Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

PREDMET POZIVA:

Natječaj transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ima za cilj omogućiti poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribucija novih inovativnih proizvoda i usluga.

CILJ NATJEČAJA

Cilj poziva je transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija je usmjerena na transformaciju stvaralaštva, proizvodnje i/ili distribucije i/ili plasmana odnosno dostupnosti kreativnog i kulturnog sadržaja koje uz ulaganje u digitalnu tehnologiju, prateće reforme poslovanja i infrastrukturu otvara priliku za konkurentnu kulturnu i kreativnu industriju.

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija i sveobuhvatna digitalna transformacija podrazumijeva kompetencije poslovnog subjekta za prelazak na nove digitalizirane modele kulturne i kreativne proizvodnje, te kvalificiranu radnu snagu za nove poslovne modele. Time se kroz nova tehnološka rješenja stvaraju preduvjeti za inovativno radno okruženje. Kako bi se to ostvarilo neophodno je jačati kapacitete poduzetnika za digitalnu transformaciju i prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu unapređenjem postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostavom novih poslovnih modela.

Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu. Digitalna tranzicija i uvođenje inovacija rezultirat će digitalnim rješenjima dosadašnjih analognih praksi, kao i nekim potpuno novim rješenjima.

Uvođenjem novih tehnologija u procese poslovanja povećat će se dostupnost kulturnog i kreativnog sadržaja, a digitalni kontekst doprinijet će većem dosegu i visokom stupnju vidljivosti na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Podržana će biti isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose cilju poziva i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, razvoja, stvaranja, proizvodnje, distribucije i dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI PREMA NKD-U:

 • arhitektura
  • 71.11 Arhitektonske djelatnosti

 • dizajn
  • 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • elektronički mediji
  • 60.10 Emitiranje radijskog programa
  • 60.20 Emitiranje televizijskog programa
  • 63.12 Internetski portali
 • film
  • 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • fotografija
  • 74.20 Fotografske djelatnosti

 • glazba i izvedbene umjetnosti
  • 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
  • 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
  • 90.01 Izvođačka umjetnost
  • 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • izdavaštvo
  • 58.11 Izdavanje knjiga
  • 58.13 Izdavanje novina
  • 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
  • 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
  • 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
  • 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
 • muzeji, knjižnice i baština
  • 91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
  • 91.02 Djelatnosti muzeja
 • videoigre
  • 58.21 Izdavanje računalnih igara
  • 62.01 Računalno programiranje

prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

 • umjetnost
  • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
  • 90.04 Rad umjetničkih objekata

 • umjetnički i tradicijski obrti – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore
  • 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
  • 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
  • 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
  • 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
  • 31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
  • 32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
  • 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Pozivom Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

CILJANA SKUPINA: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

UKUPNO DOSTUPNA SREDSTVA ZA DODJELU: 

 1. GRUPA A – 21.000.000,00 EUR
 2. GRUPA B – 12.180.702,10 EUR 

BESPOVRATNA SREDSTVA:

 1. GRUPA A: Od 40.000,00 EUR do 995.000,00 EUR
 2. GRUPA B: Od 15.000,00 EUR do 300.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE:

 1. GRUPA A: Od 45% – 70%
 2. GRUPA B:  85% prihvatljivih troškova

ROK ZA PRIJAVU: 30.04.2024. – 01.07.2024.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA:

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti. Naveden uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, koje su upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Također, uvjet nije primjenjiv za fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice.

 Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

 • trgovačka društva i obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

  Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • obrti
 • umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

U okviru Poziva Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, potpora se ne može dodijeliti:

 • Prijavitelju koji nema status mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova
 • Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na  registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje godinu dana prije podnošenja projektne prijave
 • Prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti tj. ne ma registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području u kojima se provode projektne aktivnosti
 • Prijavitelju koji nema najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) ili nije samozaposlen u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog (2023.)
 • Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelju čiji poslovni prihodi u jednoj od 4 godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

 • Cilj projekta je u skladu s ciljevima investicije NPOO.C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija te slijedom toga odgovara predmetu i svrsi Poziva
 • Rezultati ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta. Ovo ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u predmetnoj NUTS 2 regiji tijekom navedenog minimalnog razdoblja
 • Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti/potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina
 • U slučaju kada prijavitelj zgradom/poslovnim prostorom koje je predmet investicije/zahvata za koji se prijavljuje projekt upravlja putem zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedenu zgradu/poslovni prostor tijekom razdoblja od minimalno tri (3) godine od završetka projekta. Navedeno vrijedi i za preuređenje i/ili modernizaciju zgrade ili poslovnih prostora u najmu

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA A:

REGIONALNE POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA:

Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – OBVEZNA AKTIVNOST

 Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina)

 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJAINTENZITET POTPORE
Veličina poduzećaMalo poduzećeSrednje poduzeće
Grad Zagreb55%45%
Jadranska Hrvatska60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%
Panonska Hrvatska70%60%

SAVJETODAVNE USLUGE – GRUPA A:

 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu planova i strategija digitalne transformacije poduzeća i/ili digitalizacije poslovnih procesa, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa te za ostale usluge povezane s projektom, a koje nisu trajna ili periodična aktivnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

INTENZITET POTPORE – 50%.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE – GRUPA A:

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;  troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

INTENZITET POTPORE – 60% za srednje poduzetnike (70% za osobe s invaliditetom) i 70% za mikro i male poduzetnike.

POTPORE ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA – GRUPA A:

 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

INTENZITET POTPORE – 50%.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA A:

1. Upravljanje projektom:

 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 5.000,00 EUR);
 • Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 20.000,00 EUR).
 • Trošak revizije projekta do najvišeg iznosa troška revizije od 20.000,00 EUR)

2. Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

3. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

4. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7 % prihvatljivih izravnih troškova u okviru potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, itd.)

5. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST – OBVEZNA AKTIVNOST (npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 5.000,00 EUR)

INTENZITET POTPORE – 50%.

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA B:

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA B:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – OBVEZNA AKTIVNOST

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj tranziciji poslovnog subjekta, uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te mogu obuhvaćati upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

Aktivnosti mogu uključivati i:

 • usavršavanje djelatnika
 • sudjelovanje na sajmovima
 • ostale aktivnosti povezane s provedbom projekta (upravljanje projektom, promidžba i vidljivost, provedba horizontalnih načela

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva, trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR odnosno 40.000,00 HRK); Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja ili modernizacije poslovnog prostora
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina)
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta.
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
 • Troškovi povezani s predavačima za potrebe usavršavanja
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.
 • Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosi (maksimalni iznos tih troškova je do 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta).
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije)
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti sukladno točki 5.8 Uputa za prijavitelje npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK).

INTENZITET POTPORE – 85%.

Napomene:

Ulaganje u materijalnu imovinu

 Stečena imovina mora biti nova, osim za MSP-ove i za stjecanje poslovne jedinice.

Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) za zgrade koje su predmet ulaganja, a nisu vlasništvo prijavitelja, zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja;

b) za postrojenja ili strojeve najam mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o najmu.

Trošak preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti može iznositi do 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi su oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik,) koja se koristi za aktivnosti projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju malih i srednjih poduzeća.

PROJEKTNO FINANCIRANJE:

Prijavitelj za grupu A mora dokazati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:
1.Financiranje kreditom banke
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj mora u roku od 15 kalendarskih dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta*(5) umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava, a kako bi mogao potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

2.Financiranje vlastitim sredstvima
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj mora u roku od 7 kalendarskih dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15 % ukupne vrijednosti projekta. Izvod ne smije biti stariji od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

3.Kombinirano financiranje
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj mora u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO dostaviti Ugovor o kreditu i dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15 % preostale vrijednosti projekta (razlike ukupne vrijednosti projekta umanjene za bespovratna sredstva i iznos kredita). O omjerima sredstava iz kredita i vlastitih sredstava prijavitelj može samostalno odlučiti vodeći računa da njihov zbroj mora odgovarati gore navedenoj definiciji zatvorene financijske konstrukcije.

Prijavitelj mora dostaviti dokaz o zatvorenoj financijskoj konstrukciji u zadanom roku, jer u suprotnom neće doći do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kriteriji odabira u sklopu poziva Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za Poziv transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za Poziv transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: NPOO

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr