Investicijski zajam iz NPOO

Investicijski zajam iz NPOO

Investicijski zajam iz NPOO ima za cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjen je ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO DO 100.000 EURA

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Srednji gospodarski subjekt

IZNOS ZAJMA – Do 100.000,00 EUR
KAMATNA STOPA – 0,8%
POČEK – Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
ROK OTPLATE – Do 10 godina uključujući poček
INSTRUMENTI OSIGURANJA – Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena – Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
– Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.
 • Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:
  digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa
  digitalizaciju procesa pružanja usluga,
  ulaganje u Industriju 4.0
 • Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:
  izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne
  djelatnosti
  druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

IVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO – CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA:

Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO

Investicijski zajam iz NPOO nije namijenjen za:

 • proizvodi ili aktivnosti povezane s duhanom (proizvodnja, distribucija, obrada i trgovina);
 • aktivnosti razvoja nekretnina, na primjer aktivnosti čija je isključiva svrha preuređenje i ponovno davanje u zakup ili preprodaja postojećih zgrada, kao i izgradnja novih projekata. Međutim, prihvatljive su aktivnosti u sektoru nekretnina povezane s posebnim ciljevima programa Invest EU (povezanim s održivom infrastrukturom, istraživanjem, inovacijama i digitalizacijom, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i uvođenje tehnologija na tržište, poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP- ove ) i s prihvatljivim područjima za operacije financiranja i operacije ulaganja (ulaganja u projekte u području obnovljive energije, energetske učinkovitosti, projekti obnove poslovnih nekretnina i poslovnih zgrada usmjerenih na uštede energije, te projekti vezani na turizam ili socijalnih stanova nisu isključena).ž
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o
  potporama male vrijednosti
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (osim povezanih uslužnih djelatnosti) i trgovanje kripto
  valutama
 • ve aktivnosti koje nije dopušteno financirati potporama iz relevantnih uredbi o državnim potporama
  poput GBER-a, ABER-a, de minimisa i ostalih propisa primjenjivih na ovaj financijski instrument

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV
 • refinanciranje i plaćanje rata kredita/leasinga
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • kupnja imovine od povezanih osoba
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima

INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO – KORISNICI:

 • imaju status “subjekta malog gospodarstva”
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obvezasukladno važećim propisima

INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO - OD 100.000 EURA DO 1.000.000 EURA

KORISNICI KREDITA:

 • Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora1 – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta2:
  poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene poduzetnice,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH, (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).
  Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita. Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAMJENA KREDITA:

 • Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:
  • zelenu tranziciju i/ili
  • digitalnu tranziciju i/ili
  • jačanje konkurentnosti i otpornosti.
  Investicijski zajam iz NPOO je moguće odobriti za:
  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
  • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (DNSH).
Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita. Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

IZNOS KREDITA I KAMATNA STOPA:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.
 • KAMATNA STOPA – 0,8%, 0,40% godišnje za ulaganja u: zelenu tranziciju, i/ili digitalnu tranziciju, 

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita

Rok otplate – ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

Instrumenti osiguranja:

 • obavezni instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika kredita, jamaca plataca i sudužnika
 • zalog na imovini koja se financira kreditom, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika, vinkulirane u korist HBOR-a
 • ovisno o procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita HBOR zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja: nekretnine, pokretnine, garancije, jamstva, cesije, zalog na poslovnim udjelima, patentima i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju

Investicijski zajam iz NPOO do 100.000 eura odobrava Hamag Bicro dok Investicijski zajam iz NPOO preko 100.000 eura odobrava HBOR.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Investicijski zajam iz NPOO ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako trebate pomoć za prijavu Investicijski zajam iz NPOO ili se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće natječaje i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: HAMAG BICRO