Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena – provedba tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Suhozid

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 01. 03.2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici su:

 1. poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 3. udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Prihvatljiva ulaganja u okviru tipa operacije 4.4.1

1. Ulaganje u građenje terasastih parcela

Provodi se na zaravnjenimi stepenasto modeliranim parcelama na padinama, s ciljem njihovog privođenja poljoprivrednoj kulturi. Potpornji terasa mogu se izvoditi suhozidom, biljnim materijalom ili nekim drugim prirodnim materijalom iz neposredne okoline kako na ranije terasiranimzemljištima, tako i na zemljištima koja su tek iskrčena.

Predviđen je najviši iznos potpore po dužnome metru podupore terase od 417,17 HRK/m.Dodatno povećanje potpore za otežane uvjete:veliki nagib terena (koef. 1,2 za nagibe preko 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5).

Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu i/ili podizanje terasa na novoiskrčenom zemljištU.

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

 

2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida

Izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih suhozida, koji imaju za cilj ograđivanje parcela, provodi se ručnim građenjem neobrađenog ili minimalno obrađenog kamena bez primjene dodatnog vezivnog materijala, dimenzija najmanje 0,5 m, a najviše 2 metra širine, te najmanje 0,2 m i najviše 3 m visine.

Za ova ulaganja predviđen je najviši iznos potpore od 739,98 HRK/m3. Dodatno povećanje iznosa potpore za otežane uvjeteuključuje: za veliki nagib terena (koef. 1,2 za nagibe preko 20%, te koef. 2,0 za nagibe preko 50%), a za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5).

Prihvatljiva je rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida.

 

3. Ulaganje u sadnju živica

Obuhvaća sadnju višegodišnjeg raslinja u isprekidanom dvostrukom redu uz prosječan razmak sadnje od 40 cm (šestbiljaka na dužni metar). Propisane zavičajne biljne vrstepoput: pasje ruže (Rosa canina), graba (Carpinus betulus), crne bazge(Sambucus nigra), drijenka(Cornus mas), svibovine(Cornus sanguinea), trnine(Prunus spinosa), divljetrešnje(Prunus avium) i dr. trebaju biti posađene u živiculinearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra, koju čine minimalno tri zavičajne vrste od kojih je svaka zastupljena s najmanje 20 %.

Za ovo ulaganje predviđen je najviši iznos potpore od 120,23 HRK/m.U navedeni iznos uključeno je sljedeće:

 • troškovi biljnog materijala: sadnice
 • pripremni radovi: čišćenje terena od korova, iskop jarka za živicu s odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja
 • sadnja biljnih vrsta: ručna sadnja živice, bez busa i jednokratno zalijevanje

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

 

4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

Invazivna strana vrstajestrana vrsta za koju je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i okoliš.

Potporu je moguće ostvariti zauklanjanje slijedećih invazivnih stranih vrstatijekom tri kalendarske godine:

 • pajasen -Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
 • amorfa ili čivitnjača
 • vrste iz roda Reynoutria spp. (Reynoutria japonica, R. sachalinesis i Reynoutria x bohemica)
  • japanski dvornik
  • sahalinski dvornik-Reynoutriasachalinesis
  • hibridni dvornik-Reynoutria x bohemica
 • bagrem -Robinia pseudoacacia L
   
  Iznos potpore određujese prema razini zaraslosti, vrsti i podruČJU.

 

5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

Električna ograda se postavlja oko mjesta na kojem stoka pase preko dana, odnosno oko torova/nastambi za noćno držanje stoke te oko pčelinjaka.

Preporuka je da se na površinama za ispašu ograđenima električnim pastirom provodi pregonsko pašarenje.
Električna ograda mora se koristiti u skladu s uputama proizvođača. Ograda mora biti uvijek pod naponom i njenu ispravnost treba provjeravati najmanje jednom dnevno.
 
Predviđeni najviši iznos potporezbog specifičnosti terena surazličiti:
 • u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri-48,15 HRK/m
 • na otocima-56,99 HRK/m

 

6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka)u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

Pas tornjak mora biti iz legla registriranog uzgajivača i imati rodovnicu (rodovnilist) izdanu od strane ovlaštene institucije, Hrvatskog kinološkog saveza ili druge članice međunarodne kinološke organizacije (FCI).

Dozvoljeno je nabavljati najviše do dva psa iz istog legla, a kada je s obzirom na veličinu stada i prisutnost velikih zvijeri potrebno da uz stado bude više pasa, štenad mora biti podrijetlom iz različitih legala što se utvrđuje rodovnicom.

Prihvatljiva je kupnja štenetane starijeg od3 mjeseca.Radi praćenja razvoja i odgoja autohtonog pastirskog psa potrebno je osiguratikontinuiranu suradnju sa uzgajivačem od kojeg korisnik kupuje psa, što mora biti klauzula navedena u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji.

Za ovo ulaganje najviši iznos potpore iznosi 3.500,00 HRK/kom.

 

7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

Nastambe sunamijenjene sklanjanjuživotinja i zaštituod napada velikih zvijeriza vrijeme ispaše, stoga je dozvoljena njihova gradnja samo na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu stoke.

Nastamba može biti građena od bilo kojeg materijala pod uvjetom da zadovoljava svrhu i namjenu zbog koje se gradi,a treba se sastojati minimalno od:

 • tri puna zida (ako imaju otvore moraju na njima imati mrežu) snadstrešnicom
 • četvrtom stranom minimalne visine 2,30 metara od armaturne mreže, koja u donjem dijelu ima gustu žičanu mrežu učvršćenu ili ukopanu u podlogui
 • krova
 • Za ova ulaganja predviđeni su sljedeći najviši iznosi potpore:
 • zidana nastamba -1.287,54 HRK/m2
 • drveno-betonska nastamba -877,63HRK/m2
 • čelično-betonska nastamba -1.368,48 HRK/m2.

Gradnja nastambi za stoku moguća je na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu stoke, što bi u naravi bila zemljišta koja su evidentirana kao livada, pašnjak ili krški pašnjak.

 

8. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

Moguće je ostvariti potpore za lokve (ograničena vodena staništa nastala prirodno ili ljudskom aktivnošću) dimenzijaod10 m2do 100 m2(s dnom od prirodnog materijala), koje su se koristileili se koristeza napajanje stoke.

Prihvatljiva je obnova lokve s popratnim suhozidom i obnova lokve bez izgradnje popratnog suhozida.Visina potpore za obnovu lokve bez obnove obzidaiznosi 129,10 HRK/m2, dok se za lokve s obnovom obzida(suhozida) troškovi uvećavaju za 382,48 HRK/mobzida.

 

9. Kupnja poljoprivrednog zemljišta

Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporuosim općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta kojisu prihvatljivi ako su nastali i prije(ali ne prije 1. siječnja 2014. godine).

 

10. Opći troškovi

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl. prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Natječaj ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: Ruralni razvoj