73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima

Natječaj 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

SVRHA NATJEČAJA 73.12.  – Potpora malim poljoprivrenicima je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

PRIHVATLJIVI KORISNICI U SKLOPU NATJEČAJA 73.12.:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.

U postupku dodjele potpora malim poljoprivrednicima korisnik:

 • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća
 • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka
 • mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana
 • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca
 • koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
 • ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije
 • obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.
 • Korisnik nije prihvatljiv ako su korisnik i/ili njegova partnerska i/ili povezana poduzeća podnijela zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.10. i/ili 73.11.

IZNOS POTPORE: OD 5.000 DO 30.000 EURA

INTENZITET: 85%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 15.000.000 EUR

ROK ZA PRIJAVU: Od 01.07.2023. – 31.07. 2023. godine

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

 • u slučaju ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ulaganje se odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) korisnik je u obvezi planirati ulaganje u suvremeni (odgovarajućeg sortimenta i opremljen sustavima za zaštitu nasada), tržišno orijentirani nasad te izraditi tehnološki elaborat u skladu s pravilima struke i predloškom koji će biti objavljen uz natječaj, poštujući relevantne tehnološke smjernice (gdje je primjenjivo), a koji mora biti odobren od strane stručnih službi koje će biti propisane natječajem
 • u slučaju restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) površine na kojima se planira provedba restrukturiranja moraju biti prijavljene u Upisniku voćnjaka ili u Upisniku maslinika pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 422 (voćnjak) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad) ili 421 (maslinik) ili 410 (vinograd) sukladno posebnom propisu koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta
 • u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru
 • mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, ako je primjenjivo
 • nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno provedene su mjere zaštite okoliša ili mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su propisane
 • korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta i planirane izvore financiranja projekta
 • projekt nije prihvatljiv ako se administrativnom kontrolom utvrdi da više od 50 % iznosa troškova za koje korisnik traži potporu nije prihvatljivo (bez općih troškova).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje

c) građenje (izgradnja) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

e) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

f) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

g) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

h) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

i) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

(10) Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje u sklopu svih intervencija na koje se odnosi ovaj Pravilnik je i stjecanje poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi u sklopu intervencije 73.12. su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) autorska prava

d) robni žigovi

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Opći troškovi – prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR

b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila

e) rekonstrukcija i modernizacija postojećih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

f) rekonstrukcija fotonaponskih elektrana

g) troškovi vezani uz obnovljive izvore energije

DODATNE INFORMACIJE:

 • Za ulaganja podizanja novih ili restrukturiranja postojećih trajnih nasada potrebno je ishoditi tehnološki elaborat izrađen od strane ovlaštenog stručnjaka agronoma. Elaborati se predaju najkasnije do 31. svibnja 2024.godine na adresu elektroničke pošte elaborati@mps.hr
 • Za sve troškove potrebno je provesti i postupak nabave putem sustava EONA
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine od sklapanja ugovora o financiranju

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za Poziv 73.12. Potpora malim poljoprivrenicima ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: RURALNI RAZVOJ