INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA - STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE

Inovacije u S3 područjima – Strategija pametne specijalizacije. Kugla u sredini na kojoj pišu brojevi 0 i 1, s jedne strane ljudski prst dodiruje kuglu a s druge prst robotizirane ruke.

Predmet Poziva:

Ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Svrha (cilj) Poziva:

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja

Poziv Inovacije u S3 područjima usmjeren je na 5 tematskih područja i 13 podsektora. Strategija pametne specijalizacije odnosi se na: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija. Tematska prioritetna područja nisu sektori niti tehnologije. S3 se odnosi na područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga. Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva moraju se odnositi na jedno od tematskih područja ili podsektora. Detaljniji pregled pogledajte u tablici ispod.

U okviru strategije pametne specijalizacije, RH je definirala dvije horizontalne teme , koje mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih poslovnih prilika. To su Ključne razvojne tehnologije ( engl. „KETs – Key Enabling Technologies“ ) i Informacijsko-komunikacijske tehnologije ( engl. „ICT – Information and Communications Technology ). One mogu mogu imati primjenu u više područja i mogu biti od iznimne važnosti u razvoju gospodarstva. Primjenom horizontalnih tema postoji mogućnost ostvarivanja dodatnih bodova u postupku prijave projektnog prijedloga.

STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE - TEMATSKA PODRUČJA

Izrezaks3

Pozivom Inovacije u S3 područjima sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Iznos potpore:

Vrijednost natječaja – 634.000 .000,00 HRK

Maksimalna potpora – 20.000.000,00 HRK 

Minimalna potpora –  750.000,00 HRK.

Vrste i intenzitet potpore

REGIONALNE POTPORE

  • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

POTPORE ZA INOVACIJE

  • Maksimalno 50% prihvatljivih troškova

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

  • Maksimalno 75% prihvatljivih troškova, ne više od 750 000 HRK.

A) Regionalne potpore za ulaganje

1) Potpore namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu 

2) Regionalne potpore za ulaganje mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.

3) Intenzitet regionalne potpore za ulaganje iznosi:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

4) Maksimalan iznos regionalne potpore je 10.000.000,00 HRK.

5) Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova

6) Uvjeti za dodjelu regionalne potpore: ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 3 (tri) godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova. Moguća je zamjena opreme u slučaju kvara ili zastarjelosti, pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja.

7) Korisnik mora potvrditi da u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještaj u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najviše 2 (dvije) godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora.

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

1) Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja iznosi maksimalno 50% prihvatljivih troškova .

2) Maksimalan iznos potpore iznosi 20.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis ):

1) Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.

2) Iznos potpore male maksimalno 10% vrijednosti projekta, a ukupan iznos potpore ne može biti veći od 750.000,00 HRK

3) Maksimalan intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 75% prihvatljivih troškova

Prihvatljive kategorije troškova

REGIONALNE POTPORE

Ulaganje u materijalnu imovinu:

  • nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
  • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

1. Troškovi plaća osoblja  zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta

2. Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt.

4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.

5. Troškovi znanja i patenata.

6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

Potpore male vrijednosti (Program de minimis ):

1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK ;

2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, prihvatljivi su do 40.000,00 HRK ;

3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);

4. Troškove revizije projekta ;

5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon;

6. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

7. Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja, po ovom Pozivu, za Potpore male vrijednosti (Program de minimis ) kumulativno ne smiju premašivati gornju granicu za Potpore de minimis koja iznosi 10% vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr