Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

“Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Kroz Poziv Zaželi – program zapošljavanja žene faza 2 cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Status: otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021.

SAŽETAK NATJEČAJAZaželi – program zapošljavanja žena – faza II pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • Neprofitne organizacije
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave

PRIHVATLJIVI PARTNERI: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

IZNOS POTPORE: 500 000 – 5 000 000 kn

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 300.000.000,00 kn

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem32 koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prihvatljivost Prijavitelja:

 1. posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 2. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 4. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Prihvatljivi Partneri
1. Obavezni partneri na projektu su :

 • regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
 • Centar za socijalnu skrb

2. Ostali partneri na projektu mogu biti:

 • udruga
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj
 • ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama
PRIHVATLJIVE AKTIVNSOTI:

Aktivnost 1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

 • Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.
 • Praćenje i kontrola rada zaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina
  Napomena: Obvezni partneri ne mogu biti provoditelji Aktivnosti 1., u smislu zapošljavanja žena iz ciljane skupine.

Aktivnost 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 • Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Obrazovnu instituciju te broj pripadnica ciljane skupine koje će se uključiti birat će svaki provoditelj operacije zasebno, a projektnim prijedlozima u okviru ovog Poziva moguće je financirati trošak obrazovanja/osposobljavanja. Izbor će zavisiti o lokaciji provođenja aktivnosti, ali i o potrebama žena uključenih u projekt za obrazovanjem i osposobljavanjem te potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada. Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti. Ova aktivnost uvelike će utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Element: Promidžba i vidljivost
Sve aktivnosti kojima je svrha promidžba i vidljivost projektnog prijedloga moraju osigurati osnovne elemente vidljivosti vezane uz ESI fondove. Komunikacijske aktivnosti mogu uključivati:

 • izradu promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.),
 • organizaciju uvodne i završne konferencije za tisak te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.),
 • izradu internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.

Element: Upravljanje projektom i administracija

 • aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti kako bi se ostvarili rezultati i ciljevi projekta,
 • izvještavanje o provedbi projektnih aktivnosti i pokazateljima,
 • financijsko izvještavanje sukladno obvezama definiranima u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.strukturnifondovi.hr