Potpore za inovacije u turističkom sektoru

Potpore za inovacije u turističkom sektoru

POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA

Predmet Poziva Potpore za inovacije u turističkom sektoru je poticanje ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. U okviru projekata inovacijskih klastera, potiču se ulaganja poduzetnika u istraživačko-razvojne aktivnosti i uvođenje inovacija proizvoda i usluga te procesa, posebno onih koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji te rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

U okviru ulaganja poduzetnika u nove proizvode i usluge u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti, kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh. Prihvatljivi projekti u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti su na razini TRL 3 do TRL 8, dok su u okviru aktivnosti inovacija procesa i organizacije poslovanja prihvatljivi projekti razine tehnološke spremnosti od TRL 8 do TRL 9 .

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 180.000.000,00 HRK

 • najniži iznos 2.000.000,00 HRK,
 • najviši iznos 21.000.000,00 HRK.

Članovi inovacijskog klastera moraju potpisati Sporazum o suradnji u inovacijskom klasteru u okviru kojeg članovi definiraju projektne aktivnosti jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma

Područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koja su predmet poziva potpore za inovacije u turističkom sektoru odnose se na rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma identificiranih u okviru Analize scenarija koja je izrađena kao dio procesa izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine :

 • vremenska i prostorna neujednačenost;
 • utjecaj turizma na okoliš i prirodu;
 • međuodnos turizma i klimatskih promjena;
 • prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama u turizmu;
 • kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva;
 • nedostatni ljudski potencijali u brojnosti i kvaliteti;
 • neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta;
 • nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje;
 • nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir;
 • utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista.

Dodatno, područja istraživanja, razvoja i inovacija koja su predmet ovog Poziva u sklopu navedene grupe, a u skladu s dokumentom Transition Pathway for Tourism Europske komisije, su u sljedećim ekosustavima u lancu vrijednosti turizma:

 • Poljoprivredno-prehrambeni – za poboljšanje prehrambenih sustava i usluga, pouzdanih lokalnih opskrbnih lanaca i smanjenja bacanja hrane u ugostiteljstvu;
 • Graditeljstvo – za izgradnju i obnovu održivije i otpornije turističke infrastrukture;
 • Kulturne i kreativne industrije – za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini, tradiciji, umjetnosti i autentičnim iskustvima;
 • Digitalne industrije – za razvoj digitalnih rješenja i modela temeljenih na održivom poslovanju, za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na podacima, za korištenje, za pozicioniranje na turističkom tržištu;
 • Zdravlje – za razvoj inovativne ponude temeljene na zdravstvenom turizmu;
 • Mobilnost, transport i automobilska industrija – za razvoj održive mobilnosti za putnike i posjetitelje u turističkim destinacijama.

Svrha Poziva Potpore za inovacije u turističkom sektoru je:

 • jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;
 • rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma;
 • jačanje multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo kroz povezivanje dionika u lancu vrijednosti turizma;
 • zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava;
 • digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;
 • smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima i razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz uvođenje inovacija proizvoda i usluga te inovativnih rješenja i poslovnih modela;
 • jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicam
INTEZITET I VRSTE POTPORE:

1. Potpore za inovacijske klastere

Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu. Intenzitet potpore se može povećati za 15 postotnih bodova za inovacijske klastere koji se nalaze u potpomognutim područjima (5% za grad Zagreb).

2. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje:

 • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

 Intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen određeni uvjeti

Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

3. Potpore za inovacije za MSP-ove

Intenzitet potpore ne smije premašiti 50% prihvatljivih troškova. U posebnom slučaju potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, intenzitet potpore može se povećati do 100% prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne usluge i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 200 000 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

4. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Intenzitet potpore ne smije premašiti 15% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike i 50% prihvatljivih troškova za MSP-ove. Potpore velikim poduzetnicima dodjeljuju se samo ako ti poduzetnici učinkovito surađuju s MSP-ovima u djelatnosti kojoj je dodijeljena potpore, a MSP-ovi s kojima surađuju snose najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. U posebnom slučaju potpora za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, intenzitet potpore može se povećati do 100% prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 200 000 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

5. Regionalne potpore

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Grad Zagreb55%45%35%
Jadranska Hrvatska60%50%40%
Sjeverna Hrvatska70%60%50%
Panonska Hrvatska70%60%50%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

6. De minimis potpore

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a, dok u ostalim kategorijama iznosi 85% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma.

Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:

 • 55 Smještaj
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima .
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Inovacijski klaster vodi pravni subjekt koji je registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (kako je definirano u ovoj točci) i uključuje još najmanje tri poduzetnika u lancu vrijednosti turizma koji nisu povezana društva s poduzećem koje vodi inovacijski klaster, od kojih su najmanje dva MSP te najmanje jednu organizaciju za istraživanje i širenje znanja .

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

Prihvatljivi partneri su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu OIŠZ) koji su članovi inovacijskog klastera, a imaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH i upisani su u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja; dokazuje Sporazumom o suradnji u inovacijskom klasteru.

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća moraju biti registrirana za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake I. i II. Skupine partnera:

SKUPINA PARTNERA (PODUZEĆA) IZ EKOSUSTAVA TURIZMA:

 • 49 Kopneni prijevoz;
 • 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika;
 • 51 Zračni promet;
 • 55 Smještaj;
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava;
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam);
 • 90,91,92 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne djelatnosti; Kockanje i aktivnosti klađenja je izuzeće;
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;

SKUPINA PARTNERA (PODUZEĆA) IZ LANCA VRIJEDNOSTI TURIZMA:

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 28.93 Ugostiteljska oprema, proizvodnja
 • 30.1 Gradnja brodova i čamaca
 • 38.32 Otpad od hrane, oporaba
 • 41 Gradnja zgrada
 • 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • 63 Informacijske uslužne djelatnosti
 • 71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
 • 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam)
 • 85 Obrazovanje
 • 86 Djelatnosti zdravstvene zaštite

SKUPINA PARTNERA – ORGANIZACIJE ZA ISTRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA IZ LANCA VRIJEDNOSTI TURIZMA

 • Ukoliko je partner organizacija za istraživanje i širenje znanja potrebna je Izjava odgovorne osobe da se najmanje 80% aktivnosti koje obavlja pravni subjekt odnosi na neekonomske aktivnosti.

Prijavitelj/Korisnik klastera mora provoditi projekt u partnerstvu s najmanje jednim MSP uključenim u inovacijski klaster koji provodi aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga ili procesa i organizacije poslovanja u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma te s najmanje jednom organizacijom za istraživanje i širenje znanja.

U slučaju da Prijavitelj (Korisnik klastera)/ Partner provodi istraživačko – razvojne aktivnosti prihvatljivi su poduzetnici s projektima inovacija (TRL 3 do TRL 8) ili poduzetnici koji uvode inovacije proizvoda i usluga ili procesa i organizacije poslovanja prihvatljivi su poduzetnici sa zrelim inovacijskim projektima u okviru inovacija (TRL 8 ili TRL 9) .

KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA

Potpore za inovacije u turističkom sektoru se ne može u sljedećim slučajevima:

 • prijavitelju koji je u teškoćama
 • u slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 • prijavitelju koji je kontroliran od strane vlasnika poduzeća zatvorenih u prethodnom razdoblju od 12 mjeseci koja su operativna u istom ili srodnom sektoru djelatnosti u okviru iste skupine sukladno NKD 2007
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje u 2021. godini
 • prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit koji ima iskazan negativan EBITDA u referentnoj godini 2021
 • prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit  koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 10% prema godišnjem financijskom izvješću u referentnoj godini 2021.
 • prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak u referentnoj 2021. godini
 • prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi u referentnoj godini 2021. iznose manje od 50% ukupnog iznosa zatraženih bespovratnih sredstava

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA PODUZETNIKE KOJI SU ČLANOVI INOVACIJSKOG KLASTERA
 
Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore za istraživačko-razvojne aktivnosti u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta za sljedeće vrste aktivnosti:

 • potpore za industrijsko istraživanje;
 • potpore za eksperimentalni razvoj;
 • potpore za studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije više prihvatljivih vrsta aktivnosti istraživanja i razvoja. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina istraživačko-razvojna aktivnost već treba prethoditi projektu istraživanja i razvoja ili prelasku iz jedne kategorije istraživanja i razvoja u drugu u okviru istog projekta.

 U slučaju da se određeni projekt sastoji od više vrsta istraživanja i razvoja, svaka od njih predstavlja jednu aktivnost toga projekta. U provedbi projekta provjeravat će se omogućavaju li rezultati koje je korisnik potpore postigao u prethodnoj fazi projekta nastavak projekta, odnosno ulazak u sljedeću fazu projekta. Ako korisnik ne dobije odluku o rezultatu provjere ili krene u sljedeću fazu bez te odluke, snosi rizik troškova koji su nastali u toj fazi.

Dio projekta kojem su dodijeljene potpore za inovacije u turističkom sektoru može uključivati i studije izvedivosti kojima se ocjenjuje i analizira potencijal projekta. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

Potpore za inovacije za MSP-ove

Aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i/ili usluga MSP-ova koji su u inovacijskom klasteru u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta.

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija procesa i organizacije poslovanja poduzeća koji su u inovacijskom klasteru u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta.

Aktivnost uvođenja inovacije proizvoda i/ili usluge ili inovacije procesa i organizacije poslovanja je obavezna za najmanje jedno MSP koje je u inovacijskom klasteru.

Regionalne potpore

 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija, novih poslovnih modela, tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovanje poduzetnika koje se odnose na aktivnosti u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta;
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za OIŠZ koje na projektu sudjeluju u ulozi partnera.

 Navedene aktivnosti ne mogu se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja.

De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 • Aktivnosti pripreme projekta;
 • Aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru ove grupe;
 • Aktivnosti upravljanja projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
 • Aktivnosti revizije projekta;
 • Aktivnosti stručnog nadzora.

ZAKLJUČAK

Potpore za inovacije u turističkom sektoru usmjerene su u stvaranje inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda. Inovativni i kreativni turistički proizvod je onaj koji je različit od ostalih turističkih proizvoda na tržištu i koji sadrži elemente neobičnosti, izvornosti, poslovnog promišljanja i razmišljanja „izvan okvira“. Takvi proizvodi, osim što obično donose višu dodatnu vrijednost, čine slabije razvijena turistička područja zanimljivijim, originalnijim i autentičnijim jer pružaju drugačije iskustvo i doživljaje.

Kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru cilj je upravo poticanje inovativnih proizvoda i usluga kroz inovacijske “klastere” odnosno suradnju više različitih dionika u sektoru turizma.  Glavni naglasak je stavljen na jačanje otpornosti turizma i rješavanju ključnih izazova hrvatskog turizma identificiranih u okviru Analize scenarija.

Potpore za inovacije u turističkom sektoru dodjeljivat će se kroz nekoliko različitih vrsta potpore u ovisnosti o vrsti ulaganja, dok će se dodatno bodovati veće broj poduzetnika uključenih u klaster kao i društvena održivost projektnih rezultata.

Osim kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru, potore u turizmu će biti moguće dobiti i za ulaganje u smještajne kapacitete pravnih i privatnih osoba, ulaganje u zabavne i tematske parkove i dodtni sadržaj. Detaljnije pogledajte na LINKU.

Poseban tekst s detaljnim opisom potpora za privatne iznjmljivače možete pronaći na LINKU.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Potpore za inovacije u turističkom sektoru ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći Poziv Potpore za inovacije u turističkom sektoru i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: esavjetovanje