JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju, Zelena ruka doiruje robotsku ruku

Potpora MSP-ovima za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju - Ulaganje u proizvodne kapacitete

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u digitalnu i zelenu tranziciju i tehnologije želi se ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju se želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo

UKUPAN IZNOS POTPORE: 1.140.000.000,00 HRK

MINIMALAN IZNOS POTPORE: 500.000,00 HRK

MAKSIMALAN IZNOS POTPORE: 7.500.000,00 HRK

VRSTE I INTEZITETE POTPORA:

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2021 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 16:00:00

VRSTA POTPOREMAKSIMALAN IZNOSINTENZITET
Regionalne potpore7.500.000,00 HRK.35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja3.000.000,00 HRK.50%
Potpore za usavršavanje1.000.000,00 HRK.60-70%
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova1.000.000,00 HRK.50%
Potpore male vrijednosti (de minimis)1.400.000,00 HRK75%

U okviru ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 •  temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

 • prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
 • prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“.
 • prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti : C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“ )
 • prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prijavitelj uz projektni prijedlog dostavlja GFI POD / Obrazac DOH samo za jednu godinu (ili 2019. ili 2020. godinu), te je ista referentna za praćenje pokazatelja kao i kod provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenu kvalitete

Kriteriji za isključenje prijavitelja:

U okviru Poziva i ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju, potpora se ne može dodijeliti:

 • velikim poduzećima
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama te paušalnim obrtima
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom
 • ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu
 • u sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi kao i za proizvodnju i distribuciju energije te za energetsku infrastrukturu
 • za ulaganje u: istraživačku infrastrukturu, inovacijske klastere, energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje ukoliko je cilj ulaganja proizvodnja, distribucija i prodaja energije
 • za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti i projekte energetske učinkovitosti zgrada gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora
 • za ulaganje u projekte za recikliranje i ponovnu uporabu otpada, energetsku infrastrukturu, širokopojasne infrastrukture, kulturu i očuvanje baštine, sportske i višenamjenske rekreativne infrastrukture, infrastrukturu zračnih luka i luka i lokalnu infrastrukturu
 • prijavitelju koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora odnosno korisniku koji će to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;
 • prijavitelju koji je dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, ukoliko ista nije u skladu s odjeljkom 1.6. Zbrajanje potpora;
 • prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku plaćanja; dokazuje se: navedeno će se provjeravati tijekom provedbe projekta. Ukoliko PT2 utvrdi da u trenutku plaćanja prijavitelj nema poslovni nastan u RH pristupit će se raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i posljedično stavljanjem van snage Odluke o financiranju za predmetno ulaganje
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga (odnosi se na registraciju pojedinačnih djelatnosti);
 • prijavitelju koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga;
 • prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2019. godini;
 • prijavitelju koji ima iskazan negativan EBITDA referentnoj godini (ili 2019. ili 2020. godini); dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu).
 • prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 10% prema godišnjem financijskom izvješću referentnoj godini (ili 2019. ili 2020. godini); dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)
 • prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 18. i 19. moraju udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak u 2019. ili 2020. godini; dokazuje se: Obrazac DOH ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu).
 • Prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu;
 • prijavitelju koji je u teškoćama kako je definirano u članku točki 18. Uredbe (EU) br. 651/2014. Napominjemo da se ova odredba, sukladno odredbama navedenim u članku 2. točki 4. c) Uredbe Komisije (EU) 2020/972, ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. postali poduzetnici u teškoćama.; dokazuje se GFI-POD, Obrazac DOH, ostali dostupni izvori

Detaljne uvjete za isključenje možete pogledati na linku

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Regionalne potpore:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;
 • uvođenja tehnoloških rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica;
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, E-commerce, itd);
 • uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode;
 • uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode;
 • i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

Regionalna potpora ne može iznositi manje od 60% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava.

Regionalna potpora ne može iznositi manje od 60% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja:

Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi ulaganju u digitalnu i zelenu tranziciju, zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • uvođenja novih zelenih poslovnih modela;
 • uvođenje poslovnih modela za digitalizaciju;
 • uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala;
 • uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje; i sl.  

Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

Savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • savjetovanja za upravljanje projektom;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje, usluge stručnog nadzora građenja
 • savjetovanja usmjerenih na jačanje kibernetičke sigurnosti;
 • izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća;
 • izrade i podrške u izradi planova oporavka nakon katastrofa;
 • savjetovanja i izrada planova za učinkovitije korištenje resursa;i sl.

Iznos Potpore za savjetodavne usluge (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

Potpore za usavršavanje:

Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • jačanja digitalnih vještina zaposlenika;
 • usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu;
 • usavršavanja zaposlenika za primjenu novih poslovnih modela; i sl.

Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

 • za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 • za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova.

Potpore male vrijednosti (de minimis):

Prateće aktivnosti povezane s projektom (uključujući pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale potrebne projektno-tehničke dokumentacije, implementaciju energetski učinkovitog grijanja i hlađenja te aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja).

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • pripreme dokumentacije projektnog prijedloga;
 • provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja;
 • nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (u obliku dizalica topline, kotlova na biomasu, solarnih panela i sl.)provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja;

Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može prelaziti 10% ukupne vrijednosti projekta te  ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK

Prihvatljive kategorije troškova

VRSTA POTPORE
AKTIVNOSTPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Regionalne potporeUlaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu– priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
– trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
– komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
– trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
– trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
– nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
– troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
– nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
– nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.
Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanjaUnapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova– troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
– neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
– troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
– troškovi amortizacije instrumenata i opreme
Potpore za savjetodavne
usluge u korist MSP-ova
Savjetodavne usluge koje
pružaju vanjski konzultanti
– usluge upravljanja projektom;
– usluge stručnog nadzora građenja;
– usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
– usluge izrade dokumentacije za nabavu;
– usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
– usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja i sl.
– usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn
Potpore za usavršavanjeUsavršavanje– troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
– troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
– troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
– troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
Potpore male vrijednosti
(de minimis)
Promidžba
i vidljivost.

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga
– troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

– troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (prihvatljivi od datuma objave poziva)
– troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 01.veljače 2020. godine) uključuju:
• troškove izrade glavnog projekta
• troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe
– nabava i ugradnja opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe i sl. (prihvatljivo nakon podnošenja projektnog prijedloga)

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Potpore MSP-ovima za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

KONTKAT SPLIT: 098 160 1261

KONTKAT ZAGREB: 098 923 1979

Izvor: strukturnifondovi

Ako želite informativnu ponudu molimo ostavite Vaše kontakt podatke u formi ispod i javit ćemo se u najkraćem mogućem roku. Besplatno radimo procjenu prihvatljivosti i ulaganja te Vam šaljemo tablicu bodovanja i projektni proračun uz stručnu analizu i procjenu izgleda za uspješnim apliciranjem na navedeni natječaj.