POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Industry 4.0

POTPORE PODUZEĆIMA ZA UVOĐENJE OBNOVLJVIH IZVORA ENERGIJE I NOVIH TEHNOLOGIJA

PREDMET POZIVA:

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

CILJ NATJEČAJA

Cilj Natječaja je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Kroz Potpore za izgradnju i opremanje fokus će se staviti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja

Ciljana skupina: Mali i srednji poduzetnici i srednje kapitalizirana poduzeća (do 3000 zaposlenika)

Ukupan iznos:  nepoznato

Bespovratna sredstva:

 • Od 70.000,00 do 995.421,06 eura za mala poduzeća – iznos alokacije: 40%
 • Od 265.445,62 do 4.645.298,29 eura za srednje kapitalizirana poduzeća – iznos alokacije: 60%

Intenzitete potpore: Od 35% do 75%

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDVa.

Projekt (ulaganje koje je predmet projektnog prijedloga) treba predstavljati jedinstvenu projektnu cjelinu, koja je obuhvaćena zajedničkom projektnom dokumentacijom navedenom u poglavlju 3.1 UzP-a (uključujući pravomoćnu građevinsku dozvolu (ukoliko je primjenjivo) s pripadajućim Glavnim projektom), s iskazanom sveukupnom visinom investicije koja je identična iznosu s Prijavnog obrasca.

 PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala
 • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • Proizvodnja namještaja

Prihvatljivost prijavitelja

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće  pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • prijavitelju s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei<2,00% u 2023. godini (troškovi električne energije, plina, pare, goriva, motornog
  ulja, mazuta, ulja za loženje, ugljena, drva i sl.).
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti
 • mikro poduzećima, udrugama i dobrotvornim organizacijama
 • prijavitelju koji je u teškoćama (ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama;)
 • prijavitelju čiji poslovni prihodi u godini prije predaje projektnog prijedloga iznose manje od 50 % od ukupne vrijednosti projekta
 • prijavitelju koji ima manje od 10 zaposlenih na temelju sati rada u godini koji prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju koji ne može iskazati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod poslovni rashod + amortizacija) u 2021. godini.
 • prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak a ima iskazan gubitak prema DOH obrascima za godinu koja prethodi godini predaji projektnog prijedloga

Prijavitelj mora dokazati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:

 1. Financiranje kreditom banke
  • Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj mora prilikom predaje projektnog prijedloga dostaviti Obvezujuće pismo namjere banke na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava. U roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu.
 2. Financiranje vlastitim sredstvima
  • Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj mora u roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta za potrebe provedbe projekta.

Ako se dokaz o zatvorenoj financijskoj konstrukciji ne dostavi u propisanom roku, s prijaviteljem se neće moći potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

ODRŽIVI RAZVOJ

Potpore za izgradnju i opremanje i pripadajući projekti moraju biti usklađeni s dolje navedenim odredbama:

Okolišni cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena

Mjera je prvenstveno usmjerena na poboljšanje proizvodnih procesa i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanje energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije. Za investicije koje nisu usmjerene prema smanjenju emisije stakleničkih plinova,
tvrtke koje primaju potporu će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za projekte kojima će se povećati emisije.

Okolišni cilj 2. Prilagodba klimatskim promjenama

Tvrtke koje primaju potporu trebati će dokazati da neće ulagati u aktivnosti koje bi mogle negativno pridonijeti klimatskim promjenama. Obveza uključuje da projekti neće štetno djelovati na napore na prilagodbi ili na razinu otpornosti na fizičke i klimatske rizike drugih ljudi, prirodnu imovinu i ostale ekonomske aktivnosti i da su usklađeni s lokalnim, sektorskim, regionalnim ili nacionalnim naporima na prilagodbi.

Okolišni cilj 3. Korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa

Tvrtke koje primaju potporu morati će dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima o zbrinjavanju i kvaliteti vode, te da neće negativno utjecati na površinske, podzemne vode ili more.

Okolišni cilj 4. Doprinos kružnom gospodarstvu

Tvrtke koje primaju potporu morat će dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima o smanjenju nastanka otpada i povećanju količina otpada koji će se koristiti kao sekundarne sirovine u proizvodnji. Smatra se da se gospodarskom djelatnošću znatno doprinosi
prijelazu na kružno gospodarstvo ako se, među ostalim, doprinosi sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi i recikliranju te osiguranju učinkovitosti glavnih resursa koji se upotrebljavaju, među ostalim osiguravanjem učinkovite upotrebe i trajnosti proizvoda, zgrada i imovine.

Okolišni cilj 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode i tla

Projekti moraju dokazati da ne dovode do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Prijavitelji će trebati dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima koji se odnose na upravljanje otpadom te da neće negativno utjecati za stvaranje otpada ili prirodne izvore.

Okolišni cilj 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

Projekti moraju dokazati da nisu štetni za dobro stanje i otpornost ekosustava ili za stanje očuvanosti staništa i vrsta, među ostalim onih od interesa za Uniju.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za tranziciju na
energetski i resursno učinkovito gospodarstvo ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za potpore za izgradnju i opremanje MSP-ova molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: mingor

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr