Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

spojene ruke, Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Opći cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno –ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prva skupina za financiranje
  • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama
 • Druga skupina za financiranje:
  • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama
  • zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama
  • pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica

 

IZNOS POTPORE: Od od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 100.000.000,00 kn

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: Od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. do 30. lipnja 2021. godine.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
 1. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.
 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

UVJETI ZA PRIJAVITELJE

Prijavitelj i partneri

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javnaznanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 1. Prva skupina za financiranje
 • Udruga
 • Registrirana za obavljanje djelatnost u Republici Hrvatskoj prije 1. siječnja 2020. godine
 • Upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje šest mjeseci prije podnošenja projektnog prijedloga
 • Vodi transparentno financijsko poslovanje
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora
 • Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • Do sada nije provodila projekte financirane iz EU fondova kao nositelj, odnosno do trenutka prijave na Poziv nema potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova
 • Iznos godišnjeg prihoda organizacije ne premašuje najviši iznos financiranja koji se može ostvariti u okviru Poziva
 1. Druga skupina za financiranje
 • Udruge, zadruge, pravne osobe vjerske zajednice
 • Registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana do dana podnošenja projektnog prijedloga
 • Upisana u Registar neprofitnih najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga
 • Vodi transparentno financijsko poslovanje
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
 • Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • Ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta u suradnji s partnerima
 • Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PARTNERA:

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj.

Partneri mogu biti:

 1. udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama
 2. zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama
 3. pravne osobe vjerskih zajednica – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o
 4. pravnom položaju vjerskih zajednica
 5. udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu
 6. sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu
 7. ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama
 8. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

UVJETI PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Lokacija – Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta, pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ali isključivo na području Europske unije.

Trajanje i početak provedbe – Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

ELEMENT 1

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva – OBVEZAN ELEMENT

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće

 • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva
 • osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)
 • organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja
 • jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;
 • osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije
 • izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
 • jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);
 • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini

ELEMENT 2

Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama – IZBORNI ELEMENT

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

 • razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavljanje home office-a).

ELEMENT 3

Promidžba i vidljivost – OBVEZNI ELEMENT

Sve aktivnosti kojima je svrha promidžba i vidljivost projektnog prijedloga moraju osigurati osnovne elemente vidljivosti vezano uz ESI fondove. Komunikacijske aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.), organizaciju promotivnih i informativnih događaja i info pultova, izradu mrežnih stranica projekta, diseminaciju informacija o projektu putem javnih medija (tisak, radio, televizija, internet) i sl.

ELEMENT 4

Upravljanje projektom i administracija – OBVEZNI ELEMENT

Ovaj element osigurava pravovremeno, učinkovito i ispravno tehničko i administrativno provođenje svih projektnih aktivnosti i obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika. Osobe angažirane u elementu Upravljanje projektom i administracija moraju biti angažirane isključivo putem ugovora o radu/rješenja o prijemu u službu kod prijavitelja ili partnera.

FINANCIJSKI ZAHTJEVI

Proračun projekta je procjena izdataka provedbe svih projektnih aktivnosti. Iznosi uključeni u proračun projekta moraju biti realni i troškovno učinkoviti, tj. navedeni izdaci moraju biti nužni za ostvarivanje očekivanih ishoda i rezultata, te temeljeni na tržišnim cijenama.

Prihvatljive izdatke predstavljaju:

 • izravni troškovi
 • ostali izravni troškovi
 • neizravni troškovi

IZRAVNI TROŠKOVI OSOBLJA su izravni troškovi rada koji imaju obilježja radnog odnosa (temelje se na npr. ugovoru o radu ili sl. dokumentu, a nastanak troška se dokazuje platnom listom).

Prihvatljivi izravni troškovi osoblja uključuju:

 • plaću voditelja projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta, i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti
 • naknade za prijevoz, prigodne nagrade/naknade radniku u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa, naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana)

Napomena: Izravni troškovi osoblja ne uključuju:

 1. putne troškove (osim troškova prijevoza osoblja koje je obuhvaćeno zakonski reguliranim
 2. davanjima na plaću)
 3. ugovore o uslugama s pravnim osobama,
 4. ugovore o uslugama s fizičkim osobama te materijale potrebne osoblju projekta za provedbu projektnih aktivnosti ili zadataka

OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI

 1. Troškovi zaposlenih na projektu
 • troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za zaposlene na projektu (ali isključivo na području Europske unije),
 • troškovi vezani za sudjelovanje u programima formalnog obrazovanja.
 1. Troškovi sudionika projektnih aktivnosti
 • troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu (ali isključivo na području Europske unije),
 • troškovi prijevoza na mjesto i s mjesta provedbe projektnih aktivnosti
 • troškovi vezani uz sudjelovanje u projektnim aktivnostima (troškovi hrane i pića),
 • troškovi vezani za sudjelovanje u programima formalnog obrazovanja.
 1. Troškovi volontera
 • džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca nije viši od iznosa dnevnica propisanih za državne službenike (ukoliko je isplaćen džeparac ne isplaćuje se naknada za prehranu),
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje,
 • novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja
 • novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje
 1. Troškovi najma prostora
 • trošak najma prostora prihvatljiv je ukoliko se izravno može povezati s projektnim aktivnostima, osim za element Upravljanje projektom i administracija
 1. Troškovi promidžbe i vidljivosti
 • troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.),
 • materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge),
 • troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.,
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava, uspostava i održavanje internetskih stranica, troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora, marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.,
 1. Troškovi vanjskih usluga
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene pravnim i fizičkim osobama, osim za element „Upravljanje projektom i administracija“.
 1. Troškovi nabave
 • troškovi nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti, osim za element Upravljanje projektom i administracija,
 • nabava radnog materijala i drugih popratnih troškova za provedbu projektnih aktivnosti.

Napomene: Troškovi nabave opreme su prihvatljiv trošak ukoliko su isti nužni za ostvarenje ciljeva i mogu se jasno povezati s projektnim aktivnostima te doprinose ostvarenju ciljeva projekta.

NEIZRAVNI TROŠKOVI

Neizravni troškovi su troškovi koji nastanu u okviru projekta, ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno nisu izravno povezani ili se ne mogu povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta, a koje čine troškovi usluga računovodstva, troškovi usluga čišćenja, troškovi telefona, vode, električne energije, troškovi poštarine, uredski materijal i slično).

Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

Izravni troškovi osoblja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 20% ostalih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Natječaj ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Strukturnifondovi