Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Proizvodnja elektricne energije iz obnovljivih izvora u preradivackoj industriji i toplinarstvu

Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

PREDMET POZIVA:

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

 • fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 eura
 • elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 eura
 • bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 eura

U slučaju ne iskorištenja sredstava unutar jedne vrste ulaganja, preostali iznos sredstava će se raspodijeliti u ostale vrste ulaganja ovisno o potrebama uzimajući u obzir Prijavitelje s Konačne liste koji nisu ostvarili pravo na potporu zbog iskorištenosti sredstava u određenoj vrsti ulaganja, a obuhvatiti će Prijavitelje po redoslijedu od najviše do najmanje bodovanog, a sve do iskorištenja ukupnih sredstava iz Programa ulaganja OIE.

Ciljana skupina:

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici , koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija .

 

Ukupan iznos:  60.000.000,00 EUR

Bespovratna sredstva:

 • Od 100.000,00 do 2. 000.000,00 EUR

Intenzitete potpore: Od 50% do 80%

 Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura

Prihvatljivost prijavitelja

Kako bi bio prihvatljiv, Projekt mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti, navedenim u nastavku:

 • Projekt se provodi na mjestu ulaganja odnosno lokaciji u RH
 • Projekt je u skladu s Programom potpora
 • Projekt je u skladu s predmetom Poziva i uključuje izgradnju proizvodnih postrojenja koja koriste OIE na lokaciji 6 ,
 • Provedba projekta nije započela prije predaje projektnog prijedloga
 • Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 24 mjeseca za izgradnju fotonaponskih elektrana, odnosno 36 mjeseci za izgradnju elektrane na biomasu ili elektrane na bioplin
 • Projekt se provodi na zemljištu/postojećoj građevini u vlasništvu Prijavitelja; u slučaju suvlasništva, zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično,
 • Prijavitelj je dokazao pravo korištenja zemljišta/građevine tijekom razdoblja od minimalno pet (5) godina od očekivanog završetka Projekta
 • Za Projekt je zaokružena financijska konstrukcija u skladu s točkom 1.2 Poziva
 • Projektom se predviđa proizvodnja električne energije isključivo za vlastite potrebe

Prihvatljivost projektnih aktivnosti

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i indikatora Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
 2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
 3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije ( baterije ) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljivi troškovi po Pozivu su isključivo troškovi provedbe prihvatljivih projektnih aktivnosti koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju. Sukladnost troškova s pravilima Poziva i prihvatljivost troškova dokazuje se Glavnim projektom s pripadajućim troškovnikom radova i opreme te svim propisanim proračunima i prilozima.

Prihvatljivi troškovi moraju nastati kod Prijavitelja i biti plaćeni tijekom razdoblja prihvatljivosti troškova definiranog u točki 5. Poziva, što se dokazuje računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti te dokazima o plaćanju računa (izvod iz transakcijskog računa ili drugi odgovarajući dokaz). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi:

 • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka , opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava,
 • Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase,
 • Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina,
 • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije ( baterije ) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije ), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju,
 • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.
 • Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje .

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za natječaj Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Molimo da nam prilikom slanja poruke napišete osnovne informacije koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR:mingor

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr