Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Razvoj turističkih proizvoda

PREDMET POZIVA

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

SVRHA I CILJ POZIVA

Svrha Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Uz navedeno, svrha Poziva Razvoj turističkih proizvoda je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Dio ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju, aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo.

Također, u sklopu Natječaja Razvoj turističkih proizvoda dio ulaganja dodijelit će se za potporu ulaganjima koja doprinose zelenoj tranziciji te koja su usklađena sa zakonodavnim okvirom u području okoliša na razini EU, kao i na razini Republike Hrvatske.

Razvoj turističkih proizvoda - 3 GRUPE ULAGANJA

GRUPA 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

GRUPA 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

GRUPA 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

GRUPA 1: 1.020.000.000,00 HRK

 • mikro, mala i srednja poduzeća – 500.000.000,00 HRK
 • velika poduzeća – 520.000.000,00 HRK

Najniži iznos potpore 2.000.000,00 HRK a najviši  50.000.000,00 HRK.

GRUPA 2: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos potpore 100.000,00 HRK, a najviši   1.500.000,00 HRK.

GRUPA 3: 180.000.000,00 HRK

Najniži iznos 2.000.000,00 HRK, a najviši  21.000.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Natječaja Razvoj turističkih proizvoda iznosi 1.250.000.000,00 HRK

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1 je poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti (ITR 2020), u slijedeće:
a) ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili,
b) dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,
c) turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova
gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

a) Ugostiteljski objekti za smještaj
Potiču se ulaganja u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Hoteli“:

 •  Hotel,
 • Hotel baština (heritage),
 • Difuzni hotel,
 • Aparthotel,
 • Turističko naselje,
 • Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni difuzni hotel,
 • Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike.

Potiču se ulaganja u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi“:

 • Kamp,
 • Glamping.

Potiču se i ulaganja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu u ugostiteljske objekte za smještaj ukoliko je obavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj u korisnoj površini objekta veći od 50% u odnosu na neobavezni sadržaj koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga.

Rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4. U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

Referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti je 2020. godina.

b) Dodatni sadržaji ugostiteljskih objekata za smještaj.
Potiču se ulaganja u dodatni, odnosno neobavezni sadržaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj za vrste kao u stavku a) Ugostiteljski objekti za smještaj

c) Turističko ugostiteljski objekti zabavnih i tematskih parkova
Potiču se ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj

PRIHVATLJI PRIJAVITELJI:

Za Grupu 1 u okviru Natječaja Razvoj turističkih proizvoda prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta te se odnose na klasifikacijske oznake:

 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Prijavitelj koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv prijavitelj. Ne primjenjuje se na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama

Svrha Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 1 je:

Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 1 je poduprijeti zelenu tranziciju i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti i kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, poduprijeti digitalizaciju poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina.

Nadalje, svrha Poziva u sklopu Grupe 1 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama i u konačnici razviti održiv turizam u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu te povećati kvalitetu postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji.

PRIHVATLJIVOT ULAGANJA I PROJEKTA

 • Da bi turistička infrastruktura bila predmet prijave, prijavitelj mora biti vlasnik ili imati drugi pravni interes, sukladno članku 109. Zakona o gradnji. Ako prijavitelj raspolaže predmetom prijave temeljem pravne osnove koja nije pravo vlasništva, dužan je predočiti dokaz da ostvaruje pravo na raspolaganje nekretninom tijekom razdoblja od minimalno tri godine od završetka projekta za MSP-ove, odnosno pet godina od završetka projekta za velika poduzeća
 • Projekt mora sadržavati najmanje jednu aktivnost građenja ili aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti iz popisa obaveznih aktivnosti za zelenu tranziciju i najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija, gdje su ukupno zatražena bespovratna sredstva za sve aktivnosti za zelenu tranziciju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga jednaka ili viša od 60% ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava
 • Projekt mora sadržavati aktivnost digitalizacije iz popisa obaveznih aktivnosti za digitalnu tranziciju gdje su ukupno zatražena bespovratna sredstva za sve aktivnosti za digitalnu tranziciju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga jednaka ili viša od 4% ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava
 • Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora prije predaje projektne prijave, ishoditi i dostaviti odgovarajuće rješenje (rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš/rješenje nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš), odnosno mišljenje nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ukoliko je primjenjivo. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Regionalne potpore za ulaganja u diverzifikaciju djelatnosti postojeće poslovne jedinice u gradu Zagrebu mogu se dodijeliti isključivo MSP-ovima, a ne i velikim poduzetnicima
 • Projekt mora ostvariti doprinos zelenoj tranziciji te biti u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030
 • Projekt ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategoriji ITR-a 1 mora se odnositi na rekonstrukciju i/ili obnovu objekta koji udovoljava uvjetima kategorije minimalno četiri zvjezdice, dok se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategorijama ITR-a 0, 2, 3 i 4 moraju odnositi na gradnju, rekonstrukciju i/ ili obnovu objekata koji udovoljavaju uvjetima kategorije minimalno tri zvjezdice.
 • U roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:

 • građenje objekata
 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju:

 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 • ulaganja u održivu mobilnost;
 • ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:

 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

 • ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

 • uređenje okoliša;
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 • ulaganja u usavršavanje;
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
  – izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

VRSTE POTPORA

1. Regionalne potpore

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzeće
Grad Zagreb55%45%
Jadranska Hrvatska60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%
Panonska Hrvatska70%60%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Intenzitet potpore ne smije premašiti:

a) 45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike; 55% za srednje poduzetnike i 65% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, npr. kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta“ za prethodno postojeći objekt ili na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanim s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove;

b) 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 50% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja za određena mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

3. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Intenzitet potpore ne smije premašiti 50% za male poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

4. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije

Intenzitet potpora ne premašuje 40% prihvatljivih troškova i može se povećati za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima i za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj, a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

5. Potpore za usavršavanje

Intenzitet potpore ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 • za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću

6. De minimis potpore

Maksimalni intenzitet de minimis potpore koja se može dodijeliti u sklopu Poziva Razvoj turističkih proizvoda iznosi 85% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 1 sukladno kategoriji potpore su:

1. Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu imovinu:

 • trošak gradnje,
 • rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenjem utroška energije i vode i/ili smanjenjem emisija CO2 i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 • drugo opremanje objekata;
 • nabava digitalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti u projektu,
 • nabava IKT infrastrukture;
 • nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije (Internet stvari, umjetna inteligencija i sl.);
 • nabava mrežne opreme (pasivne i aktivne);
 • uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost;
 • nabava ostale opreme izravno potrebne za provedbu aktivnosti u projektu (npr. sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, sustavi za zaključavanje, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi, sustavi hotelskog upravljanja i sl.)
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti (uvođenje digitalnih tehnologija i rješenja u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, kao i na uvođenje kružne ekonomije doprinosi i zelenoj i digitalnoj tranziciji);
 • uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama;
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • uređenje zelenih površina;
 • uređenje plaža.

Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • uvođenje rješenja za optimizaciju procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd);
 • troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Ulaganje mora ostati u području koje prima potporu tijekom najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, odnosno najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova.
Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz sljedeće uvjete:
(a) za zemljišta i zgrade zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja za velike poduzetnike, odnosno tri godine u slučaju MSP-ova;
(b) za postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja u proizvodnju energije neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kao što su:

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora (npr. građevinski radovi, nabava opreme i sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući i sustave za njeno skladištenje te ugradnja opreme i sustava, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava i sl.) s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent, kotlovi na biomasu i dizalice topline.

Troškovi koji nisu povezani izravno s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu prihvatljivi.

3. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su:

 • obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi objekata koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela objekta prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova); hidroizolacija i drenaža ovojnice; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice;
 • ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode;
 • zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;
 • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

Dodatni troškovi se utvrđuju kako slijedi:

– ako se trošak ulaganja u energetsku učinkovitost može utvrditi kao zasebno ulaganje u ukupnom trošku ulaganja, taj trošak povezan s energetskom učinkovitosti predstavlja prihvatljive troškove;
– u svim ostalim slučajevima troškovi ulaganja u energetsku učinkovitost utvrđuju se usporedbom sa sličnim ulaganjem koje je u manjoj mjeri usmjereno na energetsku učinkovitost, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti i bez potpore. Dobivena razlika između troškova ulaganja odgovora troškovima povezanima s energetskom učinkovitosti i predstavlja prihvatljive troškove.

Troškovi ulaganja moraju biti izravno povezani s postizanjem više razine energetske učinkovitosti, a ako to nije slučaj, tada se ne radi o prihvatljivim troškovima i potpora se neće odobriti.

4. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije

 • troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.

5. Potpore za usavršavanje

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, amortizacija alata i opreme ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

6. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 • troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti;
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK);
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK);
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK);
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 10.000.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK);
 • troškovi stručnog nadzora i sl .

GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Predmet Poziva Razvoj turističkih proizvoda u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.

U okviru 0, 1., 2., 3. i 4. kategorije Indeksa turističke razvijenosti potiču se ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih gore navedenih objekata, dok je u 0, 2., 3. i 4. kategoriji ITR-a moguće i proširenje postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dodatnih sadržaja.

INTENZITET POTPORE – 85%

Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 2 je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina.

U sklopu Grupe 2 Poziva Razvoj turističkih proizvoda, prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan. 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 • ulaganja u održivu mobilnost;
 • uređenje okoliša;
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije;
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 • aktivnosti stručnog nadzora.
 • ulaganja u usavršavanje.

Aktivnosti ulaganja u novogradnju i/ili povećanje smještajnih kapaciteta nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1, ukoliko se ne odnose isključivo na ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru Poziva Razvoj turističkih proizvoda za Grupu 2 sukladno kategoriji potpore su:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom;
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti;
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga;
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta;
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd);
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika;
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR);
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR);
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA

Predmet Poziva Potpore za inovacije u turističkom sektoru je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

U okviru ulaganja poduzetnika u nove proizvode i usluge u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti, kroz potpore za inovacije u turističkom sektoru poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh. Prihvatljivi projekti u okviru istraživačko-razvojnih aktivnosti su na razini TRL 3 do TRL 8, dok su u okviru aktivnosti inovacija procesa i organizacije poslovanja prihvatljivi projekti razine tehnološke spremnosti od TRL 8 do TRL 9 .

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 180.000.000,00 HRK

 • najniži iznos 2.000.000,00 HRK,
 • najviši iznos 21.000.000,00 HRK.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija  su:

1. KRUŽNI TURIZAM – razvoj održivih goriva i prijevoznih tehnologija, postupci i alati za smanjenje nastanka otpada od hrane, prakse/ tehnologije za učinkovitu uporabu vodnih resursa, energetsku i resursnu učinkovitost, kružne prehrambene usluge i ugostiteljstvo, smanjenje upotrebe materijala za jednokratnu upotrebu uz istodobno osiguravanje zdravlja i sigurnosti posjetitelja, socijalne inovacije i modeli upravljanja za pouzdane lance opskrbe, uključujući lokalne projekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, nove ambalažne materijale i razvoj novih modela održivog turizma;

2. MJERENJE I SMANJIVANJE EKOLOŠKOG OTISKA – razvoj metoda ekološkog otiska proizvoda/ organizacije u ekosustavu turizma kako bi se prikupili referentni podaci za razvoj sektorskih pravila kategorije, razvoj pravila kategorije za tipične turističke proizvode i usluge uzimajući u obzir različiti turistički kontekst (npr. udaljene lokacije), razvoj alata za potporu turističkim poduzećima pri procjenjivanju ekološkog otiska proizvoda/ organizacije za njihove proizvode i usluge;

3. ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE U POGLEDU TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH USLUGA – aktivnosti povezane s podatkovnim prostorom za turizam u svrhu poticanja održivosti destinacija i smanjenja učinaka prekomjernog turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, poboljšanja doživljaja, za povezivanje turista s doživljajem prije i poslije putovanja, aktivnosti povezane s ciljevima europskog podatkovnog prostora za kulturnu baštinu, aktivnosti razvoja inovativnih, održivih i pristupačnih oblika turističkih usluga u kojima se upotrebljavaju napredne tehnologije (umjetna inteligencija, virtualna stvarnost, proširena stvarnost i sl.)

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Razvoj turističkih proizvoda ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći natječaj Razvoj turističkih proizvoda i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u sektoru turizma, molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: MINT