Potpore za privatne iznajmljivače

Potpore za privatne iznajmljivače

Potpore za privatne iznajmljivače - ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Kroz potpore za privatne iznajmljivače glavni cilj natječaja je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije:

 • hotel
 • aparthotel
 • turističko naselje
 • hotel baština
 • difuzni hotel
 • pansion

U okviru 0, 1., 2., 3. i 4. kategorije Indeksa turističke razvijenosti potiču se ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih gore navedenih objekata, dok je u 0, 2., 3. i 4. kategoriji ITR-a moguće i proširenje postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dodatnih sadržaja.

UKUPAN RAZPOLOŽIVI IZNOS – 50.000.000,00 HRK.

NAJNIŽI IZNOS POTPORE150.000,00 HRK

NAJVIŠI IZNOS POTPORE 1.500.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE –   75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a, dok u ostalim kategorijama iznosi 85% prihvatljivih troškova.

INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI

Kroz potpore za privatne iznajmljivače glavna svrha natječaja je:

 • poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike;
 • zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja više dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo;
 • digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;
 • jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;
 • razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz poticanje nove inovativne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kao i povećanje kvalitete postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji;
 • jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA:

Za potpore za privatne iznjmljivače prihvatljivi prijavitelj je:

 •  fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj. 
 • prijavitelj mora imati Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu minimalno jednu (1) godinu prije dana podnošenja projektnog prijedloga
 • Turistička infrastruktura koja je predmet prijave mora biti u vlasništvu prijavitelja. Ukoliko prijavitelj raspolaže predmetom prijave temeljem druge pravne osnove, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedenu nekretninu najmanje 5 godina od završetka projekta
 • Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora prilikom prijave na natječaj dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine)
 • Projektne aktivnosti koje se odnose na ulaganje u projekte energetske učinkovitosti, projekte energetske učinkovitosti zgrada, učinkovito grijanje i hlađenje ne smiju biti glavni cilj provedbe projekta

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje, a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju i većoj kvaliteti;
 • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
 • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi;
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja;
 • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;
 • priprema projekta;
 • priprema natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru Grupe 2;
 • upravljanje projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
 • stručni nadzor

Aktivnosti ulaganja u novogradnju i/ili povećanje smještajnih kapaciteta nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1, ukoliko se ne odnose isključivo na ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 2 sukladno kategoriji potpore su:

 • troškovi koji se odnose na podršku ulaganjima u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. trošak komunalnog doprinosa, priključka na vodovod i odvodnju, struju, trošak energetskog certifikata, trošak ishođenja uporabne dozvole i sl. – prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, analize ili studije povezane s utjecajem na okoliš itd. ;
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. trošak gradnje, obnove i rekonstrukcije objekata, uključujući i zajedničke prostorije objekata iz skupine „hoteli“, te gradnje dodatnih sadržaja poput: bazena, sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja i sl. te povezani troškovi poput pripreme zemljišta, troškovi vezani uz mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te uvođenja kružnog gospodarstva, troškovi nabava opreme, strojeva, alata, mjernih uređaja neophodnih za provedbu projekta, troškovi za osiguravanje pristupačnosti i kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora objekata i sl. neophodnih za aktivnosti projekta);
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) koja se koristi za aktivnosti projekta poput troškova pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema; izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja; digitalna rješenja povezana s aktivnosti projekta;
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK);
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • PDV
 • Amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam
 • Plaćanje u gotovini
 • Kupnja ili zakup zemljišta
 • Kupnja ili zakup polovne i korištene opreme
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • Operativni troškovi
 • Trošak energetskog certifikata prije rekonstrukcije objekta
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove

POTPORE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE - TABLICA BODOVA

 1. DOPRINOS ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI – maksimalno 30 bodova

1.1. Projekt doprinosi povećanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

1.2. Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom, eko-oznake i/ili certifikatom sustava upravljanja okolišem i/ili energijom kao što su EU Ecolabel, EMAS, ISO standardi ili ekvivalent koji dokazuje smanjenje emisija CO2.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

1.3. Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji digitalna rješenja usmjerena na razvoj turističkog proizvoda/usluge i/ili kroz primjenu novih tehnologija u svrhu poboljšanja usluga krajnjem korisniku uključujući digitalni marketing.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

2. DRUŠTVENA ODRŽIVOST– Maksimalno 32 boda

2.1. Projektom su stvorena radna mjesta. – 28 bodova

 1. Za svako projektom stvoreno neto radno mjesto = 3 boda (do ukupno 21 bod)
 2. Ukoliko se stvoreno neto radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove. Za stvoreno neto radno mjesto = 7 bodova

 *Bodovi se zbrajaju do sveukupno 28 boda

2.2. Projekt se provodi na potpomognutom području, brdsko-planinskom području ili na otoku.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 4 boda

3. PROVEDBENI KAPACITETI– maksimalno 10 bodova

3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55)

 •  Nije prikazano iskustvo = 0 bodova
 • 1 završen projekt = 8 bodova
 • 2 završena projekta = 9 bodova
 • 3 i više završenih projekata = 10 bodova

4. EKONOMSKI POKAZATELJI– maksimalno 28 bodova

4.1 Turističko poslovanje će se produljiti u godini m+3.

 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati < 4 mjeseci= 0 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati 4-6 mjeseci = 10 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati > 6  mjeseci = 20 bodova

4.2. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje veći je od 1,5.

 • Koeficijent < 1,5 =0 bodova
 • Koeficijent > 1,5 – 1,9 = 4 boda
 • Koeficijent ≥ 2,0 = 8 bodova

MAKSIMALNO UKUPNO BODOVA – 100 bodova

MINIMALNI BROJ BODOVA – 50 bodova

Potpore za privatne iznajmljivače će se dodjeljivati sukladno kriteriju kvaliteta projektnog prijedloga što znači da će projekti s najvećim brojem bodova dobiti bespovratna sredstva. S obzirom na ukupan iznos raspoloživih sredstava i veliki interes korisnika za potpore za privatne iznajmljivače potrebno je kvalitetno analizirati tablicu bodova kako bi se projektna investicija maksimalno uskladila s ciljevima natječaja. U slučaju većeg broja kvalitetnih projekta moguće je i povećanje ukupne alokacije bespovratnih sredstava.

VRSTE I UVJETI KATEGORIZACIJE

HOTEL BAŠTINA :

 • Hotel baština je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Hotel baština mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.
 • Hotel baština je funkcionalna cjelina koju čini dio građevine, jedna ili dvije građevine. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.
 • Hotel baština mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje
 • Smještajne jedinice u Hotelu baština mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani

DIFUZNI HOTEL:

 • Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Difuzni hotel mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način
 • Difuzni hotel je funkcionalna cjelina koju čine tri i više građevina i/ili dijelova građevina uklopljenih u lokalnu sredinu i način života na području jednog naselja. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Građevine i/ili dijelovi građevina hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora
 • Difuzni hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje
 • Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani

APARTHOTEL:

 • Aparthotel je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Aparthotel je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine, jedna građevina ili najviše četiri građevine povezane zatvorenom vezom. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka u Aparthotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice
 • Aparthotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik i zajednički sanitarni čvor za goste
 • Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani
 • U Aparthotelu najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti apartmani i/ili studio apartmani u kojima gost može sam pripremati i konzumirati jela

TURISTIČKO NASELJE:

 • Turističko naselje je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, doručka i rekreacije
 • Turističko naselje je funkcionalna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem
 • Turističko naselje mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik, zajednički sanitarni čvor za goste i sadržaje za rekreaciju apartmani i apartmani
 • Smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani
 • Unutar vrste Turističko naselje mogu se prostorno nalaziti i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj istog ugostitelja koji se kategoriziraju zasebno primjenom propisa koji se na njih odnose
 • Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov, paviljon, vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima

PANSION:

 • Pansion je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja s prehranom
 • Pansion je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine ili jedna građevina. Iznimno, postojeći objekt može se sastojati od više građevina
 • Pansion mora imati: recepciju, smještajne jedinice, restoran i zajednički sanitarni čvor za goste
 • Smještajne jedinice u Pansionu mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani
 • Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

ZAKLJUČAK

Potpore za privatne iznajmljivače prvenstveno su usmjerene na fizičke osobe koje se bave turizmom i najmom smještajnih kapaciteta i koje žele podići poslovanje na veći i ozbiljniji nivo u odnosu na trenutnu razinu. Kroz potpore za privatne iznajmljivače moguće je dobiti do čak 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, gradnju novih kapaciteta, ulaganje u dodatni sadržaj i sl.

Glavni uvjet je dosadašnje bavljenje najmom smještajnih kapaciteta (min. godinu dana) i otvaranje poduzeća ili obrta u slučaju da se ostvari pravo na potporu. Također, potrebno je izvršiti kategorizaciju objekta u jedna od sljedećih oblika; hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva. Detaljan pregled svih uvjeta koje je potrebno zadovoljiti za pojedinu vrstu objekta možete pronaći u Pravilniku:

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Kroz potpore za privatne iznajmljivače osnovni cilj je doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji privatnog smještaja i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta. Stoga je ulaganje u obnovljive izvore energije, smanjenje CO2, digitalizaciju poslovanja posebno bodovano i zapravo nužno da bi projekti imali realne šanse za financiranjem.

Jedan od uvjeta koji definira mogućnost ulaganja je INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI. U razvijenim turističkim općinama (ITR 1) moguće je samo ulaganje u kvalitetu smještajnih kapaciteta i dodatni sadržaj, dok je u svim ostalim općinama moguće ulaganje i u nove kapaciteta. Kod svakog ulaganja potrebno je dostaviti svu dokumentaciju, uključujući i važeću građevinsku dozvolu, prilikom apliciranja na natječaj.

Službena objava natječaja potpore za privatne iznajmljivače očekuje se najkasnije do 9. mjeseca 2022. godine, te je planiran period od 3 mjeseca kada će biti moguće podnositi prijave.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Natječaj Potpore za privatne iznajmljivače ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći Natječaj Potpore za privatne iznajmljivače i saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr