KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U 2022. GODINI

Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

cilj programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ - podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva i razvoja održivog turizma

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:

 • 70 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
 • ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadak po računu), poštujući ugovorene rokove
IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna

PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoja održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma, te potporu za revitalizaciju ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od dvije mjere.

CILJEVI PROGRAMA

Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
– zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma
– razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga
– oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije
od 13.000.000,00 kuna

MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 50.000,00 – 400.000,00 kuna

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

 • ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli koja doprinose višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko – turističke usluge Hotela
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni, spa, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju neke od propisanih oznaka posebnog standarda: Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • podizanje kvalitete hotela za ispunjavanje uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality« ili dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS za hotel
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2021. i 2022. god. vezana za dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ ili već realizirana ulaganja vezana za dostizanje uvjeta za prenamjenu ili uključenje postojećih smještajnih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/2022.
 • povećanje ili poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom, uključujući i dizala
 • opremanje hotela s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13, NN 86/20 članak 6.)
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
 • digitalizacija i automatizacija u hotelskom poslovanju i suvremeni sustavi tehničke zaštite u hotelima (bez-kontaktni pristup uslugama poput otključavanja soba, sustav video nadzora, inteligentne analitike, protuprovalna i vanjska zaštita i sl.)

A2 KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 30.000,00 – 300.000,00 kuna

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

 • ulaganja vezana za obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja koja mogu doprinijeti povećanju postojeće kategorije kampa odnosno višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko – turističke usluge kampa
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, cikloturizam i dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, sadržaji za djecu, bazeni, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta
 • dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • opremanje kampa s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13, NN 86/20 članak 6.)
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
 • digitalizacija i automatizacija u poslovanju kampa i suvremeni sustavi tehničke zaštite

A3 OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) / Poljoprivrednik
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti na OPGu: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Objekt za robinzonski smještaj ili kušaonica na poljoprivrednom gospodarstvu

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 30.000,00 – 150.000,00 kuna

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

 • podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge, uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce ili povećanje kapaciteta i dodatne ponude na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge
 • razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja, kao što su: sportsko- rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi
 • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u ili kušaonica na PG-u, prostora za održavanje radionica, prezentaciju i prodaju proizvoda OPG-a / poljoprivrednika
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
Potpore u turizmu - ruralne kuće u kamenu

MJERA B – POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge koji su na dan proglašenja katastrofe bili registrirani i poslovali kao ugostiteljski objekt
IZNOS POTPORE: 10.000,00 – 50.000,00 kuna

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

Saniranje posljedica potresa i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata u potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, kroz:

 • sanaciju ugostiteljskog objekta ukoliko je siguran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ga je moguće sanirati i osposobiti za nastavak ugostiteljske djelatnosti unutar 6 mjeseci (potrebna dostava važećeg izvješća ili potvrde o uporabljivosti ili privremenoj neuporabljivosti predmetnog objekta), isključujući konstrukcijsku obnovu građevine
 • preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) poslovni prostor na području Sisačko-moslavačke županije (alternativni poslovni prostor za ugostiteljsku djelatnost), uključujući uređenje drugog (zamjenskog) poslovnog prostora
 • opremanje i sanaciju interijera ugostiteljskog objekta
 • nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ugostiteljskog objekta

NAPOMENE:

Za projekte vezane za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili Rješenje o izvedenom stanju, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje vezano za datum njihovog ishođenja:

 • Kod i izgradnje bazena dostaviti glavni ili izvedbeni ili tipski projekt koji sadržava i točan troškovnik radova te geodetski ili situacijski nacrt (čestica zemljišta na kojoj se gradi bazen u odnosu na predmetni ugostiteljski objekt).
 • Za bazene koji su izgrađeni tijekom 2021. i 2022. godine do objave ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti projekt izvedenog stanja, foto dokumentaciju i dokaze o namjenskom utrošku sredstava (računi na ime Prijavitelja i bankovni izvadak kao dokaz da je račun plaćen). Sva projektna i izvedbena dokumentacija mora biti izrađena i ovjerena od ovlaštenog inženjera.
 • Za već realizirana ulaganja (od 1.siječnja 2021. do prijave na predmetni Javni poziv) vezana za prenamjenu ugostiteljskog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Hotel baština“, „Difuzni“ ili „Integralni hotel“ dostaviti Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela.
 • Eko punionice – dostava glavnog projekta napravljenog od strane ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ista nije potrebna

Opći kriteriji za ocjenu projekta:

1. Važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone
2. Utjecaj projekta na zadržavanje postojećih ili otvaranje novih radnih mjesta
3. Ulaganje u digitalizaciju poslovanja i usluga
4. Realnost provedbe projektnih aktivnosti, razina tehničke i druge prateće dokumentacije
5. Povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom
6. Vrijednost projekta u smislu očuvanja zaštićenog kulturnog dobra, tradicijske arhitekture, te tradicijskih/autohtonih vrijednosti prirodne i kulturne baštine
7. Turistička razvijenost područja na kojem se projekt realizira, pri čemu veći broj bodova pripada turistički nerazvijenijim područjima sukladno Indeksu turističke razvijenosti, odnosno pripadajućoj kategoriji (objava na stranicama Instituta za turizam za 2020. godinu (http://www.iztzg.hr/hr/metodologija_itr/)
8. Realizacija projekta na otoku ili na području prve skupine brdsko planinskih područja ili na području Projekta Slavonija, Baranja i Srijem
9. Inovativnost i kreativnost projekta i/ili važnost projekta za unapređenje prepoznatljivos ti destinacije ili pojedine grupe proizvoda
10. Postotak do sada uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog troškovnika
11. Rezultati rada i dosadašnje iskustvo u području ugostiteljstva i turizma

 

DETALJNIJE O DRUGIM POTPORAMA U TURIZMU U 2022. GODINI MOŽETE PRONAĆI OVDJE.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće potpore u turizmu i među prvima saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u 2022. godini molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: Ministarstvo turizma i sporta

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr