POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE - POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Potpore za izgradnju i opremanje - industrija 4.0

POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA

PREDMET POZIVA:

Predmet Poziva Potpore za izgradnju i opremanje je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih tesrednje kapitaliziranih poduzeća (midcaps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

CILJ NATJEČAJA

Cilj Poziva Potpore za izgradnju i opremanje je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Kroz Potpore za izgradnju i opremanje fokus će se staviti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja

Ciljana skupina: Mali i srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  1.900.000.000 HRK

Bespovratna sredstva:

 • Od 750.000,00 do 7. 500.000,00 HRK za mala poduzeća – iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK
 • Od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kuna za srednje kapitalizirana poduzeća (do 249 zaposlenih) – iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK

Intenzitete potpore: Od 35% do 80%

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 01. rujna 2022. godine u 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDVa.

Projekt treba predstavljati jedinstvenu projektnu cjelinu (proizvodni pogon, dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona ) koja je obuhvaćena jednom zajedničkom projektnom dokumentacijom navedenom u poglavlju 3.1 UzP-a (uključujući pravomoćnu građevinsku dozvolu s pripadajućim Glavnim projektom i troškovnikom) s iskazanom sveukupnom visinom investicije koja je identična iznosu s Prijavnog obrasca te udovoljiti svim uvjetima ovog Poziva.

 PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala
 • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • Proizvodnja namještaja

Prihvatljivost prijavitelja

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće  pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • prijavitelju s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei<2,00% u 2021. godini (troškovi električne energije, plina, pare, goriva, motornog
  ulja, mazuta, ulja za loženje, ugljena, drva i sl.).
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti
 • mikro poduzećima, udrugama i dobrotvornim organizacijama
 • prijavitelju koji je u teškoćama (ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama;)
 • prijavitelju čiji poslovni prihodi u godini prije predaje projektnog prijedloga iznose manje od 50 % od ukupne vrijednosti projekta
 • prijavitelju koji ima manje od 10 zaposlenih na temelju sati rada u godini koji prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju koji ne može iskazati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod poslovni rashod + amortizacija) u 2021. godini.
 • prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak a ima iskazan gubitak prema DOH obrascima za godinu koja prethodi godini predaji projektnog prijedloga

Prijavitelj mora dokazati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:

 1. Financiranje kreditom banke
  • Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj mora prilikom predaje projektnog prijedloga dostaviti Obvezujuće pismo namjere banke na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava. U roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu.
 2. Financiranje vlastitim sredstvima
  • Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj mora u roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta za potrebe provedbe projekta.

Ako se dokaz o zatvorenoj financijskoj konstrukciji ne dostavi u propisanom roku, s prijaviteljem se neće moći potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

REGIONALNE POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA:

Prihvatljivi su troškovi proizvodnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski i resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija .

 • Ulaganja u materijalnu imovinu
  • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada
  • trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s:
   uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline

   uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;

   uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2

   optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini

   uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
 • Ulaganja u nematerijalnu imovinu
  • uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd)
  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi informatičkokomunikacijskih rješenja (softver)

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzeće
Grad Zagreb55%45%
Jadranska Hrvatska60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%
Panonska Hrvatska70%60%

POTPORE ZA ULAGANJE U PROMICANJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE:

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Određuju se kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganjâ odgovara troškovima povezanima s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove.

Potpore za ulaganje dodjeljuju se isključivo novim postrojenjima. Potpore se ne dodjeljuju niti ne isplaćuju nakon početka rada postrojenja, a potpore su neovisne od rezultata.
Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Određuju se kako slijedi:

 • ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak

Prihvatljive kategorije troškova:

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

 • električne energije iz energije:
  sunca (stupanj korisnog
  djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije,
  vodik/gorive ćelije i dr.),

  vjetra,

  geotermalne energije.
 • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:
  toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%),

  dizalicama topline
  ,
  geotermalnim izmjenjivačima topline


Makismalan intenzitet potpore:

Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Veličina poduzećaMalaSrednjaVelika (mid-cap)
Panonska Hrvatska,
Jadranska Hrvatska i
Sjeverna Hrvatska
80%70%60%
Grad Zagreb70%60%50%

POTPORE ZA STUDIJU ZAŠTITE OKOLIŠA:

Potpore za energetske preglede, izravno povezane s ulaganjima navedenim pod B). Ova se potpora može dodijeliti samo prijaviteljima kojima je dodijeljena potpora navedena pod B)

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

Makismalan intenzitet potpore:

Potpore za energetske preglede Sva područja RH. 70% za mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća.

DE MINIMIS POTPORE:

 • troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući, i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda (glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama)
 • troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci
 • roškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih
  specifikacija
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa troška od 100.000,00 kn

Maksimalan intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova. Prihvatljivi od 01.02.2020..godine ukoliko su nabavljeni u skladu s pravilima za NOJN.

Neprihvatljive aktivnosti:

 • postavljanje dizalica topline zrakzrak, vodazrak i zemljazrak
 • priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu
 • korištenje fosilnih goriva
 • ulaganja operatera energetskih sustava u sustavima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije
 • ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti zgrada gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora.

Da bi ostvarili pravo na potpore za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta projektno ulaganje mora rezultirati smanjenjem štetnih emisija od minimalno 20%.

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost
 • Kupnja ili zakup rabljene opreme;
 • Kupnja vozila, uključujući radna vozila;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika (npr. otpremnine, nagrade i darovi), u skladu s propisima Republike Hrvatske
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom;
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova;
 • Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom);
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće
  dokazne vrijednosti;
 • Troškovi amortizacije;
 • Kupnja ili zakup zemljišta;
 • Kupnja ili zakup opreme;
 • Leasing;
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam, naknade za financijske transfere, kamate i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • Kupnja ili zakup nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište);
 • Kupnja, izgradnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili prodaju ili osobnu uporabu;
 • Operativni troškovi (sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje, upravljanje zgradom, itd..
 • Troškovi nastali kao posljedica redovitih aktivnosti prijavitelja (uključujući ulaganja u redovito održavanje infrastrukturnih objekata ili opreme)
 • Troškovi priključka OIE elektrana na elektroenergetsku mrežu te njihovi pristupni putevi i sl.

ODRŽIVI RAZVOJ

Potpore za izgradnju i opremanje i pripadajući projekti moraju biti usklađeni s dolje navedenim odredbama:

Okolišni cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena

Mjera je prvenstveno usmjerena na poboljšanje proizvodnih procesa i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanje energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije. Za investicije koje nisu usmjerene prema smanjenju emisije stakleničkih plinova,
tvrtke koje primaju potporu će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za projekte kojima će se povećati emisije.

Okolišni cilj 2. Prilagodba klimatskim promjenama

Tvrtke koje primaju potporu trebati će dokazati da neće ulagati u aktivnosti koje bi mogle negativno pridonijeti klimatskim promjenama. Obveza uključuje da projekti neće štetno djelovati na napore na prilagodbi ili na razinu otpornosti na fizičke i klimatske rizike drugih ljudi, prirodnu imovinu i ostale ekonomske aktivnosti i da su usklađeni s lokalnim, sektorskim, regionalnim ili nacionalnim naporima na prilagodbi.

Okolišni cilj 3. Korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa

Tvrtke koje primaju potporu morati će dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima o zbrinjavanju i kvaliteti vode, te da neće negativno utjecati na površinske, podzemne vode ili more.

Okolišni cilj 4. Doprinos kružnom gospodarstvu

Tvrtke koje primaju potporu morat će dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima o smanjenju nastanka otpada i povećanju količina otpada koji će se koristiti kao sekundarne sirovine u proizvodnji. Smatra se da se gospodarskom djelatnošću znatno doprinosi
prijelazu na kružno gospodarstvo ako se, među ostalim, doprinosi sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi i recikliranju te osiguranju učinkovitosti glavnih resursa koji se upotrebljavaju, među ostalim osiguravanjem učinkovite upotrebe i trajnosti proizvoda, zgrada i imovine.

Okolišni cilj 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode i tla

Projekti moraju dokazati da ne dovode do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Prijavitelji će trebati dokazati da su njihove aktivnosti sukladne hrvatskim propisima koji se odnose na upravljanje otpadom te da neće negativno utjecati za stvaranje otpada ili prirodne izvore.

Okolišni cilj 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

Projekti moraju dokazati da nisu štetni za dobro stanje i otpornost ekosustava ili za stanje očuvanosti staništa i vrsta, među ostalim onih od interesa za Uniju.

POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE – OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda – Glavni projekt obvezno sadrži proračun ušteda sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerene i verifikaciju ušteda energije
 • Akt za građenje za planirani zahvat i/ili odobrenje i/ili suglasnost i/ili posebni uvjeti građenja – Pravomoćna građevinska dozvola (s otisnutom klauzulom pravomoćnosti) / važeća potvrda glavnog projekta, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/ rekonstrukcijom građevine (ako je primjenjivo).
 • Pravomoćno (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš (MINGOR-a ili upravnog tijela županije/Grada Zagreba) i/ili pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (MINGOR-a ili upravnog tijela županije/Grada Zagreba.
 • Okolišna dozvola ili Mišljenje nadležnog tijela (MINGOR-a) da za djelatnost iz Priloga 1 Uredbe o okolišnoj dozvoli nije potrebno ishoditi okolišnu dozvolu.
 • Elektroenergetska suglasnost (s jasno naznačenim rokom važenja) Izdana od operatora sustava temeljem zahtjeva investitora.

ZAKLJUČAK:

Kroz potpore za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova financirat će se, kroz bespovratna sredstva, produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Potpore za izgradnju i opremanje će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, industriju papira te drvoprerađivačku industriju.

Krou potpore za izgradnju i opremanje osnovni cilj ulaganja je smanjenje štetnih emisija plinova za minimlano 20% što će se morati dokazati kriz proračun ušteda projekta.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za potpore za izgradnju i opremanje MSP-ova molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: NPOO

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr