Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija - Natječaj u najavi

PREDMET POZIVA:

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

CILJ NATJEČAJA

Cilj poziva je transormacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Pozivom će se potaknuti ulaganja u unaprjeđenje poslovnih modela u cjelokupnom proizvodnom lancu – od stvaranja, proizvodnje, distribucije, plasmana i dostupnosti proizvoda i usluga temeljenih na kulturno umjetničkim vrijednostima i visoke razine kvalitete. Poziv je usmjeren na razvijanje inovativnih poslovnih modela koji će zamijeniti tradicionalne procese proizvodnog lanca, podići razinu kvalitete i  konkurentnosti kulturno umjetničkog sadržaja na tržištu, iskoristiti potencijal digitalnog tržišta, privući veći broja korisnika i publike te osigurati održivi rast poslovnih subjekata.

Podržana će biti isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose cilju poziva i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, razvoja, stvaranja, proizvodnje, distribucije i dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • arhitektura
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • mediji, baština, dizajn
 • izvedbene umjetnosti
 • knjiga i nakladništvo
 • primijenjene i vizualne umjetnosti

Pozivom Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  250.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva:

GRUPA A:

 • Od 300.000,00 do 7. 500.000,00  – iznos alokacije: 200.000.000,00 HRK

GRUPA B:

 • Od 100.000,00 do 1.400.000,00 kuna – iznos alokacije: 50.000.000,00 HRK

Intenzitete potpore:

GRUPA A: Od 50% – 70%

GRUPA B:  85%

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

  Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U okviru Poziva Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, potpora se ne može dodijeliti:

 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga prijavitelju čija osnovna djelatnost nije u prihvatljivom području te nije ostvario više od 50% prihoda od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga u jednoj od zadnje tri godine prije predaje projektnog prijedlog
 • prijavitelju koji je u teškoćama (ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama;)
 • prijavitelju u grupi A koji nema minimalno 1 (jednog) zaposlenog na temelju sati rada u 2021. godini
 • prijavitelju čija osnovna djelatnost nije u prihvatljivom području te nije ostvario više od 50% prihoda od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga u jednoj od zadnje tri godine prije predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju čiji poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

 • Projektne aktivnosti koje se odnose na ulaganje u projekte energetske učinkovitosti, projekte energetske učinkovitosti zgrada, učinkovito grijanje i hlađenje ne smiju biti glavni cilj provedbe projekta
 • Rezultati ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta. Ovo ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u predmetnoj NUTS 2 regiji tijekom navedenog minimalnog razdoblja
 • Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti/potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina
 • U slučaju kada prijavitelj zemljištem koje je predmet investicije/zahvata za koji se prijavljuje projekt upravlja putem zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedeno zemljište tijekom razdoblja od minimalno 3 (tri) godine od završetka projekta. Navedeno vrijedi i za rekonstrukciju građevine u najmu

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA A:

REGIONALNE POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
 • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka
 • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata,  e s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Grad Zagreb55%45%35%
Jadranska Hrvatska60%50%40%
Sjeverna Hrvatska70%60%50%
Panonska Hrvatska70%60%50%

SAVJETODAVNE USLUGE – GRUPA A:

 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 • Usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • Usluge stručnog nadzora građenja
 • Ostale usluge povezane s projektom ulaganja

INTENZITET POTPORE – 50%.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE – GRUPA A:

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

INTENZITET POTPORE – 60% za srednje poduzetnike (70% za osobe s invaliditetom) i 70% za mikro i male poduzetnike.

POTPORE ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA – GRUPA A:

 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

INTENZITET POTPORE – 50%.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA A:

1. Upravljanje projektom:

a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK);

b) Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK).

d) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK)

2. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

INTENZITET POTPORE – 50%.

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA B:

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA B:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti unapređenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga
 •  Aktivnosti upravljanja projektom

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 30.000,00 HRK);
 • Trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.
 • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

INTENZITET POTPORE – 85%.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za Poziv transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za Poziv transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: esavjetovanje

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr