Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Povećanje energetske učinkovitosti - nartani solari, vjetroelektrane, stabla na Planeti Zemlji

Povećanje energetske učinkovitosti

Cilj poziva

Cilj (svrha)Poziva je poduprijeti provedbu mjera i povećanje energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz povećanje energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera i povećanje energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene energije i ukupne isporučene energijeza grijanje i hlađenje prije provedbe mjera.

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 266 000 000 KN

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: Od 16. studenog 2020. godine do 25. siječnja 2020. godine.

IZNOS POTPORE: 200 000 – 20 000 000 KN

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Vezana tipologija Programa dodjele

Priprema  projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

85,00% prihvatljivih troškova

85,00% prihvatljivih troškova

85,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

Mjere energetske učinkovitosti

65,00% prihvatljivih troškova

55,00% prihvatljivih troškova

45,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80,00% prihvatljivih troškova

70,00% prihvatljivih troškova

60,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80,00% prihvatljivih troškova

70,00% prihvatljivih troškova

60,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora   

65,00% prihvatljivih troškova

55,00% prihvatljivih troškova

45,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora 

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost

85,00% prihvatljivih troškova

85,00% prihvatljivih troškova

85,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnojklasifikaciji djelatnosti 2007 –NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Aktivnosti energetske obnove
 1. Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
 2. Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranjai vidljivosti

Prihvatljivost projekta

 • Projektni prijedlog uključuje mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima. Aktivnosti projektnog prijedloga koje se odnose na povećanje energetske učinkovitosti i i/ili ugradnje opreme za korištenje energije iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, predviđaju smanjenje isporučene energije za najmanje 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera
 • Projekt ne uključuje aktivnosti energetske obnove zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona bez zahvata na samom proizvodnom procesu odnosno na projektnoj cjelini „proizvodni pogon“
 • Ako projektni prijedlog uključuje i mjere energetske obnove zgrada , predviđena isporučena energija za grijanje / hlađenje zgrada, odnosno energija isporučena zgradama proizvodnog pogona ili pratećim zgradama proizvodnog pogona, nakon provedbe mjera mora biti smanjena za najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera
 • Sve projektne aktivnosti vezane su uz obavljanje prihvatljivih djelatnosti  i za čije je obavljanje prijavitelj registriran najmanje godinu dana. Ako određeni prijavitelj istovremeno obavlja i djelatnosti koje nisu prihvatljive, potpore mu se mogu dodijeliti samo u odnosu na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva
 • Projekt ne uključuje izgradnju novih proizvodnih pogona. Projekt može uključivati aktivnosti izgradnje u svrhu ugradnje (stavljanje u funkciju) obnovljivih izvora energije
 • Projekt se provodi unutar razdoblja od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2023
 • U slučaju da projektni prijedlog predviđa izgradnju i/ili obnovu i/ili rekonstrukciju, mora minimalno uzimati u obzir Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 • Prijavitelj je priložio akt za građenje i/ili odobrenja i/ili, suglasnosti i/ili posebne uvjete građenja (ako je primjenjivo) za planirani zahvat
 • Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela / dijelova proizvodnog pogona na kojima se provodi mjera povećanje energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive
 • Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine).

Povećanje energetske učinkovitosti - prihvatljiva ulaganja

Priprema projektne i ostale projektno tehničke dokumentacije:

 • Izrada prijavnih obrazacai ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujućiplaniranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
 • Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća, između ostalog, Glavni projektkoji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno prihvatljivimaktivnostima iz ove točkeUputa;
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

Prihvatljive mjere:

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

Prihvatljive mjere:

 1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
 2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 8. Revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
 9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
 10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
 11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

a) Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

b) Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);

 1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

a) Električne energije iz energije:

– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

– vjetra,

– biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,

– geotermalne energije .

b) Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

– toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

– kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

– dizalicama topline

– geotermalnim izmjenjivačima topline.

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

 

 1. Obnova ovojnice zgrade:

a) toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade:

– krova,

– vanjskog zida,

– poda prema tlu,

– ukopanih dijelova ovojnice,

– podova prema vanjskom prostoru,

– podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru,

b) zamjena ili obnova vanjske stolarije,

c) zamjena ili obnova svjetlosnih otvora.

 1. Obnova tehničkih sustava zgrade:

a) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja,

b) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja,

c) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava ventilacije,

d) optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava,

e) zamjena sustava ventilacijevisokoučinkovitim sustavom,

f) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnjerasvjete,

g) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava vanjskerasvjete(parkirališta, prometnice za unutarnji transport i prilazne prometnice),

h) obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti,

i) zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije.

 1. Upravljanje energijom:

a) obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline,

b) uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,

c) uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente i vodu.

4. Optimalizacija procesa

a) sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini

5. Korištenje obnovljivih izvora energije

a) zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije,

b) obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije,

c) postavljanje novih sustava za proizvodnju:

– Električne energije iz energije:

   • sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
   • vjetr a,
   • biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,
   • geotermalne energije ;

– Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

   • toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
   • kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
   • dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu 22 (ventilokonvektora, radijatora i sl.), koja zadovoljavaju važeću uredbu Komisije 2016/2281 od 30. studenog 2016 23
   • geotermalnim izmjenjivačima topline.

6. Uporaba visokoučinkovite kogeneracije

a) postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

– kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

– trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije).

Aktivnosti upravljanjaprojektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta:

1.upravljanje aktivnostima projekta;

2.administracija i tehnička koordinacija;

3.financijsko upravljanje;

4.izvještavanje;

5.ostale aktivnostiu svezi s upravljanjemi administracijom projekta; aktivnosti informiranja i vidljivosti koje obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz ispunjavanje uvjeta vidljivosti.

Prihvatljive kategorije troškova

Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta izračunavaju se primjenom standardne veličine jediničnih troškova na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili odgovarajućim razmjernim brojem sati od 1720 za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. Ako godišnji bruto iznosi troškova za zaposlenike nisu dostupni, mogu se izvesti iz dostupnih zabilježenih bruto iznosa troškova zapošljavanja ili iz ugovora o zaposlenju, koji se propisno prilagođuju za razdoblje od 12 mjeseci. Ukupni broj sati prijavljen po osobi za određenu godinu ne smije prelaziti broj sati upotrijebljen pri izračunu te satnice. Prijavitelj količinu sati izravnog troška rada iskazuje cijelim brojem.

Troškovi osoblja su troškovi koji proizlaze iz ugovora o radu/rješenja o rasporedu između poslodavca i zaposlenika

 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;

Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije.

– troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,

– troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,

– troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda (glavni projekt  sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno prihvatljivim aktivnostima iz točke 2.7.2 ovih Uputa),

– troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);

Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava:

 1. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona sukladno normi IEC 60034-30 i to:

a) novih pogona razine učinkovitosti IE3 ili boljih,

b) modernizacije postojećih elektromotornih pogona postojeće razine učinkovitosti minimalno razine IE2 uređajima primjenom sustava za regulaciju brzine okretaja (VSD),

c) ostalih pripadajućih troškova regulacijske opreme za industrijske sustave – kao što su: crpke i crpni sustavi, ventilatori i ventilatorski sustavi, elektromotorni pogoni sustava za pripremu komprimiranog zraka, rashladni sustavi i druga industrijska oprema čije uvođenje doprinosi uštedi energije;

2. poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz uvjet učinkovite:

a) rekuperacije otpadne topline u procesima,

b) tehnološke racionalizacije potrošnje energije,

c) promjene postupaka vođenja i upravljanja procesima,

d) regulacije opterećenja i regulacije sustava;

3. uvođenje u učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;

4. revitalizacija toplinske infrastrukture uz uvjet učinkovitijeg sustava:

a) grijanja/hlađenja proizvodnih/radnih prostora,

b) pripreme tople vode,

c) proizvodnje tehnološke pare i tople vode,

d) rekonstrukcije cijevnih razvoda, kojim će se poboljšati iskorištenje energije i smanjiti energetski gubici;

5. provođenje zahvata na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije putem:

a) iskorištenja otpadne topline,

b) drugih tehničko/tehnoloških mjera na agregatima i pripadnoj opremi koje direktno doprinose smanjenju potrošnje energije;

6. uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem:

a) automatizacije upravljačkih sustava,

b) sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS;

7. provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem:

a) kompenzacija jalove energije,

b) zamjene energetske opreme učinkovitijim izvedbama i rješenjima (energetski transformatori, agregati i dr.),

c) ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici;

8. revitalizacija električnih instalacija putem učinkovitih sustava rasvjete s tehničkim rješenjima i granskim normama:

a) svjetlotehnički pokazatelji, energetski učinkovita rješenja unutarnje i vanjske rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije

c) ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete,

d) ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/ driver, optika);

9. pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije

10. provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije, putem:

a) poboljšanja sustava izgaranja u procesnim ložištima rekonstrukcijom sustava za upuhivanje zraka i drugim mjerama,

b) optimizacije i regulacije temperature procesa izgaranja,

c) toplinske izolacije vagona za pečenje opeke,

d) zamjene postojećih cjevovoda za otprašivanje i pripadnih ventilatora – kamenolomi, cementare i sl,

e) ostalih tehnoloških mjera i zahvata koji doprinose energetskoj učinkovitosti u procesu proizvodnih industrija.

Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon:

 1. instalacija sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

a) Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, ), te123/16, 131/17, 111/18

b) Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);

2. instalacija sustava za proizvodnju:

a) Električne energije, iz energije:

– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

– vjetra ,

– biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,

– geotermalne energije ;

b) Toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:

– toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

– kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

– dizalicama topline ( sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine), i

– geotermalnim izmjenjivačima topline.

NAPOMENA

Navedeni troškovi pod točkom 11 i 12. prihvatljivi su pod uvjetom da obuhvaćaju dijelove sustava sa:

 • fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije:  fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);
 • sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, …) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);
 • kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje potrošne vode i prostora: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva stupnja korisnog djelovanja većeg od 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan), ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…) i
 • dizalicama topline sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine:, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);

Troškovi opreme, uslugai radova energetske obnove vezano uz energetsku obnovu zgrada, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogonte radovi nužni za postizanje tehničkih uvjeta. Energetskaobnova ovojnice zgrade treba biti u sukladnosti s Dodatkom 6. ovih Uputa „Tehnički uvjetiza energetsku obnovu zagrada“. Troškovi su vezani uz:

 1. Obnova ovojnice zgrade:

a) toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade:

– krova, vanjskog zida, poda prema tlu, ukopanih dijelova ovojnice, podova prema vanjskom prostoru, podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru, zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora;

b) obnova tehničkih sustava zgrade:

– poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja, poboljšanje postojećeg ili guranja učinkovitijeg sustava ventilacije, optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje i/ili vanjske rasvjete, obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti, z ahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;

c) upravljanje energijom:

– obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode, uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente i vodu;

d) optimizacija procesa:

– sve tehničke i tehnološke  mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini;

e) korištenje obnovljivih izvora energije:

– trošak korištenja obnovljivih izvora energijei uporaba visokoučinkovite kogeneracije (vidi točke11.i 12.prihvatljivih troškova za „Troškovi vezani uz nabavu opreme, usluga i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava te pripadajući radovi nužni za postizanje tehničkih uvjeta“.

Ostali prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi usluga i radova vezanih uz demontažu i zbrinjavanje opreme nastavno na provedbu aktivnosti iz točke 2.7.2. Uputa.
 • Troškovi usluga nadzora, kumulativno s troškovima upravljanja kao troškovima savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.:
  1. investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon te
  2. stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
 • Troškovi vezaniuz provedbu horizontalnih mjerakoje se odnose na provedbu novih i rekonstrukciju postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.).
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 2.7.3. ovih Uputa.
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe EU 1303/2013. Indirektni (neizravni) troškovi odnose se na troškove uredskog prostora u kojem prijavitelj obavlja djelatnost od općeg gospodarskog interesa (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte na neku od navedenih mail adresa ili putem obrasca.

Kontakt Split: info@aditus-pro.hr

Kontakt Zagreb: zagreb@aditus-pro.hr

Aditus Pro

Izvor: www.strukturnifondovi.hr