SOCIJALNI FOND

  • Dobro upravljanje
  • Obrazovanje
  • Zapošljavanje
  • Socijalno uključivanje
Socijalni fond - briga za starije i nemoćne. Male siluete dvije starije osobe, jedna sa štapom, a između njih dvije ruke koje ih štite

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Osnovni cilj Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Program stavlja fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva. Ukupna alokacija sredstava za navedeno razdoblje iznosi oko 1 850 000 000 kn raspoređenih na 5 prioritetnih osi. Četiri temeljna područja ulaganja su mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potporu javnoj upravi. Peta os odnosi se na tehničku pomoć.

“The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.” Albert Einstein

Socijalni fond - Čovjek na kolodvoru s velikom bradom prosi i drži natpis seeking human kindness

Socijalni fond - ciljevi i korisnici

Zapošljavanje

Ciljevi se odnose na smanjenje postojeće nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti, promicanje reintegracije nezaposlenih osoba na tržište rada. srednjih poduzeća i obrta pružanjem stručnih i poduzetničkih znanja i vještina. Korisnici mogu biti raznenevladine organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i neprofitne organizacije. Zatim javne ustanove, privatne institucije, organizacije koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju, privatne tvrtke, lokalne i regionalne razvojne agencije. Aplicirati mogu i zadruge i međunarodne organizacije, socijalni partneri, komore, MSP-ovi, socijalna poduzeća, lokalna i regionalna partnerstva.

Socijalno uključivanje

Usmjereno je na potpore socijalno osjetljivim skupinama u nepovoljnom položaju. Potiče razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti. Teži usklađivanju rada i obiteljskog života kroz razvoj novih i poboljšanje kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici. Korisnici: Nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, privatne tvrtke, lokalna i područna samouprava, lokalne i regionalne razvojne agencije.

Obrazovanje

Prioritetna os usmjerena na povećavanje ulaganja u ljudski kapital i unapređenje učinkovitosti i kvalitete sustava obrazovanja. Potiče ulaganje u cjeloživotno učenje i unaprijeđenije ljudskog kapitala u istraživanju i razvoju. Korisnici su dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta(uključujući privatna). Aplicirati mogu i udruge učenika/studenata, centri za obrazovanje djece/učenika/studenata s invaliditetom, nevladine udruge, javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika, istraživački instituti, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave i sl.

Dobro upravljanje

Prioritetna os usmjerena na jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno–ekonomski rast i demokratski razvoj. Aplicirati mogu organizacije civilnoga društva ili mreže organizacija civilnoga društva koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade. Također prihvatljivi prijavitelji mogu biti pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge. Kao partneri mogu sudjelovati i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i međunarodne organizacije.

Kako aplicirati na natječaje iz Europskog socijalnog fonda?

Socijalni fond kao što smo već opisali, namijenjeni su financiranju projekta usmjerenih na unapređenje civilnog društva i ugroženih skupina u društvu. Većina Poziva financira ulaganje u ljudsku komponentu, bilo da se radi o obrazovanju, zaposlenosti ili skupinama u nepovoljnom položaju. Tu se prije svega misli na djecu i osobe s posebnim potrebama, dugo nezaposlene osobe(žene), branitelje i sl. Dio sredstava namijenjen je i ulaganju u unapređenje infrastrukture poboljšanje kvalitete života ugroženim skupinama društva. Postupak prijave vrši se elektronskim putem odabirom natječaja i popunjavanjem Prijavnog obrasca A.

LINK ZA PRIJAVU

Nakon što pristupite na službenu stranicu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odabirete željeni natječaj.  U gornjem desnom kutu imate upute za korištenje prilikom popunjavanja prijavnog obrasca. Prvo provjerite uvjete prihvatljivosti i kriteriji isključenja. Tek kada ste sigurni da možete aplicirati proučite detaljno natječajnu dokumentaciju. Ostala natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama: www.strukturnifondovi.hr i na www.efs.hr.

Za razliku od ostalih natječaja, kod prijava na socijalne projekte jedna od najvažnijih stvari je odabir kvalitetnih partnera. Svaki Poziv ima objavljen kriteriji odabira koji je poželjno dobro poručiti prilikom prijave. Prilikom pisanja prijave opišite svrhu projekta, provedbene kapacitete i održivost rezultata nakon završetka. Pročitajte detaljno upute za prijavitelje i uskladite svoje aktivnosti s općim i specifičnim ciljevima Poziva. Svaki Poziv osim cilja ima i zadane pokazatelje, a projekt mora doprinijeti njihovom ostvarivanju. Tijekom provedbe projekta obvezni ste prikupljati podatke i izvještavati o navedenim pokazateljima. Socijalni projekti u pravilu ne smiju generirati prihod od projektnih aktivnosti. I za kraj proučite Horizontalne teme koje čestu donose presudne bodove potrebne za uspješno apliciranje.

Kao i kod svih projektnih prijava kvalitetna priprema uvelike pomaže prilikom pisanja same prijave. Pratite natječaje u najavi i potražite partnere prije objave natječaja. Lokalne zajednice i njihovi kapaciteti su često prednost prilikom prijave. Pročitajte pitanja i odgovore i ako možete posjetite službenu radionicu. Kod složenijih projekata i većih iznosa potpore angažirajte profesionalne konzultante jer će vam uvelike olakšati samu provedbu koja je najzahtjevniji dio projekta.

Nadamo se da smo Vam bar malo olakšali shvaćanje procedura i postupaka prijave. S obzirom na to da su socijalni projekti usmjereni na dobrobit cjelokupnog društva, za sva pitanja i nejasnoće kontaktirajte nas u bilo kojem trenutku i rado ćemo Vam pomoći ako možemo.

ADITUS PRO

Socijalni fond - ekran na kojemu piše DO MORE.