Potpore za privatne iznajmljivače

Potpore za privatne iznajmljivače

Potpore za privatne iznajmljivače - ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Kroz potpore za privatne iznajmljivače glavni cilj natječaja je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije:

 • hotel
 • aparthotel
 • turističko naselje
 • hotel baština
 • difuzni hotel
 • pansion

U okviru 0, 1., 2., 3. i 4. kategorije Indeksa turističke razvijenosti potiču se ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih gore navedenih objekata, dok je u 0, 2., 3. i 4. kategoriji ITR-a moguće i proširenje postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dodatnih sadržaja. Referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.

UKUPAN RAZPOLOŽIVI IZNOS – 50.000.000,00 HRK.

NAJNIŽI IZNOS POTPORE100.000,00 HRK

NAJVIŠI IZNOS POTPORE 1.506.900,00 HRK

INTENZITET POTPORE – 85% prihvatljivih troškova.

INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI

Kroz potpore za privatne iznajmljivače glavna svrha natječaja je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina. Nadalje, svrha Poziva u sklopu Grupe 2 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA:

Za potpore za privatne iznjmljivače prihvatljivi prijavitelj je:

 •  fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj. 
 • prijavitelj mora imati Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu u trenutku prijave na natječaj
 • Turistička infrastruktura koja je predmet prijave mora biti u vlasništvu prijavitelja. Ukoliko prijavitelj raspolaže predmetom prijave temeljem druge pravne osnove, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedenu nekretninu najmanje 3 godine od završetka projekta
 • Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora prilikom prijave na natječaj dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine)
 • Projektne aktivnosti koje se odnose na ulaganje u projekte energetske učinkovitosti, projekte energetske učinkovitosti zgrada, učinkovito grijanje i hlađenje ne smiju biti glavni cilj provedbe projekta
 • Trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine
 • Sva ulaganja u ovom Pozivu moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva:
  a) Ublaživanje klimatskih promjena;
  b) Prilagodbe klimatskim promjenama;
  c) Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa;
  d) Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada;
  e) Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla;
  f) Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava;

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • uređenje okoliša
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.)

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • aktivnosti stručnog nadzora
 • ulaganja u usavršavanje

Aktivnosti ulaganja u novogradnju i/ili povećanje smještajnih kapaciteta nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1 (2020), ukoliko se ne odnose isključivo na ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 2 sukladno kategoriji potpore su:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom;
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti;
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga;
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta;
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd);
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika;
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR);
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR);
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • PDV
 • Amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam
 • Plaćanje u gotovini
 • Kupnja ili zakup zemljišta
 • Kupnja ili zakup polovne i korištene opreme
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • Operativni troškovi
 • Trošak energetskog certifikata prije rekonstrukcije objekta
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove

POTPORE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE - TABLICA BODOVA

 1. DOPRINOS ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI – maksimalno 20 bodova

1.1. Projekt doprinosi povećanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.2. Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom, eko-oznake i/ili certifikatom sustava upravljanja okolišem i/ili energijom kao što su EU Ecolabel, EMAS, ISO standardi ili ekvivalent koji dokazuje smanjenje emisija CO2 ili doprinos zaštiti vodnih resursa i mora ili doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.3. Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji digitalna rješenja usmjerena na razvoj turističkog proizvoda/usluge i/ili kroz primjenu novih tehnologija u svrhu poboljšanja usluga krajnjem korisniku uključujući digitalni marketing.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

2. DRUŠTVENA ODRŽIVOST– Maksimalno 35 boda

2.1. Projektom su stvorena radna mjesta. – 28 bodova

 1. Za svako projektom stvoreno neto radno mjesto = 5 boda (do ukupno 20 boda)

2.2. Projekt se provodi na potpomognutom području, brdsko-planinskom području ili na otoku.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 boda

2.3. Projektom je predviđena barem jedna specifična aktivnost prilagodbe objekata i opreme koja osigurava poboljšanu dostupnost za osobe s invaliditetom iznad propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

3. PROVEDBENI KAPACITETI– maksimalno 10 bodova

3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55)

 •  Nije prikazano iskustvo = 0 bodova
 • 1-3 završena projekta = 5 bodova
 • 4 i više završenih projekata = 10 bodova

4. EKONOMSKI POKAZATELJI– maksimalno 35 bodova

4.1 Turističko poslovanje će se produljiti u godini m+3.

 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati do 4 mjeseca = 0 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati 6-9 mjeseci = 10 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati 9-11 mjeseci = 15 bodova
 • Više od 11 mjeseci = 20 bodova

4.2. Popunjenost kapaciteta turističkog objekta na godišnjoj razini će se povećati u godini m+3.

 • Popunjenost kapaciteta turističkog objekta u godini m+3: do 38,5% = 0 bodova
 • Popunjenost kapaciteta turističkog objekta u godini m+3: > 38,5% do 45% = 5 bodova
 • Popunjenost kapaciteta turističkog objekta u godini m+3: > 45 do 55% = 10 bodova
 • Popunjenost kapaciteta turističkog objekta u godini m+3: > 55%: = 15 bodova

 

MAKSIMALNO UKUPNO BODOVA – 100 bodova

MINIMALNI BROJ BODOVA – 50 bodova

Potpore za privatne iznajmljivače će se dodjeljivati sukladno kriteriju kvaliteta projektnog prijedloga što znači da će projekti s najvećim brojem bodova dobiti bespovratna sredstva. S obzirom na ukupan iznos raspoloživih sredstava i veliki interes korisnika za potpore za privatne iznajmljivače potrebno je kvalitetno analizirati tablicu bodova kako bi se projektna investicija maksimalno uskladila s ciljevima natječaja. U slučaju većeg broja kvalitetnih projekta moguće je i povećanje ukupne alokacije bespovratnih sredstava.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora predvidjeti zatvaranje financijske konstrukcije projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:
1. Financiranje kreditom banke
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave mora dostaviti neobvezujuće pismo namjere banke, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora mora dostaviti MINTS-u Ugovor o kreditu na minimalni iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.

2. Financiranje vlastitim sredstvima
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave mora dostaviti izjavu da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora mora dostaviti MINTS-u dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva u visini ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava. Izvod ne smije biti sa stanjem na dan koji je stariji od 25 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

3. Kombinirano financiranje
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave dostavlja Izjavu o vlastitim sredstvima i neobvezujuće pismo namjere banke, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora, mora MINTS-u dostaviti Ugovor o kreditu i Dokaz (izvod) o iznosu sredstava na posebnom projektnom računu. Zbroj navedenih izvora mora odgovarati ukupnoj vrijednosti projekta umanjenoj za iznos traženih bespovratnih sredstava. O omjerima sredstava iz kredita i vlastitih sredstava prijavitelj može samostalno odlučiti vodeći računa da njihov zbroj mora odgovarati navedenoj definiciji zatvorene financijske konstrukcije. Izvod ne smije biti sa stanjem na dan koji je stariji od 25 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

VRSTE I UVJETI KATEGORIZACIJE

HOTEL BAŠTINA :

 • Hotel baština je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Hotel baština mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.
 • Hotel baština je funkcionalna cjelina koju čini dio građevine, jedna ili dvije građevine. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.
 • Hotel baština mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje
 • Smještajne jedinice u Hotelu baština mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani

DIFUZNI HOTEL:

 • Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Difuzni hotel mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način
 • Difuzni hotel je funkcionalna cjelina koju čine tri i više građevina i/ili dijelova građevina uklopljenih u lokalnu sredinu i način života na području jednog naselja. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Građevine i/ili dijelovi građevina hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora
 • Difuzni hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje
 • Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani

APARTHOTEL:

 • Aparthotel je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja i doručka
 • Aparthotel je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine, jedna građevina ili najviše četiri građevine povezane zatvorenom vezom. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka u Aparthotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice
 • Aparthotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik i zajednički sanitarni čvor za goste
 • Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani
 • U Aparthotelu najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti apartmani i/ili studio apartmani u kojima gost može sam pripremati i konzumirati jela

TURISTIČKO NASELJE:

 • Turističko naselje je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, doručka i rekreacije
 • Turističko naselje je funkcionalna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem
 • Turističko naselje mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik, zajednički sanitarni čvor za goste i sadržaje za rekreaciju apartmani i apartmani
 • Smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani
 • Unutar vrste Turističko naselje mogu se prostorno nalaziti i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj istog ugostitelja koji se kategoriziraju zasebno primjenom propisa koji se na njih odnose
 • Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov, paviljon, vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima

PANSION:

 • Pansion je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja s prehranom
 • Pansion je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine ili jedna građevina. Iznimno, postojeći objekt može se sastojati od više građevina
 • Pansion mora imati: recepciju, smještajne jedinice, restoran i zajednički sanitarni čvor za goste
 • Smještajne jedinice u Pansionu mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani
 • Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

ZAKLJUČAK

Potpore za privatne iznajmljivače prvenstveno su usmjerene na fizičke osobe koje se bave turizmom i najmom smještajnih kapaciteta i koje žele podići poslovanje na veći i ozbiljniji nivo u odnosu na trenutnu razinu. Kroz potpore za privatne iznajmljivače moguće je dobiti do čak 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, gradnju novih kapaciteta, ulaganje u dodatni sadržaj i sl.

Glavni uvjet je dosadašnje bavljenje najmom smještajnih kapaciteta (min. godinu dana) i otvaranje poduzeća ili obrta u slučaju da se ostvari pravo na potporu. Također, potrebno je izvršiti kategorizaciju objekta u jedna od sljedećih oblika; hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva. Detaljan pregled svih uvjeta koje je potrebno zadovoljiti za pojedinu vrstu objekta možete pronaći u Pravilniku:

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Kroz potpore za privatne iznajmljivače osnovni cilj je doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji privatnog smještaja i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta. Stoga je ulaganje u obnovljive izvore energije, smanjenje CO2, digitalizaciju poslovanja posebno bodovano i zapravo nužno da bi projekti imali realne šanse za financiranjem.

Jedan od uvjeta koji definira mogućnost ulaganja je INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI. U razvijenim turističkim općinama (ITR 1) moguće je samo ulaganje u kvalitetu smještajnih kapaciteta i dodatni sadržaj, dok je u svim ostalim općinama moguće ulaganje i u nove kapaciteta. Kod svakog ulaganja potrebno je dostaviti svu dokumentaciju, uključujući i važeću građevinsku dozvolu, prilikom apliciranja na natječaj.

Službena objava natječaja potpore za privatne iznajmljivače očekuje se najkasnije do 9. mjeseca 2022. godine, te je planiran period od 3 mjeseca kada će biti moguće podnositi prijave.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Natječaj Potpore za privatne iznajmljivače ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći Natječaj Potpore za privatne iznajmljivače i saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma za privatne iznajmljivače, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća (opcionalno), kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i opis planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr