Ulaganja u vinarije i marketing vina

Vinograd, grozd - Ulaganja u vinarije i marketing vina

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA “Ulaganja u vinarije i marketing vina”

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Potpora predstavlja sredstva namijenjena za provedbu mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina u okviru provedbe Nacionalnog programa su poduzeća u sektoru vina (vinarije — fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela Il. Priloga VII., organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Podnositelj prijave na Javni natječaj Ulaganja u vinarije i marketing vina mora ispunjavati uvjete:

Fizîčke osobe koje su obvcznici poreza na dohodak/dobit

  • mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR
  • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih nili ili promet manji od 200 milijuna EUR
  • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i viśe

INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

  • 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) – max 50% prihvatljivih troškova
  • 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 7O0  zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR – max 25% prihvatljivih troškova
  • 550.000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više – max 24% prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • Izgradnja, stjecanje ili poboljšanje nepokretna imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
  • Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
  • Opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretna imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,
  • Troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova,


Sve aktivnosti koje su provedene nakon podnošenja prijave projekta na Javni natječaj mogu sc sufinancirati, osim u slučaju projekta koțem je glavna iłi jedna od aktivnosti poboljšanje objekta te se za takve projekta, u dijelu te aktivnosti, početak aktivnosti koje se mogu sufinancirati računa od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donoścnia Odluke o odobrenju projekta. Iznimno, opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.

Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smije premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine.

Troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta na gospodarstvu. izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja, rekonstrukcije i/ili obnove objekta vinarije i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjene objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, ili opremanja vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata, a pod uvjetom da je prezentacijski ili prodajni objekt predmet ulaganja ili je kao takav postojao i prije na lokaciji provedbe projekta te su aktivnosti uređenja okoliša usmjerene u poboljšanje funkcije prezentacijskog ili prodajnog objekta.

Ako Podnositelj nije dostavio Prijavni obrazac, obrazac Plan aktivnosti ili isti nije potpisan i ovjeren od Podnositelja te ako u slučaju ulaganja u izgradnju/poboljšanje nepokretne imovine nije dostavljen Glavni projekt i Troškovnik radova prijava će biti odbačena.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: apprrr