Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Djećak koji sastavlja robota - popularizacija stem-a

Sažetak  – Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Specifično, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a; suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećanju broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Organizacije civilnog društva, Udruge i Zaklade

IZNOS POTPORE: Od 500.000,00 kn

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 96.000.000,00 kn

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: Od 27. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.
 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

UVJETI ZA PRIJAVITELJE

Prijavitelj i partneri

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javnaznanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 • Udruga ili zaklada
 • Na dan objave Poziva registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci
 • Ispunjava obveze koje se odnose na financijsko izvještavanje propisane odgovarajućim zakonom(predano financijsko izvješće
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta u suradnji s partnerima
 • Nije u postupku predstečajnenagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PARTNERA:

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom:

 • javnomznanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilišta i
 • udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

Ostali partneri mogu biti:

a)organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom:

 • udruga
 • zaklada
 • pravna osoba vjerske zajednice
 • umjetnička organizacija

b)javne ustanove:

 • s djelatnošću predškolskog odgoja;
 • sdjelatnošću odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi;
 • s djelatnošću iz područja kulture (uključujući muzeje);
 • za obrazovanje odraslih;

c)regionalne i lokalne razvojne agencije;

d)jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

UVJETI PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Lokacija – Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta, pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ali isključivo na području Europske unije.

Trajanje i početak provedbe – Planirano trajanje provedbe projekata je od 18do24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Element 1

Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a –OBVEZAN ELEMENT

 • aktivnosti (nacionalni i inozemni seminari, predavanja, programi i edukacije) jačanja „soft“vještina i vještina poučavanja (trening za trenere);
 • studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM-akrajnjim korisnicima;
 • sajmovi, konferencije (nacionalne i inozemne) vezane uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja.

Ovim aktivnostima organizacije civilnoga društva i njihovi partnerijačaju svoje kapacitete za razvoj i provedbu programa popularizacije STEM-a kroz aktivnosti jačanja softvještina (poput prezentacijskih vještina, učenja novih metoda poučavanja, uvođenja inovativnih i kreativnih alata i mehanizama (uključujući i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za poučavanje različitih skupina krajnjih korisnika, koje uključuju različite seminare, predavanja, formalne i neformalne programe i edukacije, zatim studijske posjete, sajmove i konferencije da steknu nove vještine i znanja te uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i samona razini specifične skupine poput djece, mladih ili odraslih koji nisu karijerno usmjereni na STEM znanstveno područje.

NAPOMENA: Iz projektnog prijedloga mora biti vidljivo na koju skupinu (djecu/mlade/opću populaciju) će aktivnosti biti usmjerenete područje STEM-a.

Element 2

Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju –NEOBVEZAN ELEMENT

 • aktivnosti pripreme inovativnih, interaktivnih sadržaja u svrhu popularizacije STEM-a među djecom i mladima te općoj populaciji;
 • aktivnosti organizacije i postavljanja sadržaja kao trajnog postava prostora;
 • aktivnosti mentorstva partnerskih institucija zadjelatnike OCD-ova radi boljeg upravljanja i prezentiranja sadržaja djeci i mladima te općoj populaciji;
 • provedba prezentacije novih sadržaja za pilot grupe krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije.

Kroz ove aktivnosti, u svrhu jačanja svojih kapaciteta za provedbu programa popularizacije STEM-a, organizacije civilnoga društva, u suradnji s partnerima koji im osiguravaju profesionalnu i organizacijsku podršku te mentorstvo, adaptiraju(prema potrebi) i opremaju prostore koji će služiti za postavljanje trajnih, inovativnih, interaktivnih sadržaja, poduprtih gdje je moguće novim tehnologijama, namijenjenih popularizaciji STEM-a među djecom i mladima te općoj populaciji. Partnerske institucije s obzirom na svoje područje djelovanja i iskustvo vrše aktivnosti mentorstva za djelatnike OCD-ova radi boljeg upravljanja prostorom te prezentiranja sadržaja krajnjim korisnicima. OCD-ovi provode prezentaciju novih sadržaja za pilot grupe krajnjih korisnika. Posjeti ovim prostorima i nakon završetka operacije bit će besplatni i dostupni svim skupinama građana.

NAPOMENA: Iz projektnog prijedloga mora biti vidljivo na koju skupinu (djecu/mlade/opću populaciju) će aktivnosti biti usmjerenete područjeSTEM-a.

 

Element 3

Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a -NEOBVEZAN ELEMENT

 • radionice kojima se za djecu/mlade/opću populaciju obrađuju načini dolaska do otkrića i rezultata u STEM-u;
 • radionice koje obrađuju pojedine teme iz STEM-a za djecu/mlade/opću populaciju;
 • prezentacije i približavanjaSTEM-a krajnjim korisnicima,pogotovo s naglaskom na prilagodbu života u post-pandemijskom razdoblju te približavanje znanstvenog aspekta praćenja pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih kriznih stanja krajnjim korisnicima kao i edukacije krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije.

Ove višednevne radionice za zainteresirane grupe djece, mladih i opće populacije u svojim ili prostorima u najmu organizira prijavitelj s partnerom (partnerima). Cilj im je promicanje i podizanje interesa za područje STEM-a općenito ili znanstveno obrazovanje u STEM području na određenoj razini.

Krajnji korisnici su pojedinci odnosno grupe te se radionice mogu izvoditi ciljano za pojedinu homogenu grupu sličnog uzrasta (primjerice samo za djecu odnosno mlade određenog uzrasta) ili za širujavnost/opću populaciju. Mogu biti namijenjene djeci s ciljem poticanja radoznalosti, kritičkog promišljanja i interesa za STEM područje znanosti te uočavanja važnosti i dobrobiti obrazovanja u STEM području, mogu biti namijenjene mladima s ciljem podizanja interesa za STEM područje znanosti i poticanja kritičkog promišljanja i daljnjeg obrazovanja u STEM području te mogu biti namijenjene široj javnosti, tj. odraslima/općoj populaciji s ciljem poticanja kritičkog promišljanja, interesa za učenje i/ili cjeloživotno obrazovanje u STEM području.

Radionica odabranu temu odnosno područje obrađuje detaljno, objašnjava je i prezentira praktično. Također razvijaju se inovativni modeli primjene STEM znanosti kao i edukacije krajnjih korisnika:djece i mladih te općepopulacije o pandemiji i drugim kriznim stanjima).

Element 4

Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja – NEOBVEZAN ELEMENT

 • aktivnosti obrade tema iz STEM područja uz praktične primjere i sudjelovanje polaznika u obradi teme;
 • aktivnosti promocije STEM područja uz sudjelovanje polaznika u praktičnim vježbama (pokusima);
 • predstavljanje znanstvenih otkrića iz STEM područja uz praktične primjere i sudjelovanje polaznika;
 • aktivnosti istraživanja i analize prirodnih procesa kroz praktične primjere (pokusi u prirodi, istraživanje svemira i sl.);
 • aktivnosti razvoja novih i inovativnih modela podučavanja STEM-a uz sudjelovanje polaznika;
 • prezentacije i približavanjaSTEM-a krajnjim korisnicima, pogotovo s naglaskom naprilagodbu života u post pandemijskom razdoblju te približavanje znanstvenog aspekta praćenja pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih kriznih stanja krajnjim korisnicima kao i edukacije krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije.

Ovim jednodnevnim događanjima koji se organiziraju izvan institucije prijavitelja i njihovih partnera cilj je podići svijest djece i mladih te opće populacije, o važnosti i postignućima STEM područja znanosti, potaknuti kritičko promišljanje te prezentirati pojedine znanstvene struke, teme, mogućnosti, rezultate, istraživanja i otkrića. Prijavitelj i partneri organiziraju ova događanja i odlaze u područja (mjesta) u kojima se takva događanja rijetko održavaju i manje su dostupna lokalnom stanovništvu. Namijenjena su 28različitim dobnim skupinama.

Krajnji korisnici su pojedinci iz svih dobnih skupina, a organizirati se mogu primjerice u školama, društvenim domovima, knjižnicama i sličnim institucijama u gore opisanim područjima. Teme se obrađuju kratko, praktično se demonstriraju rezultati, istraživanja i otkrića, dijelovi znanstvenih područja/tema, posljedice određenih djelovanja i slično. Također razvijaju se inovativni modeli primjene STEM znanosti kao i edukacije krajnjih korisnika:djece i mladih te opće populacije o pandemiji i drugim kriznim stanjima).

Element 5

Promidžba i vidljivost – OBVEZNI ELEMENT

Kroz ovaj element osigurava se vidljivost projekta i njegovo sufinanciranje sredstvima iz ESF-a, informiranost javnosti o njegovoj provedbi tese prezentiraju dobiveni rezultati.

Element 6

Upravljanje projektom i administracija – OBVEZNI ELEMEN

Ovaj elementosigurava pravovremeno, učinkovito i ispravno tehničko i administrativno provođenje svihprojektnih aktivnosti i obveza koje proizlaze izUgovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika.Osobe koje provode aktivnosti upravljanja projektomi administracijumoraju biti angažirane putem ugovora o radu/rješenja o prijemu u službu kod prijavitelja ili partnera.

Neprihvatljive aktivnost:

 • aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima,
 • aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačne radionice,
 • jednokratna događanja poput konferencija, okruglih stolova, seminara ili sličnih događanja(takve aktivnosti se mogu financirati samo ako su dijelom šireg projekta, a same pripremne aktivnosti za konferenciju i slična događanja ne predstavljaju takav širi projekt),
 • aktivnosti koje se odnose isključivo na razvoj strategija, planove i druge slične dokumente,
 • aktivnosti koje se tiču isključivo pravne zaštite,
 • aktivnosti koje se tiču isključivo odnosa s javnošću,-aktivnosti koje se odnose isključivo ili većim dijelom na kapitalne investicije, kao što su obnova ili izgradnja zgrade,
 • aktivnosti koje se sastoje isključivo od istraživačkih akcija,
 • aktivnosti vezane uz ostvarivanje prihoda odnosno dobiti,a osobito aktivnosti kojima se ostvaruje prihod naplatom usluga od ciljanih skupina,
 • donacije u dobrotvorne svrhe,
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima itd.,
 • aktivnosti i projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima.

Općenito, aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnih ciljeva ovog Poziva nisu prihvatljive za financiranje.

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Prihvatljive troškove predstavljaju:

 1. izravni troškovi osoblja;
 2. ostali izravni troškovi operacij;
 3. neizravni troškovi

IZRAVNI TROŠKOVI OSOBLJA su troškovi rada koje je moguće jasno identificirati i koji proizlaze iz ugovora/rješenja između poslodavca (institucije i/ili organizacije) i zaposlenika ili ugovora o uslugama za vanjsko osoblje između naručitelja i fizičke osobe u vrijednosti manjoj od 200.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a isplaćuju se osoblju za obavljeni rad koji je izravno povezan s operacijom.

Izravni troškovi osoblja uključuju:

 • plaću voditelja projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta, i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti
 • naknade za vanjske usluge fizičkih osoba izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti (npr. ugovori o uslugama za osobe koji nisu zaposlenici korisnika ili partnera, a aktivnosti za koje su te osobe u okviru projekta zadužene u izravnoj su vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta).

Napomena: Izravni troškovi osobljane uključuju:

 1. putne troškove (osim troškova prijevoza osoblja koje je obuhvaćeno zakonski reguliranim davanjima na plaću);
 2. ugovore o uslugama s pravnim osobama;
 3. ugovore o uslugama s fizičkim osobama u vrijednosti od 200.000,00 HRK ili više, bez poreza na dodatnu vrijednost;
 4. materijale potrebne osoblju projekta za provedbu projektnih aktivnosti ili zadataka.

 

OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI:

1. Troškovi zaposlenih na projektu

 • troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za zaposlene na projektu(ali isključivo na području Europske unije)
 • troškovi kotizacija vezanih za sudjelovanje u edukacijamaza zaposlene na projektu;
 • usluge vezane uz programe jačanja kapaciteta, osim izravnih troškova osoblja.

2. Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe koje sudjeluju u provedbi projektnihaktivnosti(ali isključivo na području Europske unije)

3. Troškovi volontera:

 • džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca nije viši od iznosa dnevnica propisanih za državne službenike (ukoliko je isplaćen džeparac ne isplaćuje se naknada za prehranu);
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem;
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje;
 • novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja;
 • novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje;
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti;
 • novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe;
 • novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja;
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti.

4. Troškovi adaptacijei opremanja prostora (ukoliko je izabrana aktivnost organizacije i postavljanja sadržaja kao trajnog postava prostora)

Adaptacija prostora je prihvatljiv trošak, ali vrijednost adaptacije ne smije premašiti iznos od 30%ukupnoprihvatljivih ugovorenih troškova projekta. Također, adaptacija prostora prihvatljiv je trošak samoukoliko se jasno može povezati s projektnim aktivnostima, odnosno ukoliko doprinosi ostvarenju ciljeva projekta.

Adaptacija prostora dopuštena je samo na nekretnini koja je u vlasništvu 1/1 jedne od navedenih osoba:

 • Republike Hrvatske i/ili
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i/ili
 • prijavitelja i/ili
 • partnera

Nije dozvoljeno trajanje adaptacije prostora duže u trajanju dužem od 1/2razdoblja provedbe projekta te je u projektnom prijedlogu potrebno navesti vrijeme potrebno za adaptaciju trajnog postava prostora.

Trajni postav prostora potrebno je organizirati u minimalno 1/2 razdoblja provedbe projekta.

5. Troškovi sudjelovanja krajnjih korisnika u projektnim aktivnostima

 • troškovi prijevoza na mjesto i s mjesta provedbe programa/radionica;
 • troškovi smještaja idnevnicesudionika projektnih aktivnosti;
 • troškovi vezani uz sudjelovanje u projektnim aktivnostima (troškovi hrane i pića);
 • troškovi knjiga, udžbenika, priručnika, skripti i druge literature u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebnih za provedbu aktivnosti.

6. Troškovi najma prostora

 • trošak najma prostora prihvatljiv je ukoliko se izravno može povezati s projektnim aktivnostima, osim za element Upravljanje projektom i administracija

7. Troškovi promidžbe i vidljivosti

 • troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);
 • materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge);
 • troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava;-uspostava i održavanje internetskih stranica;
 • troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;-marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.;
 • troškovi promocijeproizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.);
 • troškovi vezani uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti

8.Troškovi vanjskih usluga

 • savjetodavne usluge;
 • usluge prevođenja;
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • usluga vrednovanja projektnih aktivnosti ako je predviđeno projektom;
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene pravnim osobama, osim za element „Upravljanje projektom i administracija“;
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene fizičkim osobama u vrijednosti od 200.000,00 kn ili više, bez poreza na dodanu vrijednost

9. Troškovi nabave opreme

 • troškovi nabave opreme su prihvatljiv trošak ukolikosu isti nužni za ostvarenje ciljeva i moguse jasno povezati s projektnim aktivnostima i doprinosostvarenju ciljeva projekta;
 • troškovi nabave osobnih ili kombi vozila su prihvatljiv trošakisključivo za provedbu aktivnosti predviđenih Elementima 3. i 4. teukoliko je isto nužno za ostvarivanje očekivanih ishoda i rezultata projekta.

NEIZRAVNI TROŠKOVI

Neizravni troškovi su troškovi koji nastanu u okviru projekta, ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno nisu izravno povezani ili se ne mogu povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta, a koje čine troškovi usluga računovodstva, troškovi usluga čišćenja, troškovi telefona, vode, električne energije, troškovi poštarine, uredski materijal i slično).

Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

Izravni troškovi osoblja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 20% ostalih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: strukturnifondovi