krediti za osiguranje likvidnosti

Investicijski krediti i krediti za osiguranje likvidnosti

KORISNICI

Poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

 

DOSTUPNI PROGRAMI

  1. HBOR: krediti i jamstva iz Privremenog okvira za Ukrajinu
  2. Obrtna sredstva iz Programa ruralnog razvoja sredstva

HBOR: krediti i jamstva iz Privremenog okvira za Ukrajinu

Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera

Namjena: Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva (financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),  do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. (krajnji rok za zaključivanje ugovora o kreditu).

Ciljana skupina: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove; Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize

Način kreditiranja:

  • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci;
  • izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

Iznos kredita:

Najniži mogući iznos pojedinog kredita: po modelu podjele rizika s poslovnom bankom – u pravilu 135.000 EUR za HBOR-ov udio u kreditu / izravni krediti HBOR-a: 200.000 EUR.

Najviši iznos pojedinog kredita u kunskoj protuvrijednosti iznosa iznad 500.000 EUR odnosno kredit koji se odobrava temeljem odjeljka 2.3. Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131 l, 24.3.2022.), ne smije prijeći:

a) 15% prosječnog ukupnog poslovnog godišnjeg prihoda koji je korisnik kredita ostvario tijekom zadnja tri zaključena računovodstvena razdoblja; ako korisnici mjere nemaju tri zaključena godišnja financijska izvještaja, ova primjenjiva gornja granica izračunat će se na temelju trajanja postojanja poduzetnika u trenutku kada je isti podnio zahtjev za potporu, a minimalno temeljem jednog zaključenog godišnjeg financijskog izvještaja ili

b) 50 % troškova energije tijekom 12 mjeseci prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za kredit;

c) iznimno i uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika kredita o njegovim potrebama za likvidnošću uzrokovane trenutnom krizom, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci za male i srednje poduzetnike i u sljedećih 6 mjeseci za velika poduzeća; ako veliki poduzetnici moraju pružiti financijske kolaterale za trgovanje na energetskim tržištima, u svrhu opskrbe energentima i njihove distribucije na domaćem tržištu, iznos zajma može se povećati kako bi se pokrile potrebe za likvidnošću koje proizlaze iz tih djelatnosti za sljedećih 12 mjeseci.

Kamatna stopa: Za izravne kredite HBOR-a i za kredite po modelu podjele rizika s poslovnom bankom (za HBOR-ov udio u kreditu):

  • za razdoblje korištenja i prve tri godine otplate kredita: od 0,50% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja;
  • za 4. i 5. godinu otplate kredita: od 2,00% godišnje, fiksna ili od 2,50% godišnje, fiksna, ovisno o HBOR-ovoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita, propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja.

HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

Rok korištenja: do 12 mjeseci.

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 1 godine.

Instrument osiguranja: kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR; kod izravnog kreditiranja – instrumente osiguranja utvrđuje HBOR.

Obrtna sredstva iz Programa ruralnog razvoja sredstva

2.1. Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Namjena: Obrtna sredstva za ruralni razvoj nude pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja za prihvatljive krajnje primatelje;

Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti malog gospodarstva koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima: OPG u sustavu PDV-a, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Iznos kredita: 190.000 – 1.520.000 HRK (25.000 – 200.000 EUR) po kreditu, najviše 1.520.000 HRK po jednom poduzetniku.

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: u pravilu do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci

Instrument osiguranja: Bjanko i obične zadužnice

2.2. Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Namjena: Mjera je namijenjena malim poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju.

Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici zajma su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a pripadaju kategoriji mikro/malih poduzetnika malog gospodarstva kao jedan od prihvatljivih organizacijskih oblika: OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba.

Iznos kredita: 1.000 – 25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: 3 mjeseca

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: do 3 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Investicijski zajam iz npoo-a

3.1. Investicijski zajam iz npoo-a

Namjena: cilj je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici kredita su subjekti malog gospodarstva koji imaju minimalno jednog zaposlenika na puno radno vrijeme i koji ulažu u digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja ili u povećanje konkurentnosti i modernizaciju poslovanja.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Iznos kredita: do 100.000 eura

Kamatna stopa: 0,8%

Rok korištenja: u pravilu do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci

Rok otplate: do 10 godina uključujući poček do 12 mjeseci

Instrument osiguranja: Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali
instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
HAMAG-BICRO-a

2.2. ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Namjena: Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.
Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:
pripreme proizvodnje,
sirovine i materijali,
ostali proizvodni troškovi,
troškovi zaposlenih,
zakup poslovnog prostora,
režijski troškovi,
opći troškovi

Iznos kredita: 1.000 – 25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,5 – 1%

Rok korištenja: 3 mjeseca

Poček: do 6mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: do 3 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: HBOR i Hamag Bicro