Program dodjele državnih potpora sektoRU turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19

dubrovnik, Program dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta

Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta -krediti uz državna jamstva

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)
Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u sektoru turizma i sporta
Maksimalni iznos jamstvaodjeljak 3.1. – do 800.000 EURodjeljak 3.2. – preko 800.000 EUR
Stopa jamstva 100%90%
Kamatna stopakamatna stopu mora biti za barem 0,5 postotna boda niža od kamatne stope koju bi Korisnik kredita imao da kredit nije osiguran jamstvom izdanim po ovom Programu
Namjena zajma Obrtna sredstva
Minimalno trajanje jamstva 1 godina
Maksimalno trajanje jamstvaodjeljak 3.1. – 5 godina
odjeljak 3.2. – 6 godina
Obuhvat jamstva Glavnica kredita
Naknada za obradu zahtjeva 0,25%za prvu godinu 0,25%, od druge do treće godine 0,5% i od četvrte do šeste godine 1%
Rok provedbe Programa30.06.2021.

Prihvatljivi Korisnici kredita

Poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji:

– su po veličini mikro, mali i srednji poduzetnici (sukladno definiciji EU)
– nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
– su pogođeni manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19 te je stoga njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije, odnosno koji su u 2020. u odnosu na 2019. ili iznimno 2018. ostvarili pad od najmanje 20%:

  • poslovnih prihoda, što Korisnici kredita dokazuju godišnjim financijskim izvješćima; i/ili
  • broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju putničke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu), što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo; i/ili
  • broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika ili poduzetnici kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. ili 2021., što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo; i/ili
  • korisnika usluga i isporučenih usluga koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl., ako je Korisnik kredita registriran za sportske djelatnosti te pruža usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo.

– koji ne podliježu neizvršenom nalogu za povrat potpore na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.
– koji nisu u 2020. ili u 2021. isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se ne radi o zakonskoj obvezi. U slučaju da je dobit/dividenda isplaćena, ista se mora vratiti prije postupka izdavanja državnog jamstva.

Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta - Prihvatljive djelatnosti

 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.9 Ostali smještaj
 • 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.2 Djelatnosti keteringa
 • 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, osim djelatnosti koje se odnose na kantine (bolničke, sportske, studentske, školske, tvorničke, uredske), industrijski ketering, dostavu i pripremu hrane na osnovi koncesije.
 • 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 93.11 Rad sportskih objekata
 • 93.13 Fitnes centri
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti osim djelatnosti samostalnih sportaša, samostalnih sudaca, sportskih liga i sportskih saveza.
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29    Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti osim djelatnosti agencija za vjenčanja, automata za igre na sreću na kovanice, organiziranja proslava dječjih rođendana, igraonica za djecu, iznajmljivanja ležaljki i opreme na plažama, iznajmljivanja opreme za odmor i razonodu u sklopu rekreacijskih objekata, paintballa, rekreacijskih parkova, organiziranja priredbi zabavnog karaktera, sajmova zabavne prirode i usluga priređivanja vatrometa.

Iznimno, prihvatljivi mogu biti i Korisnici kredita koji kao registriranu osnovnu djelatnost nemaju djelatnost navedenu pod a) pod uvjetom da su minimalno 40% poslovnih prihoda u 2019. ili iznimno u 2018. ostvarili obavljanjem prihvatljivih djelatnosti navedenih pod a), a što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo.

Također korisnici potpora kroz Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

IZNOS KREDITA:

Ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći¸(za kredite veće od 800 000 Eura):

 • dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili
 • 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., te
 • Iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke 1. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke 2. za najviše 20%, radi pokrivanja potreba za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća. Korisnik mora dokazati postojanje potrebe za lividnošću.

Kredit ni u kojem slučaju ne smije prijeći iznos od 50.000.000,00 HRK.

NAMJENA KREDITA:

Krediti za obrtna sredstva i krediti za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone, za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-19.

Namjena kredita obuhvaća kategorije troškova kao što su:

 • troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom (prihvatljivom) djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.);
 • troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara; troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika;
 • troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi;
 • troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezanih isključivo uz osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika; povrat pozajmica vlasniku Korisnika kredita ili trećim osobama ne smatra se prihvatljivim troškom;
 • troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone (održavanje postojeće imovine i sl.), ulaganje u proširenje kapaciteta ne smatra se prihvatljivim troškovima;
 • prihvatljivi troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) mogu iznositi maksimalno 35% ukupnog kredita za mikro, male i srednje poduzetnike.

PROCES IZDAVANJA JAMSTVA:

1. Korisnik kredita podnosi Davatelju kredita zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva iz ovog Programa
2. Davatelj kredita dostavlja HAMAG-BICRO-u Prilog II. – Obrazac prijave za uključivanje u Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
3. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju dokumentaciju
4. HAMAG-BICRO obavještava Davatelja kredita o uključivanju Korisnika kredita u Program te dostavlja račun za naknadu za jamstvo. Naknada za jamstvo naplaćuje se sukladno Programu
5. Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Davateljem kredita, provodi instrumente osiguranja povrata kredita te dostavlja Davatelju kredita zadužnicu koja glasi na Republiku Hrvatsku, Ministarstvo turizma i sporta
6. Davatelj kredita dostavlja HAMAG-BICRO-u sken ugovora o kreditu te sken instrumenata osiguranja
7. HAMAG-BICRO izdaje Jamstvo
8. Davatelj kredita plasira sredstva kredita.

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva - 380 000 HRK

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva namijenjen je poduzetnicima koji zadovoljavaju sljdeće uvjete:
 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

Detaljnije informacije o navedenom programu pogledajte OVDJE.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta, Hamag Bicro Covid 19 zajam,  investicijski kredit ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: HAMAGBICRO