KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Komercijalizacija inovacija - robot

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA - ŠTO NAM DONOSI PRVI NATJEČAJ IZ NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK

PREDMET I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva
Pozivom Komercijalizacija inovacija će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se najinovativniji projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh kroz jačanje veza između malih i srednjih poduzeća, većih tvrtki i znanstveno-istraživačkih institucija, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Projektima koji doprinose zelenoj tranziciji dodijelit će se posebni bodovi.

Svrha (cilj) Poziva
Ovim pozivom potaknuti će se komercijalizacija inovacija i inovativnih proizvoda/usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili temeljem vanjskog IV). Rezultati projekta su proizvodi i usluge koje su spremne za tržište (TRL 9), utječu na povećanje izvoza inovativnih proizvoda, usluga MSP-ova.

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:
380,000,000

 HRK
 • IZNOS POTPORE: OD 760.000,00 DO 5.320.000,00 HRK
 • INTENZITET POTPORE: 50 %
 • DATUM PRIJAVE: 20.05.2022. OD 11 h
OTVOREN
VRIJEME DO POČETKA PRIJAVE
DANA
SATI
MINUTA

Intenzitet potpora

A) Za regionalne potpore za ulaganje.

INTENZITET POTPORE

Regionalne potpore za ulaganjeMaksimalan intenzitet potpore prema
veličini poduzeća u %
Veličina poduzećaMikro i malaSrednja
HR02 Panonska Hrvatska,
HR06 Sjeverna Hrvatska
7060
HR03 Jadranska Hrvatska6050
HR05 Grad Zagreb5545

Regionalne potpore za ulaganje moguće je zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS 2 regije iz gornje tablice. Poslovne jedinice prijavitelja u drugim regijama neće biti moguće financirati.

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve
državne potpore.

B) Za potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima  intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

C)  Za potpore za inovacije za MSP-ove  intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

D) Za potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

E) Za prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis Uredba) intenzitet potpore ne premašuje 75 % prihvatljivih troškova.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Državne potpore navedene pod A) Regionalne potpore za ulaganje i B) Potpore MSP- ovima za sudjelovanje na sajmovima, kao i E) Potpore male vrijednosti, moguće je dodijeliti samo uz državne potpore navedene pod C) Potpore za inovacije za MSP-ove i/ili D) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja, odnosno zajedno s tim
potporama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I CILJANE AKTIVNOSTI

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. Uvjet se odnosi na sva poduzeća / poduzetnike, a koji spadaju pod definiciju MSP-ova.

Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

Početno stanje inovacije koja je predmet projekta je jasno opisano i može se svrstati u TRL 7 – Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju ili TRL 8 – Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav;

Projektne aktivnosti moraju rezultirati inovacijom (proizvodom/uslugom/tehnologijom) koja je u fazi TRL 9 – Uspješno dokazana tehnologija – konkurentna proizvodnja;

Kriteriji za isključenje prijavitelja – U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • Udrugama ili dobrotvornim organizacijama te paušalnim obrtima
 • Prijavitelju koji je kontroliran od strane vlasnika poduzeća zatvorenih u prethodnom razdoblju od 12 mjeseci koja su operativna u istom ili srodnom sektoru djelatnosti u okviru iste skupine sukladno NKD 2007 (ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zatvaranja poduzeća)
 • Prijavitelju koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora odnosno korisniku koji će to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora
 • Prijavitelju koji nije registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelju čiji prihodi u godini prije predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30 % od ukupne vrijednosti projekta
 • Prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit koji ima iskazan negativan EBITDA u 2021. godini
 • Prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak a ima iskazan gubitak prema DOH obrascima za godine n-1 do n-3 (kumulativni godišnji iznos primitaka mora biti veći od kumulativnog ukupnog iznosa izdataka za tri (3) godine koje prethode godini predaji projektnog prijedloga)

Prihvatljive aktivnosti projekta

A) Regionalne potpore za ulaganje
a. troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
Ulaganje mora ostati u području koje prima potporu tijekom najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova. To ne sprečava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja.
Za potpore dodijeljene za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju premašivati najmanje 200 % knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku radova.
Za zemljišta i zgrade koje su predmet ulaganja, a nisu vlasništvo prijavitelja zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja u slučaju MSP-ova.

Nematerijalna imovina prihvatljiva je ako ispunjava sljedeće uvjete:
(a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
(b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
(c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
(d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina ili tri godine u slučaju MSP-ova.

B) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
a. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi,

C) Potpore za inovacije za MSP-ove
a. troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,
b. troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije

D) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
a. troškovi osoblja
b. troškovi instrumenata, i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt (odnosi se na instrumente i opremu koja je nabavljena prije početka provedbe projekta i njena vrijednost je utvrdiva u poslovnim knjigama)
c. troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
d. dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta

E) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis)
a. Trošak revizije projekta 
b. Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (do najvišeg iznosa)
c. Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge

Prihvatljivi troškovi projekta

1) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje
a) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (npr. nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja i sl. neophodnih za aktivnosti projekta);
b) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) koja se koristi za aktivnosti Projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

2) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
a) Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi.

3) Potpore za inovacije za MSP-ove
a) Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine;
b) Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
c) Troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije

4) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja
a) troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;
b) troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
c) troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
d) dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta (po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja ).

5) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (potpore male vrijednosti)
a) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK)
b) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK);
c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK).

Poziv Komercijalizacija inovacija se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na ukupnu raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog Pozivu.

KRITERIJI BODOVANJA PROJEKTA

Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti najmanje sljedeći broj bodova po navedenim kriterijima kako bi bila upućena u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava
1. VRIJEDNOST ZA NOVAC minimalno 12 od mogućih 20 bodova
2. RAZINA INOVATIVNOSTI minimalno 8 od mogućih 14 bodova
3. DIZAJN I ZRELOST PROJEKTA minimalno 7 od mogućih 11 bodova
4. OPERATIVNI KAPACITETI PRIJAVITELJA minimalno 5 od mogućih 9 bodova
5. ODRŽIVOST PROJEKTA minimalno 4 od mogućih 6 bodova
POTREBAN UKUPNI ZBROJ BODOVA: minimalno 42 od ukupno 60 mogućih bodova

KOMERIJALIZACIJA INOVACIJA - ŠTO SE SMATRA INOVACIJOM u sklopu poziva

Inovacija – Inovacija je implementacija novog ili značajno unaprijeđenog proizvoda, usluge, procesa, marketinške ili organizacijske metode u okviru postojećeg poslovnog procesa, radne organizacije ili druge vrste ugovornog odnosa. Četiri vrste inovacija u tvrtkama: inovativan proizvod, inovativan proces (tehnološke inovacije), te marketinška ili organizacijska inovacija (ne-tehnološke inovacije). Inovacije mogu imati različite stupnjeve noviteta. On ne mora biti nov u svijetu; već može biti nov tržištu/sektoru

Inovacije organizacije poslovanja – Provedba nove organizacijske metode u poslovnoj praksi poduzetnika, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim odnosima te isključuje promjene koje se temelje na organizacijskim metodama koje poduzetnik već primjenjuje, promjene upravljačke strategije, spajanja i preuzimanja, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima.

Inovacije procesa – Provedba novih ili znatno poboljšanih metoda proizvodnje ili isporuke (uključujući znatne promjene u tehnikama, opremi ili softveru). Metode proizvodnje uključuju tehnike, opremu i softver koji se koristi za proizvodnju dobara ili usluga. Metode isporuke odnose se na logistiku tvrtke i obuhvaćaju opremu, softver i tehnike za izvorne inpute, raspored zaliha unutar tvrtke ili isporuku konačnih proizvoda. 

Inovacija proizvoda/usluga – Inovacija proizvoda/usluge je uvođenje dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Komercijalizacija inovacija (inovativnog proizvoda/usluge) – Komercijalizacija inovacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije je postojanje dovršenog prototipa tehnologije/proizvoda/usluge/sustava/poslovnog modela testiranog stvarnom okruženju

Znatno poboljšanje proizvoda/usluge – Znatno poboljšanje proizvoda/usluge je uvođenje na tržište dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.
Znatnim poboljšanjem proizvoda ili usluga ne smatraju se: manje izmjene ili poboljšanja proizvoda/usluga, prilagodba proizvoda/usluga pojedinačnim kupcima koje ne podrazumijevaju značajne izmjene karakteristika ili planirane upotrebe proizvoda/usluga, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima/uslugama.

TRL - Tehnološka razina spremnosti U sklopu Poziva Komerijalizacija inovacija

TRL se odnosi na Tehnološku razinu spremnosti (Technology Readiness Level ) neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu.
U sklopu Poziva Komerijalizacija inovacija, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) aTRL-ovi su:
TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja
TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta
TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta
TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta
TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju
TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav
TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja

ZAKLJUČAK

Poziv Komercijalizacija inovacija namijenjen je za mikro, mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8) koji su blizu lansiranja na tržište. Da bi mogli aplicirati na natječaj potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost pokazala u operativnom okružju i moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije.

Poziv je prvenstveno usmjeren na jačanje kapaciteta, istraživanje tržišta, marketing, testiranje, pilotiranje novih proizvoda i sl. Potpora će biti usmjerena na sufinanciranje troškova poslovanja (plaća, režije), nabavke opreme, prilagodbe proizvoda (razvijenog), komercijalizaciju inovacija (proizvoda i suluga) i prilagodbu tržištu, marketing i promociju, savjetodavne vanjske usluge i sl.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na  Natječaj Komercijalizacija inovacija ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za aktualne i nadolazeće natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr