Potpore za inovacije u turističkom sektoru

Potpore za inovacije u turističkom sektoru

POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA

Predmet Poziva Potpore za inovacije u turističkom sektoru je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

U okviru ulaganja poduzetnika u nove proizvode i usluge u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti, kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh. Prihvatljivi projekti u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti su na razini TRL 3 do TRL 8, dok su u okviru aktivnosti inovacija procesa i organizacije poslovanja prihvatljivi projekti razine tehnološke spremnosti od TRL 8 do TRL 9 .

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 180.000.000,00 HRK

 • najniži iznos 2.000.000,00 HRK,
 • najviši iznos 21.000.000,00 HRK.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija  su:

1. KRUŽNI TURIZAM – razvoj održivih goriva i prijevoznih tehnologija, postupci i alati za smanjenje nastanka otpada od hrane, prakse/ tehnologije za učinkovitu uporabu vodnih resursa, energetsku i resursnu učinkovitost, kružne prehrambene usluge i ugostiteljstvo, smanjenje upotrebe materijala za jednokratnu upotrebu uz istodobno osiguravanje zdravlja i sigurnosti posjetitelja, socijalne inovacije i modeli upravljanja za pouzdane lance opskrbe, uključujući lokalne projekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, nove ambalažne materijale i razvoj novih modela održivog turizma;

2. MJERENJE I SMANJIVANJE EKOLOŠKOG OTISKA – razvoj metoda ekološkog otiska proizvoda/ organizacije u ekosustavu turizma kako bi se prikupili referentni podaci za razvoj sektorskih pravila kategorije, razvoj pravila kategorije za tipične turističke proizvode i usluge uzimajući u obzir različiti turistički kontekst (npr. udaljene lokacije), razvoj alata za potporu turističkim poduzećima pri procjenjivanju ekološkog otiska proizvoda/ organizacije za njihove proizvode i usluge;

3. ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE U POGLEDU TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH USLUGA – aktivnosti povezane s podatkovnim prostorom za turizam u svrhu poticanja održivosti destinacija i smanjenja učinaka prekomjernog turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, poboljšanja doživljaja, za povezivanje turista s doživljajem prije i poslije putovanja, aktivnosti povezane s ciljevima europskog podatkovnog prostora za kulturnu baštinu, aktivnosti razvoja inovativnih, održivih i pristupačnih oblika turističkih usluga u kojima se upotrebljavaju napredne tehnologije (umjetna inteligencija, virtualna stvarnost, proširena stvarnost i sl.)

Područja istraživanja, razvoja i inovacija koja su predmet Poziva u sklopu navedene grupe su uz ekosustav turizma u sljedećim ekosustavima u lancu vrijednosti turizma:

 • „Zrakoplovno-svemirski eko sustav“ – za rješenja i usluge koje se temelje na svemirskim podacima, za poticanje održivosti, ekologizacije i digitalizacije turističkog sektora (npr. alati za praćenje turističkih tokova, prijelaz na održivu mobilnost ili za predviđanje i upravljanje ekstremnim vremenskim prilikama);
 • „Poljoprivredno-prehrambeni” – za poboljšanje prehrambenih sustava i usluga, pouzdanih lokalnih opskrbnih lanaca i smanjenja bacanja hrane u ugostiteljstvu;
 • „Graditeljstvo” – za izgradnju i obnovu održivije i otpornije turističke infrastrukture;
 • „Kulturne i kreativne industrije” – za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini, tradiciji, umjetnosti i autentičnim doživljajima;
 • „Digitalne industrije” – za razvoj digitalnih postupaka, rješenja i modela temeljenih na održivom poslovanju, za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na podacima, za pozicioniranje na turističkom tržištu, za pametno upravljanje te za upotrebu umjetne inteligencije i novih tehnologija za osnaživanje potrošača pri donošenju održivih odluka;
 • „Zdravlje“ –, za osiguravanje pristupa zdravstvenoj skrbi za vrijeme putovanja izvan mjesta stalnog boravka;
 • „Mobilnost, transport i automobilska industrija” – za razvoj održive mobilnosti za putnike i posjetitelje u turističkim destinacijama, za razvoj kružnih putovanja, za smanjenje emisija koje proizlazi iz prometa putnika i posjetitelja;
 • „Fizička zaštita, socijalna ekonomija i civilna sigurnost“ – za usluge koje se temelje na platformama (npr. osiguravanje lokalnog prijevoza, hrane te kulturnog doživljaja i doživljaja aktivnog turizma za posjetitelje i lokalno stanovništvo);
 • „Maloprodaja“ – za osiguravanje održivijih i kvalitetnih mogućnosti kupnje za posjetitelje (i stanovnike) te doprinos životnom standardu i privlačnosti turističkih područja.

Specifični izazovi kojima se kroz istraživačko razvojne aktivnosti može doprinijeti su:

1. Održiva mobilnost – smanjenje stakleničkih plinova koja proizlaze iz prijevoza posjetitelja u skladu s ciljevima Europskog zakona o klimi;

2. Kružnost turističkih usluga – razvoj uporabe lokalno nabavljenih sastojaka s niskim ekološkim otiskom radi smanjenja učinaka prehrambenih usluga na okoliš.

Svrha Poziva Potpore za inovacije u turističkom sektoru je:

 • jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;
 • rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma;
 • jačanje multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo kroz povezivanje dionika u lancu vrijednosti turizma;
 • zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava;
 • digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;
 • smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima i razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz uvođenje inovacija proizvoda i usluga te inovativnih rješenja i poslovnih modela;
 • jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicam
INTEZITET I VRSTE POTPORE:

1. Regionalne potpore

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzeće
Grad Zagreb55%45%
Jadranska Hrvatska60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%
Panonska Hrvatska70%60%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

2. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje:

 • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

 Intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • projekt uključuje učinkovitu suradnju među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snose najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;
  • rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

3. De minimis potpore

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:

 • 49 Kopneni prijevoz
 • 51 Zračni promet
 • 55 Smješta
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam)
 • 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice)

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

Prihvatljivi partneri su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014 ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekta istraživanja i razvoja.

Partner mora dokazati svoj pravni status u trenutku prijave.

Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Poduzeća unutar iste grupe kojoj pripada i prijavitelj mogu sudjelovati kao partneri na projektu (tzv. partner unutar grupe), međutim prijavitelj ne može ostvariti bodove za učinkovitu suradnju u ocjeni kvalitete niti povećati intenzitet potpore za pojedinu fazu istraživanja i razvoja, jer takav partner za razliku od tzv. vanjskog partnera ne može dokazati učinkovitu suradnju.

 

KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA

Potpore za inovacije u turističkom sektoru se ne može u sljedećim slučajevima:

 • prijavitelju koji je u teškoćama
 • u slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 • prijavitelju koji je kontroliran od strane vlasnika poduzeća zatvorenih u prethodnom razdoblju od 12 mjeseci koja su operativna u istom ili srodnom sektoru djelatnosti u okviru iste skupine sukladno NKD 2007
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore za istraživačko-razvojne aktivnosti u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta za sljedeće vrste aktivnosti:

 • potpore za industrijsko istraživanje;
 • potpore za eksperimentalni razvoj;
 • potpore za studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije više prihvatljivih vrsta aktivnosti istraživanja i razvoja. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina istraživačko-razvojna aktivnost već treba prethoditi projektu istraživanja i razvoja ili prelasku iz jedne kategorije istraživanja i razvoja u drugu u okviru istog projekta.

 U slučaju da se određeni projekt sastoji od više vrsta istraživanja i razvoja, svaka od njih predstavlja jednu aktivnost toga projekta. U provedbi projekta provjeravat će se omogućavaju li rezultati koje je korisnik potpore postigao u prethodnoj fazi projekta nastavak projekta, odnosno ulazak u sljedeću fazu projekta. Ako korisnik ne dobije odluku o rezultatu provjere ili krene u sljedeću fazu bez te odluke, snosi rizik troškova koji su nastali u toj fazi.

Dio projekta kojem su dodijeljene potpore za inovacije u turističkom sektoru može uključivati i studije izvedivosti kojima se ocjenjuje i analizira potencijal projekta. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

Regionalne potpore

 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s aktivnostima jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta
 • Regionalna potpora se može dodijeliti za ulaganja u djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) koje se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice)

 Navedene aktivnosti ne mogu se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja.

De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 • Aktivnosti pripreme projekta;
 • Aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru ove grupe;
 • Aktivnosti upravljanja projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
 • Aktivnosti revizije projekta;
 • Aktivnosti stručnog nadzora.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
 • Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 25% ukupne vrijednosti Projekta, koji uključuju:
  – troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;
  – troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela,
  – trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera (prihvatljivi su troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja vezanih uz projekt);
 • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.
 • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.
 • Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta,
  – ukoliko se radi o poduzetniku prihvatljivi su isključivo troškovi za plaće osoblja (prema uvjetima iz točke I.) te troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog Poziva.
  – ukoliko se radi o OIŠZ prihvatljivi su isključivo troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su povezani sa aktivnostima istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog Poziva.

Regionalne potpore

 • Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratorij za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema).
 • Troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu poduzetnika u ekosustavu turizma44 su prihvatljivi isključivo pod uvjetom da su izravno povezani s aktivnostima jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta

De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 100.000,00 HRK
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge i upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 235.000,00 HRK
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK

ZAKLJUČAK

Potpore za inovacije u turističkom sektoru usmjerene su u stvaranje inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda. Inovativni i kreativni turistički proizvod je onaj koji je različit od ostalih turističkih proizvoda na tržištu i koji sadrži elemente neobičnosti, izvornosti, poslovnog promišljanja i razmišljanja „izvan okvira“. Takvi proizvodi, osim što obično donose višu dodatnu vrijednost, čine slabije razvijena turistička područja zanimljivijim, originalnijim i autentičnijim jer pružaju drugačije iskustvo i doživljaje.

Kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru cilj je upravo poticanje inovativnih proizvoda i usluga kroz inovacijske “klastere” odnosno suradnju više različitih dionika u sektoru turizma.  Glavni naglasak je stavljen na jačanje otpornosti turizma i rješavanju ključnih izazova hrvatskog turizma identificiranih u okviru Analize scenarija.

Potpore za inovacije u turističkom sektoru dodjeljivat će se kroz nekoliko različitih vrsta potpore u ovisnosti o vrsti ulaganja, dok će se dodatno bodovati veće broj poduzetnika uključenih u klaster kao i društvena održivost projektnih rezultata.

Osim kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru, potore u turizmu će biti moguće dobiti i za ulaganje u smještajne kapacitete pravnih i privatnih osoba, ulaganje u zabavne i tematske parkove i dodtni sadržaj. Detaljnije pogledajte na LINKU.

Poseban tekst s detaljnim opisom potpora za privatne iznjmljivače možete pronaći na LINKU.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Potpore za inovacije u turističkom sektoru ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći Poziv Potpore za inovacije u turističkom sektoru i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: MINT