Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza

Unapređivanje-infrastrukture-za-pružanje-socijalnih-usluga-u-zajednici

Predmet Poziva:
➢ Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Svrha (cilj) Poziva:
➢ Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Napomena: proces deinstitucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga je proces smanjenja broja osoba u institucijama na dugotrajnom smještaju te njihov prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici u kojoj se uspostavljaju svi potrebni izvaninstitucijski oblici skrbi i službe podrške. Prevencija institucionalizacije uključuje postojanje mreže izvaninstitucijskih oblika skrbi i službi podrške u zajednici koji podržavaju obiteljski život i sprječavaju potrebu za institucionalizacijom, stoga se ovim Pozivom neće financirati aktivnosti usmjerene na smještaj kao institucijski oblik skrbi i smještaj kao izvaninstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji.

Bespovratna sredstva dodijelit će se:

➢ projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; a koje su namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:

djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
• djeca i mladi s problemima u ponašanju;
• djeca s teškoćama u razvoju;
• odrasle osobe s invaliditetom;
• starije i nemoćne osobe;
• beskućnici;
• osobe s problemima ovisnosti;
• žrtve obiteljskog nasilja;
• žrtve trgovanja ljudima;
• djeca bez pratnje;
• trudnice i roditelji s djecom do godine dana starosti;
• članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

U okviru ovog Poziva mogu se financirati: izvanistitucijske usluge definirane Zakonom o socijalnoj skrbi kako slijedi: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje.

U okviru ovog Poziva ne može se financirati:

– smještaj kao institucijski oblik skrbi;

– smještaj kao izvaninstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji.

Rok za predaju projektnih prijedloga – 14. siječnja 2020. godine do 11:00:00 sati.
Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 16. rujna 2019. godine od 11:00:00 sati.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava – 616.200.000,00 HRK.

Stopa sufinanciranja – 100% prihvatljivih troškova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu – 400 000 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu – 15 000 000 HRK.

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti:
➢ ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
• dom socijalne skrbi;
• centar za socijalnu skrb;
• centar za pružanje usluga u zajednici;
• centar za pomoć u kući;
ili
➢ udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
ili
➢ fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
ili
➢ pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

U slučaju partnerstva, partner mora zadovoljiti jedan od sljedećih kriterija:

– ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
• dom socijalne skrbi;
• centar za socijalnu skrb;
• centar za pružanje usluga u zajednici;
• centar za pomoć u kući;

– udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne uslugE

– fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;

– pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima;

– jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti

1. izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

2. dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta, prilagodba i dogradnja objekata u skladu sa specifičnim potrebama korisnika i sl.) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.);

3. izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;

4. stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;

5. kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;

6. kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;

7. procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela34 (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);

8. nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;

9. nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);

10. nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga ;

11. priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;

12. edukacija za pružatelje usluga isključivo vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;

Napomena: projekt se neće smatrati prihvatljivim u slučaju da su aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, uključujući kupovinu neizgrađenog zemljišta i/ili nekretnina:

• planirane/ostvarene na neizgrađenom zemljištu/nekretnini nad kojima postoji hipoteka ili druga vrsta tereta;

• planirane/ostvarene na neizgrađenom zemljištu/nekretnini u izvanknjižnom vlasništvu.

Prihvatljive kategorije troškova

1. troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. troškovi dogradnje, rekonstrukcije, održavanja građevine, obnove i prilagodbe objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
3. troškovi izgradnje novih objekata te troškovi pripremnih radova i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. troškovi dovođenja komunalnih priključaka, rušenja postojećeg objekta, čišćenja zemljišta, iskolčenja i sl.);
4. troškovi stručnog nadzora radova te troškovi aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
5. troškovi kupovine neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
Troškovi kupovine neizgrađenog zemljišta prihvatljivi su pod sljedećim uvjetima:
• trošak kupovine neizgrađenog zemljišta ne prelazi 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta;
U projektnoj prijavi, u okviru proračuna potrebno je istaknuti planirani/ostvareni trošak, kako bi se moglo provjeriti odgovara li traženi iznos vezan uz kupovinu neizgrađenog zemljišta dozvoljenom iznosu od 10 % za sveukupni trošak kupovine od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
• kupoprodaja zemljišta izravno je povezana s ciljevima projekta i svrhom poziva.
• troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što se dokazuje potvrdom neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela36;
• u slučaju da je u trenutku predaje projektne prijave trošak kupovine neizgrađenog zemljišta samo planirani, a ne i ostvareni trošak, navedenu potrebnu potvrdu neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela korisnik je dužan dostaviti PT-u 2 uz zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana uz prvi izdatak kupovine zemljišta.
• dostavljen je podatak i dokument iz kojega je razvidan datum kupoprodaje; navedeno je korisnik dužan dostaviti PT-u 2 uz zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana uz prvi izdatak kupovine zemljišta.
• na kupljenom zemljištu osigurava se trajnost operacije; navedeno se dokazuje kupoprodajnim ugovorom koji je korisnik dužan dostaviti PT-u 2 uz zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana uz prvi izdatak kupovine zemljišta.
• kupljeno neizgrađeno zemljište ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati niti dati u zakup/najam tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon završetka provedbe projekta.
• kupoprodaja i/ili gradnja, razvoj i rekonstrukcija nisu prethodno financirani sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima.
Sve navedeno dokazuje se provjerom dostavljene Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.
U slučaju nepoštivanja prethodno navedenih uvjeta, trošak kupovine neizgrađenog zemljišta smatrat će se neprihvatljivim.
6. troškovi kupovine nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
Troškovi kupovine nekretnina prihvatljivi su pod sljedećim uvjetima:
• trošak kupovine nekretnina ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
U projektnoj prijavi, u okviru proračuna potrebno je istaknuti planirani/ostvareni trošak, kako bi se moglo provjeriti odgovara li traženi iznos vezan uz kupovinu nekretnina dozvoljenom iznosu od 10 % za sveukupni trošak kupovine od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
• troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što se dokazuje potvrdom neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela;
U slučaju da je u trenutku predaje projektne prijave trošak kupovine nekretnina samo planirani, a ne i ostvareni trošak, navedeno se dokazuje provjerom dostavljene Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.
Navedenu potrebnu potvrdu neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela korisnik je dužan dostaviti PT-u 2 uz zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana uz prvi izdatak kupovine nekretnina.
• nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz navedenog ograničenja); i
Navedeno se dokazuje provjerom dostavljene Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.
• kupljena nekretnina ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati niti dati u zakup/najam tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon završetka provedbe projekta.
Navedeno se dokazuje provjerom dostavljene Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.
U slučaju nepoštivanja prethodno navedenih uvjeta, trošak kupovine nekretnina smatrat će se neprihvatljivim;
7. troškovi procjene neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
8. troškovi nabave specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
9. troškovi nabave ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
10. troškovi nabave vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz pod uvjetom da su marka, tip i cijena vozila razmjerni predviđenim aktivnostima projekta) te potrebnih za učinkovito pružanje usluge korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene;
11. troškovi pripreme i provedbe nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
12. troškovi edukacija za pružatelje usluga isključivo vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja socijalnih usluga i edukacija vezanih uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
13. troškovi neovisne financijske revizije projekta koju nabavlja prijavitelj (obvezna za projekte ukupna tražena bespovratna sredstva kojih iznose 1.500.000,00 HRK i više);
14. troškovi upravljanja projektom (troškovi plaća projektnog tima od dana potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, troškovi savjetodavnih usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom te ostali troškovi neophodni za upravljanje i administraciju projektnim aktivnostima).
15. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja za upravljanje projektom zaposlenih kod prijavitelja/partnera  (neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora), režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora nastalih izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera).
16. troškovi vezani uz promicanje horizontalnih načela kako je opisano u poglavlju 2.9. Uputa;
17. troškovi aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.
18. PDV za koji prijavitelj/partner nema pravo ostvariti odbitak. U tu svrhu prijavitelj/partner je dužan u prijavnom obrascu za svaku stavku budžeta navesti je li u iznos uračunat PDV ili ne, a ukoliko jest, potrebno je navesti stopu PDV-a za pripadajući trošak.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr