Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektne prijave nisu stariji od 36 mjeseci.

Indikativni datum objave: 29. lipnja 2018. godine

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK

Iznos potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 150.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:

 1. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 2. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 3. Revizija Studije izvedivosti,
 4. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 5. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

 1. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 2. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 3. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 4. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 6. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 7. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Prihvatljive kategorije troškova:

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će  raditi na projektu, izračunavaju se primjenom pojednostavljene metode financiranja temeljem SCO metodologije, na način da se za predviđeno radno mjesto djelatnika zaposlenog na projektu priznaje prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama prema područjima NKD 2007 (izvor: DSZ https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/Zaposlenost%20i%20place/Place.xlsx). Mjesečna bruto plaća se uzima za ono Područje NKD 2007 koje je relevantno za primjenu rezultata projekta a prijavitelj mora biti registriran za obavljanje navedene djelatnosti. Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 40% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 2. Neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja bez potrebe da se vrši računanje radi utvrđivanja važeće stope.
 3. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
 • Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,
 • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;

 4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema) a da se aktivnost ne može obaviti na drugi način, npr. podugovaranje usluge. (strojevi i oprema).

 5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

 6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, itd.

 7. Revizija projekta u skladu s poglavljem 5.6 Uputa (ukoliko je primjenjivo).

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte.