:

 • priprema proizvodnje
 • sirovina i materijal,
 • ostali proizvodni troškovi,
 • troškovi zaposlenih,
 • novo zapošljavanje,
 • zakup poslovnog prostora,
 • režijski troškovi,
 • opći troškovi

 

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 • refundiranje ranije plaćenih obveza
 • plaćanje obveza starijih od tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za zajam
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • ulaganjakojasluže u osobne svrhe
 • posredovanje u trgovini s inozemstvom

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene UredbeKomisije (EU)br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti

Korištenje mikro zajmova za obrtna sredstva u pravilu traje do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Moguće je i plaćanje obveza ne starijih od tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za zajam.

[wpdm_package id=’3191′]

[wpdm_package id=’3193′]

Detaljnije pogledajte OVDJE.

Online prijava – LINK.

Dokumentaciju šaljete u preslici dok je originale je dovoljno poslati nakon odobrenja zajma , zajedno s potpisanim Ugovorima i sredstvima osiguranja. Izjavu HROK- a pribavljate kod svoje poslovne banke. Poslovni plan popunjavate u obliku upitnika uz projekcije prihoda i rashoda minimalno za period trajanja otplate zajma.

Hamag Bicro Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva - novi instrument

Ciljana skupinaMikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
IznosOd 1.000 EUR do 25.000 EUR
Kamatna stopa*0,5%
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplateDo 3 godine, uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora– De minimis, javna potpora
Namjena– obrtna sredstva

Novi instrument je u izradi – uskoro opširnije.

ESIF MALI I MIKRO ZAJMOVI – investicijski krediti (do 50.000 eura odnosno do 25.000 eura)

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:
• osnivanja obrta i trgovačkih društava;
• modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
• samozapošljavanja;
• zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

NAMJENA:
• kreditiranje OSNOVNIH SREDSTAVA: (MATERIJALNA IMOVINA: osnivačka ulaganja; zemljište, građevinski objekti; oprema i uređaji iNEMATERIJALNA IMOVINA: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize);
• kreditiranje TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA (30% iznosa zajma).

IZNOS KREDITA: Do 25.000 eura mikro odnosno do 50.000 eura mali zajam

KAMATNE STOPE: 0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)

ROK OTPLATE: 1-5 god. za mikro zajam, do 10 godina za mali zajam.
POČEK: do 12 mjeseci.

INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.

Stari programi Hamag Bicro kreditiranja za koje je još uvijek potrebno prikupiti kompletnu dokumentaciju i izraditi detaljan poslovni plan za apliciranje.

Dodatne mjere Hamag Bicro-a:

 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020.
 • Prolong otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR)
 • Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekata s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020.g. za 90 dana, i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana. Produljenje se odnosi na projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na nekih od instrumenata Hamag Bicro-a ili Hbor-a slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: Hamag Bicro