Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Razvoj turističkih proizvoda

PREDMET POZIVA

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

SVRHA I CILJ POZIVA

Svrha Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Uz navedeno, svrha Poziva Razvoj turističkih proizvoda je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Dio ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju, aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo.

Također, u sklopu Natječaja Razvoj turističkih proizvoda dio ulaganja dodijelit će se za potporu ulaganjima koja doprinose zelenoj tranziciji te koja su usklađena sa zakonodavnim okvirom u području okoliša na razini EU, kao i na razini Republike Hrvatske.

Razvoj turističkih proizvoda - 3 GRUPE ULAGANJA

GRUPA 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

GRUPA 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

GRUPA 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

GRUPA 1: 1.020.000.000,00 HRK

 • najniži iznos potpore 2.000.000,00 HRK a najviši  50.000.000,00 HRK.

GRUPA 2: 50.000.000,00 HRK

 • najniži iznos potpore 100.000,00 HRK, a najviši   1.500.000,00 HRK.

GRUPA 3: 180.000.000,00 HRK

 • najniži iznos 2.000.000,00 HRK, a najviši  21.000.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Natječaja Razvoj turističkih proizvoda iznosi 1.250.000.000,00 HRK,

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 1 je poticanje ulaganja u:

 • ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj visoke kvalitete,
 • prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te
 • zabavne i tematske parkove i druge inovativne sadržaje, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje

koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.

Potiču se ulaganja u nove objekte kao i u rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja.

Gradnja novih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR) 0, 2, 3, 4, dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice, dok se u kategoriji ITR-a 0, 2, 3 i 4 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno tri zvjezdice.

PRIHVATLJI PRIJAVITELJI:

Za Grupu 1 u okviru Natječaja Razvoj turističkih proizvoda prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta te se odnose na klasifikacijske oznake:

 • 55 Smještaj
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Svrha Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 1 je:

 • zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava;
 • digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;
 • jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;
 • razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz poticanje nove inovativne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kao i povećanje kvalitete postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji;
 • jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

PRIHVATLJIVOT ULAGANJA I PROJEKTA

 • Udio zatražene regionalne potpore iznosi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva; gdje je izgradnja, rekonstrukcija ili obnova objekata obavezna aktivnost
 • Da bi turistička infrastruktura bila predmet prijave, prijavitelj mora biti vlasnik ili imati drugi pravni interes, sukladno članku 109. Zakona o gradnji. Ako prijavitelj raspolaže predmetom prijave temeljem pravne osnove koja nije pravo vlasništva, dužan je predočiti dokaz da ostvaruje pravo na raspolaganje nekretninom tijekom razdoblja od minimalno tri godine od završetka projekta za MSP-ove, odnosno pet godina od završetka projekta za velika poduzeća
 • Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora prije predaje projektne prijave, ishoditi i dostaviti odgovarajuće rješenje (rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš/rješenje nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš), odnosno mišljenje nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ukoliko je primjenjivo. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Regionalne potpore za ulaganja u diverzifikaciju djelatnosti postojeće poslovne jedinice u gradu Zagrebu mogu se dodijeliti isključivo MSP-ovima, a ne i velikim poduzetnicima
 • Projekt mora ostvariti doprinos zelenoj tranziciji te biti u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030
 • Projekt ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategoriji ITR-a 1 mora se odnositi na rekonstrukciju i/ili obnovu objekta koji udovoljava uvjetima kategorije minimalno četiri zvjezdice, dok se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategorijama ITR-a 0, 2, 3 i 4 moraju odnositi na gradnju, rekonstrukciju i/ ili obnovu objekata koji udovoljavaju uvjetima kategorije minimalno tri zvjezdice

VRSTE POTPORA

1. Regionalne potpore

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Grad Zagreb55%45%35%
Jadranska Hrvatska60%50%40%
Sjeverna Hrvatska70%60%50%
Panonska Hrvatska70%60%50%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Intenzitet potpore ne smije premašiti:

a) 45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike; 55% za srednje poduzetnike i 65% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, npr. kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta“ za prethodno postojeći objekt ili na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanim s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove;

b) 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 50% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja za određena mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

3. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Intenzitet potpore ne smije premašiti 50% za male poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

4. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije

Intenzitet potpora ne premašuje 40% prihvatljivih troškova i može se povećati za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima i za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

5. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja – 50%

6. Potpore za usavršavanje

Intenzitet potpore ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 • za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću

7. De minimis potpore

Maksimalni intenzitet de minimis potpore koja se može dodijeliti u sklopu Poziva Razvoj turističkih proizvoda iznosi 75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a, dok u ostalim kategorijama ITR-a iznosi 85% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 1 sukladno kategoriji potpore su:

1. Regionalne potpore za ulaganje

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi, nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, alata, mjernih uređaja, troškovi za osiguravanje pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora objekata, troškovi povezani s uvođenjem kružnog gospodarstva i sl. neophodnih za aktivnosti projekta;
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta (ERP, SRM, e-commerce, booking, pametne sobe i druga rješenja koja doprinose održivom poslovanju, produktivnosti, boljem iskustvu turista, inovativnoj ponudi i drugo)
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik u obliku patenata, autorskih prava, znanja i iskustva ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva) poput troškova pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema; izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja(softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora i koji se koriste za aktivnosti projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;

b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;

c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;

d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja u slučaju velikih poduzeća, odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

Izgradnja/ rekonstrukcija ili obnova objekata je obavezna aktivnost.

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja u proizvodnju energije neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kao što su:

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora (npr. građevinski radovi, nabava opreme i sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući i sustave za njeno skladištenje te ugradnja opreme i sustava, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava i sl.) s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent, kotlovi na biomasu i dizalice topline.

Troškovi koji nisu povezani izravno s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu prihvatljivi.

3. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su:

 • obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi objekata koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela objekta prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova); hidroizolacija i drenaža ovojnice; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice;
 • ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode;
 • zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;
 • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

Dodatni troškovi se utvrđuju kako slijedi:

– ako se trošak ulaganja u energetsku učinkovitost može utvrditi kao zasebno ulaganje u ukupnom trošku ulaganja, taj trošak povezan s energetskom učinkovitosti predstavlja prihvatljive troškove;

– u svim ostalim slučajevima troškovi ulaganja u energetsku učinkovitost utvrđuju se usporedbom sa sličnim ulaganjem koje je u manjoj mjeri usmjereno na energetsku učinkovitost, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti i bez potpore. Dobivena razlika između troškova ulaganja odgovora troškovima povezanima s energetskom učinkovitosti i predstavlja prihvatljive troškove.

Troškovi ulaganja moraju biti izravno povezani s postizanjem više razine energetske učinkovitosti, a ako to nije slučaj, tada se ne radi o prihvatljivim troškovima i potpora se neće odobriti.

4. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije

 • troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.

5. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • troškovi instrumenata, opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
 • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
 • dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.

Prihvatljivi troškovi koji se dodjeljuju po ovoj kategoriji potpore nisu primjenjivi za velike poduzetnike.

6. Potpore za usavršavanje

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, amortizacija alata i opreme ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

7. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 • troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti (do najvišeg iznosa 400.000, 00 HRK);
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK);
 • troškovi ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti;
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK);
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK);
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 10.000.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 100.000,00 HRK);
 • troškovi stručnog nadzora i sl .

KRITERIJI ZA DODJELU – GRUPA 1 Razvoj turističkih proizvoda

1. DOPRINOS ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI – maksimalno 30 bodova

1.1. Projektom je predviđeno uvođenje digitalnih rješenja usmjerenih na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.2. Projektom je predviđeno uvođenje digitalnih rješenja usmjerenih na razvoj turističkog proizvoda/usluge i/ili kroz primjenu novih tehnologija u svrhu poboljšanja usluga krajnjem korisniku

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.3. Kroz projekt se jačaju zelene vještine zaposlenika za procese prihvatljive za okoliš i/ili kružno gospodarstvo

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.4. Kroz projekt se jačaju digitalne vještine zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja

 • NE = 0 bodova
 • DA = 5 bodova

1.5. Doprinos više od jednom ekološkom cilju

 • Ublažaivanje klimatskih promjena = 2 boda
 • Prilagodbe klimatskim promjenama = 2 boda
 • Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa = 2 boda
 • Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada = 2 boda
 • Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla = 2 boda
 • Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava = 2 boda

2. DRUŠTVENA ODRŽIVOSTmaksimalno 46 bodova

2.1. Projekt se provodi na potpomognutom području ili područjima s razvojnim posebnostima: brdsko-planinskom području ili otoku

 • NE = 0 bodova
 • DA = 2 boda

2.2. Projekt doprinosi povećanju atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija

 •  Projekt se provodi u ITR 1 = 0
 • Projekt se provodi u ITR 2 = 3
 • Projekt se provodi u ITR 3 = 6
 • Projekt se provodi u ITR 0 ili ITR 4 = 8


2.3. Dodana vrijednost projektnog prijedloga

Ugostiteljsko-turistički objekti za smještaj:

 • Projekti ugostiteljsko – turističkih objekata za smještaj – 4 ili 5 zvjezdica u ITR 0,2,3,4 odnosno 5 zvjezdica u ITR 1
  • Ne – 0 bodova
  • Da – 3 boda
 • Projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj sa dodatnim sadržajima koji predstavljaju najmanje 30% od ukupnog iznosa projektnog prijedloga
  • Ne – 0 bodova
  • Da – 3 boda

Zabavni i tematski parkovi:

 • Projekti zabavnih i tematskih parkova koji uključuju ugostiteljske i druge uslužne djelatnosti i sadržaje koji predstavljaju najmanje 10% ukupne vrijednosti ulaganja
  • Ne – 0 bodova
  • Da – 3 boda
 • Projekti zabavnih i tematskih parkova koji afirmiraju lokalnu tradiciju, kulturu i baštinu
  • Ne – 0 bodova
  • Da – 3 boda

2.4. Projektom će se obnoviti postojeći objekt koji predstavlja pojedinačno nepokretno kulturno dobro i/ili objekt unutar kulturno-povijesne cjeline.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 2 boda

2.5. Projektom je predviđeno korištenje kratkih lanaca opskrbe i nabava proizvoda  s lokalnih tržišta

 • 0-1 proizvoda= 0 bodova
 • 2-3 proizvoda = 2 boda
 • Više od 3 proizvoda = 4 boda

2.6. Projektom su stvorena radna mjesta u godini m+3 (do ukupno 16 bodova)

1. Mikro poduzetnik

za svako projektom stvoreno neto radno mjesto – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

2. Mali poduzetnik

 • za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

3. Srednji poduzetnik

 • za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

4. Veliki poduzetnik:

 • za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

Ukoliko se stvoreno radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove:

a) Mikro poduzetnik

 • za svako projektom stvoreno neto radno mjesto za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom – 2 boda(do ukupno 8 bodova)

b) Mali poduzetnik

 • za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

c) Srednji poduzetnik

 • za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

d) Veliki poduzetnik

 • za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom – 2 boda (do ukupno 8 bodova)

Bodovi se zbrajaju do sveukupno 16 bodova

2.7. Prijavitelj je u projektu utvrdio barem jednu specifičnu aktivnost koja doprinosi promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi

1. za aktivnost prilagodbe objekata i opreme koja osigurava poboljšanu dostupnost za osobe s invaliditetom povrh zakonskih zahtjeva – 4 boda

 • NE = 0 bodova
 • DA = 4 boda

2. za aktivnost razvoja IKT rješenja ili za aktivnost edukacije zaposlenika vezano uz pristupačnost za osobe s invaliditetom povrh zakonskih zahtjeva  – 2 boda

 • NE = 0 bodova
 • DA = 2 boda

2.8. Prijavitelj je u projektu utvrdio barem jednu specifičnu aktivnost ili mjeru koja doprinosi promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i suzbijanju diskriminacija po bilo kojoj drugoj osnovi povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 2 boda

3. PROVEDBENI KAPACITETI – maksimalno 6 bodova

3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55, 93.21)

 • 1 završen projekt = 1 bod
 • 2 do 3 završena projekta = 2 boda
 • 4 do 6 završenih projekata = 4 boda
 • 7 i više završenih projekata = 6 bodova

4. EKONOMSKI POKAZATELJI – maksimalno 18 bodova

4.1. Turističko poslovanje će se produljiti u godini m+3.

 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati < 7 mjeseci = 0 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati 7-9 mjeseci = 4 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati > 9  mjeseci = 8 bodova

4.2. Popunjenost kapaciteta turističkog objekta na godišnjoj razini će se povećati u godini m+3.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 8 boda

4.3. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje veći je od 2,0.

 • Koeficijent < 2,0 =0 bodova
 • Koeficijent ≥ 2,0 = 2 boda

MAKSIMALNO UKUPNO BODOVA – 100 bodova

MINIMALNI BROJ BODOVA – 50 bodova

GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.

U okviru 0, 1., 2., 3. i 4. kategorije Indeksa turističke razvijenosti potiču se ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih gore navedenih objekata, dok je u 0, 2., 3. i 4. kategoriji ITR-a moguće i proširenje postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dodatnih sadržaja.

INTENZITET POTPORE –   75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a, dok u ostalim kategorijama iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Svrha Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 2 je:

 • poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike;
 • zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja više dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo;
 • digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;
 • jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;
 • razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz poticanje nove inovativne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kao i povećanje kvalitete postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji;
 • jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

U sklopu Grupe 2 Poziva Razvoj turističkih proizvoda, prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj. Prijavitelj mora imati Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu minimalno jednu (1) godinu prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje, a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju i većoj kvaliteti;
 • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
 • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi;
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja;
 • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;
 • priprema projekta;
 • priprema natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru Grupe 2;
 • upravljanje projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
 • stručni nadzor

Aktivnosti ulaganja u novogradnju i/ili povećanje smještajnih kapaciteta nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1, ukoliko se ne odnose isključivo na ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 2 sukladno kategoriji potpore su:

 • troškovi koji se odnose na podršku ulaganjima u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. trošak komunalnog doprinosa, priključka na vodovod i odvodnju, struju, trošak energetskog certifikata, trošak ishođenja uporabne dozvole i sl. – prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, analize ili studije povezane s utjecajem na okoliš itd. ;
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. trošak gradnje, obnove i rekonstrukcije objekata, uključujući i zajedničke prostorije objekata iz skupine „hoteli“, te gradnje dodatnih sadržaja poput: bazena, sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja i sl. te povezani troškovi poput pripreme zemljišta, troškovi vezani uz mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te uvođenja kružnog gospodarstva, troškovi nabava opreme, strojeva, alata, mjernih uređaja neophodnih za provedbu projekta, troškovi za osiguravanje pristupačnosti i kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora objekata i sl. neophodnih za aktivnosti projekta);
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) koja se koristi za aktivnosti projekta poput troškova pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema; izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja; digitalna rješenja povezana s aktivnosti projekta;
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK);
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

Kriteriji za dodjelu GRUPA 2 Razvoj turističkih proizvoda

1. DOPRINOS ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI – maksimalno 30 bodova

1.1. Projekt doprinosi povećanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

1.2. Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom, eko-oznake i/ili certifikatom sustava upravljanja okolišem i/ili energijom kao što su EU Ecolabel, EMAS, ISO standardi ili ekvivalent koji dokazuje smanjenje emisija CO2.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

1.3. Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji digitalna rješenja usmjerena na razvoj turističkog proizvoda/usluge i/ili kroz primjenu novih tehnologija u svrhu poboljšanja usluga krajnjem korisniku uključujući digitalni marketing.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 10 bodova

2. DRUŠTVENA ODRŽIVOST– Maksimalno 32 boda

2.1. Projektom su stvorena radna mjesta. – 28 bodova

 1. Za svako projektom stvoreno neto radno mjesto = 3 boda (do ukupno 21 bod)
 2. Ukoliko se stvoreno neto radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove. Za stvoreno neto radno mjesto = 7 bodova

 *Bodovi se zbrajaju do sveukupno 28 boda

2.2. Projekt se provodi na potpomognutom području, brdsko-planinskom području ili na otoku.

 • NE = 0 bodova
 • DA = 4 boda

3. PROVEDBENI KAPACITETI– maksimalno 10 bodova

3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55)

 •  Nije prikazano iskustvo = 0 bodova
 • 1 završen projekt = 8 bodova
 • 2 završena projekta = 9 bodova
 • 3 i više završenih projekata = 10 bodova

4. EKONOMSKI POKAZATELJI– maksimalno 28 bodova

4.1 Turističko poslovanje će se produljiti u godini m+3.

 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati < 4 mjeseci= 0 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati 4-6 mjeseci = 10 bodova
 • Turistički objekt nakon ulaganja godišnje će poslovati > 6  mjeseci = 20 bodova

4.2. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje veći je od 1,5.

 • Koeficijent < 1,5 =0 bodova
 • Koeficijent > 1,5 – 1,9 = 4 boda
 • Koeficijent ≥ 2,0 = 8 bodova

MAKSIMALNO UKUPNO BODOVA – 100 bodova

MINIMALNI BROJ BODOVA – 50 bodova

GRUPA 3 : POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 3. je poticanje ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. U okviru projekata inovacijskih klastera, potiču se ulaganja poduzetnika u istraživačko-razvojne aktivnosti i uvođenje inovacija proizvoda i usluga te procesa, posebno onih koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji te rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

U okviru ulaganja poduzetnika u nove proizvode i usluge u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti, poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh. Prihvatljivi projekti u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti su na razini TRL 3 do TRL 8, dok su u okviru aktivnosti inovacija procesa i organizacije poslovanja prihvatljivi projekti razine tehnološke spremnosti od TRL 8 do TRL 9 .

DETALJNIJE O GRUPI 3 NATJEČAJA RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODAPROČITAJTE U POSEBNOM TEKSTU INOVACIJE U TURISTIČKOM SEKTORU.

INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI

IZVOR: esavjetovanje

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Razvoj turističkih proizvoda ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći natječaj Razvoj turističkih proizvoda i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr