Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK.

1. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva.
2. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
b) u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG:

– nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost na nositelja ili člana OPG-a (nositelja nepoljoprivredne djelatnosti)
– nositelj nepoljoprivredne djelatnosti je nositelj dopunske djelatnosti iz Upisnika poljoprivrednika za koju se traži potpora
– OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)
– rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na nositelja OPG-a

Ako je organizacijski oblik korisnika OBRT

nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u obrtnom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na vlasnika obrta, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti na vlasnik obrta

Ako je organizacijski oblik korisnika PRAVNA OSOBA

nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u sudskom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na pravnu osobu, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

c) pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura

d) biti u rangu mikro ili malog poduzeća

e) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana

f) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

g) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu

h) ne smije biti poduzetnik u teškoćama

i) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

j) fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija
ko je organizacijski oblik korisnika obrt, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti obrta

k) imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

1. U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
– usluge u društvenim djelatnostima
– intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

4. Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi
b) nematerijalni troškovi i
c) materijalni troškovi.

5. Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
b) troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

6. Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) zaštita autorskih prava
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
7. Prihvatljivi materijalni troškovi su:
a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
najviši prihvatljivi iznosi troškova izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina u svrhu pravdanja potpore nalaze se u Prilogu 14 ovoga Natječaja.
b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos javne potpore po korisniku, iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor(www.ruralnirazvoj.hr)