Mjera COVID 19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima - HBOR zajam za obrtna sredtsva

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima HBOR zajam

1. Korisnici kredita - Mikro, mali i srednji poduzetnici

Djelatnosti

 • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
 • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

Uvjeti

Poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:

 • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
 • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
 • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019

2. Namjena kredita - ulaganje u obrtna sredstva

 • financiranje plaća,
 • financiranje režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon);
 • nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja;
 • obrtna sredstva za pripremu turističke sezone;

Plaćanje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a nije prihvatljiv trošak.

3. Iznos i uvjeti kredita

Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

KAMATNA STOPA:

 • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
 • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita.

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

ROK OTPLATE:

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.

INSTRUMENTI OSIGURANJA:

 • Krediti će biti osigurani jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a te mjenicama i zadužnicama.
 • Iznimno i ovisno o procjeni rizika transakcije i korisnika kredita te ovisno o dostupnosti instrumenata osiguranja u odnosu na pojedinu transakciju i korisnika kredita, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na nekih od instrumenata Hamag Bicro-a ili Hbor-a slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: HBOR