KAKO IZRAČUNATI COVID-19 SCORE

Covid 19 srtelica

Za izračun COVID-19 score-a koriste se podaci iz dostupnih izvora, i to:

  • Podaci iz prijave podnositelja
  • Podaci iz Fininog informacijskog sustava
  • Podaci iz Porezne uprave
  • Podaci iz HZMO-a
  • Podaci iz HZZ-a

Scoring sustav ocjenjuje 9 elemenata rizika koji mogu utjecati na likvidnost poduzetnika, od kojih neki mogu biti eliminirajući (ako je score = -100):

  1. Score vrste poslovnog subjekta – ocjena se dodjeljuje prema vrsti poslovnog subjekta:

9b419f9a 6b9d e682 d815 ffaf8941265f?t=1587497789325

2. Score pretežite djelatnosti – score se dodjeljuje s obzirom na procjenu ugroženosti pojedinih NKD djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti), pri čemu su prioritizirane djelatnosti direktno pogođene mjerama suzbijanja epidemije: pružanje smještaja i priprema i posluživanje hrane, prijevozne djelatnost, sportske, zabavne i rekreativne djelatnosti, a potom su rangirane ostale djelatnosti čije je poslovanje u visokoj mjeri ovisno o gore navedenim kao što su uslužne djelatnosti poput čišćenja, iznajmljivanja vozila  te trgovina na malo neprehrambenim proizvodima u specijaliziranim trgovinama i sl. Pojedine djelatnosti čijem poslovanju pogoduju navedene mjere ostvaruju negativne bodove, ali oni nisu isključujući. Za svaku djelatnost napravljena je procjena ugroženosti poslovanja prema razredu NKD djelatnosti. Najviši stupanj (4) dodijeljen je djelatnostima koje su najviše pogođene posljedicama COVID-a, poput turističkih i ugostiteljskih djelatnosti i prijevoza. Kod takvih djelatnosti može se očekivati najveći pad poslovnih prihoda, viši od 60%, niži stupnjevi pogođenosti (3) mogu se očekivati kod ostalih djelatnosti kod kojih dolazi do bliskog kontakta među ljudima, poput sportsko-rekreativnih, zabavnih i uslužnih djelatnosti, djelatnosti vezane uz turizam i sl. kod kojih pad poslovnih prihoda može premašivati 50%. Slijede djelatnosti koje su manje ili indirektno pogođene posljedicama pandemije (2), poput usluga trgovina na veliko i malo, radno intenzivne prerađivačke djelatnosti gdje pad prihoda može premašivati 30%, dok se manji utjecaj na pad prihoda (1) od 20% i više %, može očekivati u dijelu prerađivačke industrije, dijelu trgovine i pojedinim uslužnim i obrazovnim djelatnostima koje mogu funkcionirati i na daljinu. Djelatnosti kod kojih je utjecaj COVID-a zanemariv (0) ne dobivaju score prema djelatnosti, dok pojedine grane djelatnosti mogu ostvariti i dodatne prihode uslijed COVID-a, čime ostvaruju negativne bodove (stupanj -1 do -4, raspon dodatnih prihoda +5% – 25%), primjerice kurirske službe i internetske trgovine. Stupnjevi su određeni ekspertno i podložni su promjena tijekom vremena, kako bi se uskladili sa stvarnim efektima u pojedinim djelatnostima.

469e17d2 8787 872a 1649 4c2c206fe3bd?t=1590994583144

3. Fina rejting – prioritet imaju poduzetnici čiji je kreditni rizik niži, prema procjeni za kreditni rejting Fine. Do daljnjega zadnji dostupni podaci o kreditnom rejtingu su temeljeni na GFI-POD-a. te zadnje dostupnim informacijama o blokadama.

12db77bf a567 a1ea a50d 31102d8cc9da?t=1587499111257

Fina rejting ne izračunava se za poslovne subjekte koji nisu obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja Fini temeljem Zakona o računovodstvu (obtnici dohodaši i slobodna zanimanja odnosno poslovni subjekti koji nisu obveznici plaćanja poreza na dobit).

4. Blokirani subjekti – subjekti koji su bili u blokadi duljoj od 15 dana tijekom 2019.  imaju manji prioritet u odnosu na one koji nisu bili u blokadi, subjekti koji su blokirani u periodu od početka 2020. pa sve do početka primjene mjera dulje od 15 dana, ostvaruju niži prioritet, a subjekti koji su blokirani nakon početka mjera za suzbijanje epidemije ostvaruju prioritet. Kao datum početka blokade uzima se datum 16. dana blokade.

aad404d4 cc74 e3c8 f72c 77bb3c1138f7?t=1590995261601

5. Smanjenje broja zaposlenih – prema predloženim mjerama potpora za očuvanje radnih mjesta, subjekti koji otpuštaju radnike izuzev zbog isteka ugovora na određeno, odlazaka u mirovinu ili otkaza uzrokovanih ponašanjem radnika, ostvaruju manje bodova ako smanjenje zaposlenih premašuje kriterije koji su definirani mjerom za potpore.

7101cac6 2200 c0cd d87d b1bd1abf1697?t=1590995411601

6. Očekivani pad poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje tijekom 2019. – subjekti koji procjenjuju značajniji pad poslovnih prihoda dobivaju veći prioritet, a subjekti koji nemaju smanjenja poslovnih prihoda imaju manji prioritet te negativan score za ovaj element ulazi u ukupnu CS score ocjenu.

567da512 a057 6b62 3608 47fa91856693?t=1590995626113

Ostvareni kao i očekivani pad poslovnih prihoda za novo-osnovane poduzetnike koji su tijekom 2019. samo djelomično poslovali ili su poslovanje započeli tijekom 2020. godine, moguće je samo djelomično procijeniti temeljem podataka prikupljenih zahtjevom ili temeljem pada priljeva u odnosu na prethodni mjesec. U slučaju nedostupnosti podataka za ocjenu pada prihoda i/ili za projekciju likvidnosti(primjerice za novo osnovane poduzetnike), poduzetniku se dodjeljuje ocjena „0“ za te elemente CS-a, a ukupna CS ocjena se izračunava prema preostalim regularnim elementima Score sustava. Odluka o financiranju je na krajnjem odobravatelju temeljem ostalih dostupnih informacija.

7. Projekcija likvidnosti (uz očekivana smanjenja zbog COVID-a) – subjekti čija je projekcija likvidnosti negativna, ostvaruju pravo na dodatno financiranje, dok subjekti koji nemaju problema s likvidnošću ne ostvaruju pravo na dodatno financiranje (po povlaštenim uvjetima). Likvidnost se procjenjuje na temelju najvećeg pada poslovnih priljeva u odnosu na odgovarajuće razdoblje u 2019. (godišnje ili tromjesečno).

921c5de8 0b1d 2c23 0d0d b39dd756bb45?t=1590995985613

 

8. Poduzetnik je na listi neisplatitelja plaće prema zadnje dostupnim podacima – eliminirajući kriterij

a0672721 e507 6190 9b6f b6a7ab992fb5?t=1587501029827

9. Poduzetnik je na listi neplatitelja poreza prema zadnje dostupnim podacima – eliminirajući kriterij

a0672721 e507 6190 9b6f b6a7ab992fb5?t=1587501029827

Ukupni score može tako doseći maksimalno 700 bodova, a minimalno -100, pri čemu je -100 eliminirajući kriterij.

COVID score izračunava se na dva načina: uključujući negativne informacije (točke 8. i 9. – eliminirajući kriteriji) i bez uključivanja istih.

COVID score, izračunat na navedeni način, dostavlja se kreditnim institucijama, HBOR-u ili HAMAG-BICRO-u u obliku dvije zasebne vrijednosti, sa uključujućim negativnim informacijama (točke 8. i 9. iz ove Metodologije – eliminirajući kriteriji) i bez uključivanja istih te navedene institucije mogu same izabrati da li će eliminirajući kriterij uzeti u obzir u procesu odobravanja mjera, s obzirom na cjelokupnu sliku likvidnosti subjekta koji je vidljiv iz COVID score-a.

Predložena COVID-19 score skala je sljedeća:

932794a8 18dd e8a7 9f49 337df006826b?t=1587501637311

Detaljnije o Covid-19 zajmovima za obrtna sredstva možete pogledati OVDJE.

Ako trebate dodatne informacija vezane uz izračun Covid-19 score-a ili konzultantske usluge za prijavu na Hamag Bicro-a Covid 19 zajam za obrtna sredstva slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Fina